webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Vad kan vi göra för dig?


Aktuellt om hiv

linje

Inte nödvändigt att byta medicinering vid en första behandlingssvikt för dem som påbörjar sin hivbehandling med proteashämmare. Ny

En ny studie ger mer vägleding hur man ska hantera situationen då en person får en virologisk behandlingssvikt efter att de påbörjat att medicinera mot hiv. Undersökningen visade att utgången är lika bra för dem som inte byter mediciner utan fortsätter att ta samma hivbehandling baserad på en proteashämmare förstärkt med ritonavir i kombination med två NRTI-preparat.

När en hivbehandling påbörjas med dessa läkemedel är det ovanligt att en eventuell behandlingssvikt resulterar i att viruset utvecklar resistens mot proteashämmare vilket gjort att denna kombination är vanligt använd som första-preparat.

I studien ingick 209 personer som alla utvecklat en virologisk svikt efter att de påbörjat sin hivbehandling. Med detta menas att personen antingen hade kvarvarande mätbara virusnivåer efter 8-16 veckors behandling eller så återfick de virusnivåer efter 24-32 veckor efter att ha haft lägre nivåer innan. Bara en av deltagarna hade då utvecklat resistens mot proteashämmare.

Deltagarna fick antingen Kaletra eller Reyataz i kombination med två NRTI-läkemedel och följdes upp i minst 24 veckor efter att de fått virologisk svikt.

Två tredjedelar av personerna behöll sin behandling trots behandlingssvikten. Efter 24 veckors uppföljning var det lika vanligt att ha en fungerande behandling med virologisk kontroll oavsett om man bytte preparat eller höll fast vid ursprungsbehandlingen. Bland de som behöll behandlingen och återfick virologisk kontroll var det vanligare att de hade virusnivåer under 10000 kopior/ml och att de hade haft en episod med virusnivåer under 400 någon gång innan. Att återfå virologisk kontroll var också vanligare bland dem som förbättrade sin följsamhet med att ta medicinerna efter hur de ordinerats.

Studien visar att det ofta är möjligt att behålla samma läkemedelskombination med proteashämmare trots en episod av virologisk svikt och att då stärka patienternas förmåga att ta tabletterna på rätt sätt.

pil www.aidsmap.com
pil Clinical Infectious Diseases
2014-06-16

linje


Mindfulnessbaserad kognitiv terapi förbättrade psykiskt välbefinnande bland hivpositiva men även deras immunstatus.
Ny

En spansk randomiserad kontrollerad undersökning fann att de som fick psykoterapi som var mindfullness-baserad under åtta veckor fick bättre psykisk hälsa men även ett ökat antal CD4-celler.

En grupp på 20 hivpositiva genomgick en två månader lång kognitiv mindfullnessbaserad psykoterapibehandling med två och en halv timmes behandling per vecka men där det också ingick övningar på egen hand. Kontrollgruppen bestod av 20 hivpositiva som bara fick ordinarie sjukvård. Personerna följdes upp under 20 veckor då man mätte psykiskt välbefinnande genom validerade frågeformulär och immunstatus mättes genom blodprover. Medelåldern var 49 år och i snitt hade deltagarna haft hiv i 20 år samt medicinerat under minst 5 år.

Vid studiens start hade 80 procent tecken på depression. Vid vecka 20 hade bara 20 procent av deltagarna i gruppen som fick terapi kvar depressionssymtomen. Bland de som inte fick psykoterapi kvarstod depression som i tidigare omfattning. På samma sätt minskade symtom på ångest i behandlingsgruppen. Även upplevd stress samt livskvalitet förbättrades genom terapin.

Efter 20 veckor hade gruppen som fått terapi signifikant högre CD4-nivåer jämfört med gruppen som inte fått terapi. Uppgången av cellnivåerna hade börjat öka redan efter 8 veckor men då var skillnaden mellan grupperna ännu inte signifikant. De flesta deltagarna hade omätbara hivvirusnivåer under studietiden och gruppernas nivåer förändrades inte unders studiens gång.

pil www.catie.ca
pil AIDS and Behavior
2014-06-16

linje


Intensifierad hivbehandling under tidig hivinfektion med fem läkemedel inte bättre än standardbehandling med tre mediciner. Ny

En studie undersökte ifall det går att optimera dagens hivterapi genom att ge nyinfekterade en utökad hivbehandling. Resultaten visade att då två extra läkemedel lades till en ordinarie behandling med tre läkemedel gav detta inte någon bättre effekt. 34 deltagare undersöktes efter 48 veckors terapi med antingen en ordinär behandling baserad på proteashämmare eller så gavs samma behandling med tre läkemedel utökad med raltegravir samt maraviroc. Resultaten visade att andelen som hade hivvirusnivåer under detektionsnivå var liknande i de båda grupperna och att det inte fanns någon signifikant skillnad med en utökad terapi. Vid 96 veckors behandling fanns det heller ingen skillnad mellan behandlingarna när forskarna mätte nivåerna av proviralt DNA eller cellassocierat RNA. Detsamma gällde mängden infektiöst hivvirus i vilande CD4-celler. Det sågs inte heller några skillnader för markörer av immunaktivering mellan behandlingsgrupperna. Studien var relativt liten men forskarna anser att det inte verkar finnas någon virologisk eller immunologisk nytta med att intensifiera en hivbehandling under tidigt stadie av infektionen.

pil www.iasociety.org
pil Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2014-06-16

linje


Europeisk rapport visar att migranter får hivdiagnoser sent och en sämre klinisk vård.

Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har kartlagt och sammanfattat hur infektiösa sjukdomar drabbar migranter inom Europa. På populationsnivå är migranter mestadels friska men drabbas i i större proportioner av vissa smittsamma sjukdomar som hiv eller tuberkulos.

Mellan 2007 och 2011 utgjorde migranter 39 procent av dem som fick en hivdiagnos inom Europa vilket är en liten ökning mot tidigare år. Bland framförallt människor från Latinamerika, Central- och Östeuropa ökade antalet hivdiagnoser medan det noterades en minskning i antalen hivfall bland migranter från länder söder om Sahara. Hiv registrerades framförallt i västra Europa där 92 procent av fallen hittades. Vissa grupper av migranter smittas efter de anlänt till EU/EEA.

Jämfört med andra grupper hivpositiva får migranter i många länder sin hivdiagnos i ett senare skede efter att de smittats. Migranter möter också fler hinder för att bli hivtestade och har sämre klinisk prognos än snittbefolkningen.

I rapporten betonar ECDC att insamlingen av data för smittsamma sjukdomar bör förbättras för att få mer kunskap om hur infektionssjukdomar drabbar migranter. ECDC håller på att utveckla ett projekt för att stödja detta arbete i medlemsländerna.

pil ECDC, nyheter
pil ECDC, Assessing the burden of key infectious diseases on migrant populations in the EU/EEA
pil ECDC, Executive summary
2014-06-04

linje


Hivpositiva män har lägre risk för prostatacancer.

En stor klinisk studie visar att hivpositiva män löper en 27-procentig minskad risk att få prostatacancer jämfört med hivnegativa och skillnaden kvarstår även när man tagit hänsyn till kända riskfaktorer. Skillnaden beror inte på att man undersöker hivpositiva mer sällan utan det är tvärtom så att man oftare mäter nivån av PSA (prostata-specifikt antigen) i blodet på hivpositiva.

En del tidigare studier har antytt att hivpositiva inte diagnostiseras med prostatacancer lika ofta som hivnegativa och det har spekulerats att denna skillnad skulle bero på att man helt enkelt inte screenat för cancerformen i samma omfattning. Nu har en stor studie undersökt om det finns skillnader i PSA-undersökningar mellan grupperna eller om kända riskfaktorer påverkar prostatacancerincidensen.

Fler än 17 000 hivpositiva män jämfördes med 183 000 hivnegativa kontroller som alla besökte samma hälsosystem i Kalifornien och grupperna likande varandra i de flesta aspekter.

Sedan forskarna tagit hänsyn till faktorer som ålder, ras, rökning, drog- och alkoholmissbruk, övervikt, diabetes och testosteronnivåer kvarstod fortfarande en lägre incidens av cancer bland hivpositiva. Skillnaden blev ännu större om man jämförde mer avancerade cancerstadier.

Att så få hivpositiva hade fått cancer verkade inte bero på lägre screening som man tidigare trott då de i själva verket hade lämnat PSA-prover i signifikant större omfattning än hivnegativa.

Bara 42 procent av de hivpositiva använde hivmediciner när de påbörjade studien men vid studiens slut medicinerade 76 procent. Forskarna teoretiserar om att en möjlig orsak till skillnaden är att vissa hivmediciner skulle kunna ha en skyddande effekt mot prostatacancer

pil www.aidsmap.com
pil Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2014-06-04

linje


Hivpositiva med låga vitamin D-nivåer när de påbörjar sin behandling har en sämre sjukdomsutveckling.

De individer som har låga nivåer av vitamin D när de påbörjar en hivbehandling löper en ökad risk att ha en fortsatt sjukdomsutveckling. Sänkta D-vitaminnivåer är också kopplat till virologisk svikt för dessa personer, det vill säga att få förhöjda hivvirusnivåer trots behandlingen.

Tidigare undersökningar har visat att det kan vara vanligt med låga D-vitaminnivåer bland hivpositiva. En ny prospektiv studie har följt det kliniska förloppet bland hivpositiva som påbörjat en hivbehandling och jämfört hur nivån av vitamin D påverkade behandlingseffekten. Studien gjordes på flera kontinenter i främst resurssvaga miljöer samt bland hivpositiva i USA.

En av många funktioner vitamin D har är att reglera immunförsvaret. Mängden vitamin D i kroppen beror bland annat på födan, genetiska skillnader samt faktorer som påverkar exponeringen för solljus, som årstider, latitud samt hudpigmentering.

Nästan 1600 hivinfekterade som påbörjade hivbehandling ingick i den nypublicerade undersökningen varav 49 procent hade låga D-vitaminnivåer vid studietidens start. Andelen med sänkt vitaminnivå varierade stort mellan de olika studieplatserna. Analyserna tog hänsyn till eventuella tidigare aidsdefinierande sjukdomar, årstid, nivåerna av CD4-celler och hivvirus vid studiens start, BMI samt ras.

Resultaten visar att ha låga vitamin D-nivåer när man påbörjar sin hivbehandling ger en mer än fördubblad risk för att hivinfektionen fortskrider till ett mer avancerat stadie. Att få virologisk svikt under behandlingen var också mer än dubbelt så vanligt ifall vitamin D-nivåerna var låga.

Då studien var prospektiv och också exkluderade de sjukaste personerna ger det inte fog för att hivinfektionen eller annan sjukdom i sig skulle vara orsak till de låga vitamin D-nivåerna. Vitaminnivåerna bland studiedeltagarna var också på samma nivå som man fann bland den övriga hivnegativa befolkningen på studieorterna vilket inte heller talar för att hiv var orsaken till D-vitaminbristen.

Forskarna menar att det bör göras nya studier som undersöker effekten av D-vitamintillägg till personer som påbörjar sin hivbehandling.

pil www.aidsmap.com
pil The Journal of Infectious Diseases
2014-06-04

linje


Under 2013 fick 461 personer en hivdiagnos i Sverige.

Antalet nyregistrerade fall av hivinfektion i Sverige under det gångna året är på samma nivå som under de senaste tio åren. Den vanligaste smittvägen totalt sett för 2013 var heterosexuell smitta, men för smittöverföring som skett inom landet dominerar smitta mellan män som har sex med män, MSM. Idag finns 6400 personer som lever med en hivdiagnos i landet.

Totalt registrerades 461 nya fall av hiv i landet under 2013 och fler män än kvinnor fick en hivdiagnos (264 mot 166) och medianåldern var 37 respektive 35 år.

Av alla fall fick 86 personer sin smitta i Sverige. Smitta genom sex mellan män stod för 62 av de inhemska fallen vilket är på liknande nivå som under de senaste åren, men kan jämföras med 2004 då 41 fall hittades. Inom MSM gruppen ses att utlandsfödda är en extra riskutsatt grupp som utgör en allt ökande andel av MSM-fallen.

Hivöverföring genom heterosexuell kontakt inom Sverige stod för 22 fall vilket är relativt konstant för det senaste decenniet.

Ett barn smittades i samband med förlossning under 2013 vilket är väldig ovanligt.

Allra vanligast var att ha blivit smittad i utlandet vilket stod för 353 av alla 461 fallen och 300 av dessa personer var också födda i utlandet. Vanligaste smittvägen utomlands var heterosexuell sex (192 fall) och 84 fall genom homosexuella kontakter. Antalet utlandsfödda män som har sex med män och som fått utomlands hiv har ökat under se senaste åren.

Två fall av hiv som satts i samband med injektionsmissbruk noterades för 2013 vilket kan bero på ändrade injektionsvanor och tillgång till rena injektionsredskap.

pil Folkhälsomyndigheten, nyheter
pil Folkhälsomyndigheten, statistik
2014-05-26

linje


Världsaidskonferensen 2014 har temat att avskaffa diskriminering kring hiv.

I år hålls den 20:e Internationella aidskonferensen den 20:e-25:e juli i Melbourne, Australien. Mötet hålls vart annat år och det officiella konferensprogrammet finns nu tillgängligt. Med mottot ”No one left behind” vill konferensen säkra att alla ges samma möjligheter till hivprevention, behandling och mediciner.

En Melbournedeklaration som antagits manar till att avskaffa all diskriminering och kriminaliserande lagstiftning som går ut över hivpositiva eller de som lever med risk för att drabbas av hiv.

”AIDS 2014” kommer samla ett stort antal människor som arbetar med frågor som gäller hiv och aids, forskare och människor som lever med hiv.

pil AIDS 2014, Officiell webbsajt
pil AIDS 2014, Pressmeddelande
pil Melbournedeklarationen
pil AIDS 2014, Promotional Video
2014-05-27

linje


Vanligt att riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom kvarstår trots behandling av dessa hos hivpositiva.

Nya strategier kan behövas för att behandla hjärt- och kärlsjukdom hos hivpositiva enligt en ny amerikansk studie. Både högt blodtryck och höga nivåer av kolesterol (LDL) återfanns hos många studiedeltagare trots att de fick behandling mot dessa riskfaktorer.

Eftersom aids inte längre är en vanlig dödsorsak hos hivpositiva som har tillgång till hivbehandling har hjärt-och kärlsjukdom blivit en allt vanligare orsak till sjukdom och för tidig död hos dessa.

Den nya studien gjordes med 4300 hivpositiva deltagare i New York som var patienter vid en hivklinik och i åldrarna 20 till 87 år. För höga LDL-nivåer återfanns hos 35 procent av deltagarna varav 90 procent fick behandling mot detta. Trots denna behandling hade en fjärdedel ändå kvar för höga LDL-nivåer.

Hela 43 procent hade förhöjt blodtryck varav tre fjärdelar fick hypertonibehandling. Bara 57 hade fått normaliserat blodtryck trots behandlingen.

Författarna till studien menar att förbättrade behandlingar mot riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom kan behövas för hivpositiva och att även mer forskning kan behöva göras. Vård och behandling kan behöva göras på annorlunda sätt i denna patientgrupp för att minska risken för bland annat infarkter och stroke.

pil ScienceDaily
pil Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2014-05-27

linje


Nya amerikanska riktlinjer förespråkar att hivläkemedel ges i förebyggande syfte till riskutsatta för att förhindra hivinfektion.

Den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC har gett ut sina första riktlinjer som anger att pre-expositionsprofylax (PrEP) med hivläkemedel bör användas för att förebygga hiv i specifika grupper som är extra riskutsatta. 50 000 amerikaner blir hivinfekterade varje år och CDC anser att innan det finns ett fullgott vaccin eller något botemedel mot hiv behövs preventiva åtgärder som PrEP för att minska dessa siffror.

Studier har visat att om hivläkemedlet Truvada tas dagligen i förebyggande syfte kan behandlingen ge ett 90-procentigt skydd mot hiv, förutsatt att tabletten tas regelbundet. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gav sitt tillstånd att använda Truvada som PrEP 2012 men angav inga specifika riktlinjer.

De nya riktlinjerna bygger vidare på de interimrekommendationer som CDC gav ut 2011 innan behandlingen godkänts. De förklarar evidensbakgrunden till PrEP samt ger instruktioner till sjukvårdspersonal om hur behandlingen ska ges och följas upp.

Enligt CDC bör PrEP användas bland specifika riskutsatta grupper. Dessa är hivnegativa personer som har en hivpositiv sexualpartner. Även homo- eller bisexuella män bör erbjudas PrEP ifall de haft oskyddad sex eller en sexuellt överförd infektion de senaste sex månaderna och inte lever strikt sexuellt monogamt med en hivnegativ partner. PrEP ska också ges till heterosexuella män och kvinnor som har en partner som kan vara i riskzonen för hiv och inte alltid kan använda kondom vid sex.

Förebyggande hivläkemedel rekommenderas också till individer som injicerat narkotika de senaste sex månaderna och då delat verktyg eller till personer som deltar i ett behandlingsprogram för att bli av med sitt missbruk.

Användningen av Truvada som PrEP i USA har hittills legat på en låg nivå. De nya riktlinjerna ska fungera som stöd till vårdgivare för att i större omfattning erbjuda PrEP. Dessutom ges instruktioner för hur behandlingen ska utformas så att mottagarna tar tabletterna enligt ordination samt i kombination med kondomanvändning och andra riskreduktionsåtgärder.

pil CDC, pressmeddelande
pil New York Times
pil CDC, info om PrEP
pil CDC, Clinical Practice Guidelines
2014-05-21

linje


Fyra av tio asylsökande får inte sin lagstadgade hälsoundersökning.

En undersökning gjord av Ekoredaktionen på Sveriges Radio visar att landstingen misslyckats med att hälsoundersöka ett stort antal av alla som sökte asyl i Sverige under 2013.

Alla migranter ska oavsett anledning till att de flyttat till Sverige tidigt erbjudas en kostnadsfri hälsoundersökning. Syftet är att ta reda på om den asylsökande behöver någon vård och att upptäcka smittsamma sjukdomar som hiv eller TBC. Besöket ska också ge en introduktion om hur den svenska sjukvården fungerar.

Ekot fick svar från 19 av 21 tillfrågade landsting om hur många hälsoundersökningar de utfört under 2013. Kartläggningen visade att fyra av tio asylsökande inte blev hälsoundersökta.

Situationen har sett liknande ut under flera år med en viss förbättring sedan 2012 då 46 procent fick en undersökning. Robert Jonzon på Folkhälsomyndigheten säger till Ekot att ett troligt problem är på vilket sätt man skickar ut kallelser. Ett annat troligt problem kan vara att Migrationsverket och landstingen är dåliga på att informera de asylsökande om syftet med undersökningen.

pil Sveriges Radio Ekot
pil Sveriges Radio, Grafik: Så många asylsökande får hälsokontroll
2014-05-21

linje


Substitutionsbehandling med metadon eller buprenorfin/naloxon vid injektionsmissbruk reducerar risken för hiv.

Risken att få hiv minskar markant bland injektionsmissbrukare som får antingen metadon eller buprenorfin/naloxon som substitutionsbehandling. Bland deltagarna i en ny amerikansk studie minskade risktaganden som kan uppstå vid användningen av injektionsverktyg eller injektionsteknik.

Undersökningen var upplagd som en randomiserad studie där 529 fick metadon varav 74 procent fanns kvar i studien efter 24 veckor. 740 randomiserades för att få buprenorfin/naloxon och 46 procent av dessa fullföljde studien. Deltagarna fyllde i en enkät om vilka risker de utsatt sig för att få hiv när de påbörjade behandlingen, vid vecka 12 och efter 24 veckor. Den minskade risken att få hiv genom injektioner var lika för båda grupperna. Att ha flera sexpartners minskade också i båda grupperna.

Kvinnorna i studien minskade sitt sexuella risktagande vilket också gällde männen som fick metadon. Däremot ökade det sexuella risktagandet bland männen som fick buprenorfin/naloxon.

Författarna menar att studien ger mer stöd för att öka tillgängligheten till evidensbaserad medicinsk behandling vid opiatmissbruk. Då fler individer som fick buprenorfin/naloxon avbröt sin behandling kan det istället vara mer fördelaktigt med metadonprogram.

pil www.aidsmap.com
pil Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2014-05-21

linje


Hivpositiva med låga nivåer av kolesterol i immunceller har en långsammare sjukdomsutveckling.

En genetisk variant som medför låga nivåer av kolesterol i immuncellerna gör att vissa hivpositiva inte lika snabbt blir sjuka på grund av infektionen även utan att ta mediciner.

Ett litet antal av alla som fått hiv kan bära virus under lång tid utan att bli sjuka och en ny studie har analyserat prover under elva år från åtta personer med dessa egenskaper. När hiv infekterar kroppen tas viruset upp av en celltyp som heter dendritceller. Dessa celler transportarar viruset vidare till T-celler som producerar mer virus, förstörs och medför att immunförsvaret bryts ned.

Forskarna i studien fann att försökspersonernas dendritceller var annorlunda och innehöll lägre nivåer av kolesterol jämfört med celler från andra hivpositiva. Dessa annorlunda dendritceller kunde inte föra viruset vidare till T-cellerna som förblev osmittade i mycket högre omfattning. Det sänkta kolesterolvärdet gällde bara i dendritceller, i blodet var nivåerna normala. Försökspersonerna använde inte heller några kolesterolsänkande mediciner.

Egenskapen som skyddar dessa personer är mest troligt en genetisk variation och kunskap om mekanismen kan leda till nya insikter om hur hiv kan bekämpas.

pil UPMC/University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences, pressmeddelande
pil mBio
2014-05-21

linje


Injektioner från vårdgivare kopplat till nya hivinfektioner i Kenya.

En ny rapport visar på en ökande risk för att hiv sprids via sprutor bland patienter inom Kenyas sjukvård. Även från utövare av alternativmedicinska metoder förekommer bruk av använda sprutor liksom bland egenutförda injektioner.

En tidigare analys från 2008 pekade på att 2,2 procent av alla nya hivinfektioner orsakats från orena injektioner från sjukvården. Antalet injektioner som utförs ökar idag och många injektioner görs på individer som redan bär hiv.

Rapporten som publiceras i Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes visar att 1 av 15 individer sett orena sprutor i någon miljö det senaste året. 36 procent hade mottagit en injektion under samma tid och det fanns en utbredd uppfattning om att man gärna fick sin behandling via injektioner istället för som tabletter, 51 procent föredrog sprutor. 70 procent av de som fått sprutor var kvinnor och 40 procent var som preventivmedel.

Författarna menar att en rad åtgärder behöver förbättras både inom officiella miljöer som i befolkningsmiljöer för att minska risken för fortsatt smittspridning.

pil Standard Digital
pil Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2014-05-21

linje


Allt fler par där ena partnern är hivpositiv och medicinerar skaffar barn genom oskyddat sex.

Washington Post berättar om att allt fler amerikanska par med olika hivstatus väljer att skaffa barn på ett naturligt sätt. De bedömer att risken för att den hivnegative ska bli hivinfekterad är mycket låg med väl fungerande hivbehandling.
I samma takt som allt fler lever långa friska liv genom en väl fungerande hivbehandling ökar också antalet individer som önskar att skaffa barn. I USA lever 1,1 miljoner personer med hiv varav tre fjärdedelar är män. Sedan tidigare är det möjligt att skaffa barn genom olika metoder som provrörsbefruktning efter så kallad spermatvätt eller genom donationer. Idag väljer dock allt fler att skaffa biologiska barn på ett naturligt och mycket enklare sätt genom oskyddat sex som också inte heller innebär några stora omkostnader. Allt fler vårdgivare ger idag råden om att en fåtal oskyddade samlag vid tiden för ägglossning innebär en mycket liten risk för att hiv ska överföras om den hivpositiva har en väl fungerande hivbehandling. Många anser att den informationen inte alltid ännu nått hivpositiva. Vissa experter menar att den hivnegative ska ta hivläkemedel i förebyggande syfte för att förhindra att hiv överförs medan andra inte tycker det behövs.
pil The Washington Post
2014-05-21

linje


HPV-vaccinet Gardasil blir godkänt i Europa för att förebygga analcancer.

Vaccinet Gardasil som redan används för att förebygga livmoderhalscancer kommer även att godkännas för att förebygga analcancer då den europeiska läkemedelsmyndighetens expertkommitté nu gett sitt bifall.

Analcancer och dess förstadier är vanligare bland hivpositiva än i den övriga befolkningen och drabbar totalt mellan 100-150 personer om året i Sverige. Gardasil förebygger smitta från humant papillomvirus (HPV) av typerna 6, 11, 16 och 18 som kan ge genitala vårtor samt leda till att celler canceromvandlas. Analcancer drabbar både kvinnor och män med en övervikt för kvinnor (60 procent). Bland män ses cancerformen oftare bland män som har sex med män.

Ett formellt godkännande beslut väntas inom några månader.

pil Sanofi Pasteur MSD
2014-05-07

linje


Risken liten för missbildningar under graviditeten på grund av hivmediciner.

En stor fransk studie visar att det är väldigt ovanligt att hivbehandling under graviditeten leder till missbildningar för barnet.

Nyttan av hivmedicinering under graviditen är väldigt stor och förhindrar i stort sett alla barn från att få hiv om behandlingen påbörjas vid rätt tillfälle. Samtidigt blir det väldigt viktigt att fastställa eventuella risker för exponering av läkemedel som kan vara skadliga. Många blivande mödrar använder också hivmedicin redan innan de blivit gravida.

Forskarna analyserade data från fler än 13 000 barn som fötts av en moder som använt någon form av hivbehandling mellan 1994 och 2010. Två olika klassifikationsmetoder för att kartlägga missbildningar användes och 42 procent av barnen exponerades för hivmediciner under den första trimestern då risken för barnet anses som störst. I Frankrike, till skillnad från många andra platser, följer man barnen i två år efter förlossningen för att registrera eventuella skador .

Barn som exponerats för zidovudin (AZT) under de första tre månaderna hade en liten men signifikant ökad risk för missbildningar i hjärtat. Hur stor den kliniska relevansen av dess skador var analyserades inte och vissa av dessa förändringar kan tillbakabildas spontant.

Enligt det ena sättet att klassificera defekter såg man en risk mellan efavirenz och neurologiska skador vilket man inte kunde bevisa med den andra klassifikationsmetoden. Forskarna menar att fyndet måste utredas mer innan det går att klargöra om det finns någon relevant koppling som man ska ta speciell hänsyn till.

Flertalet andra vanligt använda läkemedel inkluderande nevirapin, tenofovir, stavudin, abacavir samt lopinavir/ritonavir hade ingen koppling till några skador på barnen.

pil PLoS, pressmeddelande
pil PLoS Medicine
pil PLoS Medicine, Perspective
2014-05-07

linje


Färre tabletter och att bara ta en dos om dagen påverkar effekten vid hivbehandling.

En metaanalys gjord från 19 randomiserade kontrollerade studier har undersökt förmågan att ta sin hivmedicin efter hur den ordinerats samt hur stor den virologiska effekten är med en hivbehandling som antingen tas vid ett eller två tillfällen per dag.

Analysen visade att behöva ta många tabletter ledde till en minskad förmåga att ta medicinen rätt, så kallad följsamhet, och var också förenat med sämre effekt på hivvirusnivåerna jämfört med att ta få tabletter. Detta gällde både vid en-dos-behandlingar som två-dos-behandlingar.

Följsamheten var generellt högre för de individer som bara behövde ta medicin en gång om dagen. Däremot innebar inte en-dos-behandling någon signifikant bättre effekt på virusnivåerna än två-dos-ordineringar.

Över tiden minskade både följsamheten samt den virologiska kontrollen för båda doseringsalternativen, dock var minskningen i följsamhet mindre bland de som fick en-dos-behandlingar.

pil www.iasociety.org
pil Clinical Infectious Diseases
2014-05-07

linje


Låga CD4-nivåer trots hivbehandling ökar risken för virusrelaterade cancerformer.

Individer som har kvarvarande låga CD4-nivåer även efter att de påbörjat sin hivbehandling löper en viss ökad risk att få cancer. Den ökade risken gällde icke-aidsorsakade så kallade virusrelaterade cancerformer och var oberoende av hivvirusnivåer, ålder eller CD4-nivån vid behandlingsstarten.

Många människor har någon gång infekterats av vissa virussorter som ökar risken för cancer i framtiden. En nygjord studie undersökte bland annat virusorsakade cancerformer som analcancer som kopplats till HPV-virus, Hodgkins lymfom kopplat till Epstein-Barrvirus samt levercancer som bland annat kan orsakas av Hepatit B- eller C-virus. Dessa cancerformer definieras som icke-aidsorsakad cancer när hivpositiva diagnostiseras.

9400 hivpositiva som påbörjade sin hivbehandling mellan 1996 och 2011 följdes upp och deras CD4-nivåer uppmättes ett flertal gånger. Bara en femtedel av deltagarna var kvinnor. Efter 6 månades hivbehandling hade 64 procent omätbara hivnivåer.

Under uppföljningstiden som i snitt var 3,3 år fann man 164 icke-aidsorsakade cancerfall och 65 procent av dessa var virusorsakad cancer. Vanligast var analcancer. Ju högre ökning av CD4-nivån vid mättillfället 6 månader efter behandlingsstarten, desto lägre risk löpte personerna att drabbas av cancer. På samma sätt var risken minskad ju högre sammanräknade CD4-nivåer man haft under hela uppföljningstiden.

Trots att bara en liten del av alla hivpositiva drabbas av cancer visar studien på nyttan att ta hivmediciner efter hur de ordinerats och att man får en behandling som snabbt ger goda behandlingsresultat.
Individer som trots behandling fortsatt har låga CD4-nivåer kan vara hjälpta av att regelbundet screenas för dessa aktuella cancerformer.

pil www.aidsmap.com
pil AIDS
2014-04-29

linje


Ny gel som appliceras i vagina eller rektum kan samtidigt förebygga överföring av flera olika sorters virus.

Djurförsök har visat att en ny gel kan förebygga både smitta av hiv, herpes simplex typ 2 och humant papillomvirus på samma gång efter att gelen använts i förebyggande syfte i vaginan eller rektum.

Samtidiga sexuellt överförda infektioner av herpes simplex typ 2 (HSV-2) och humant papillomvirus (HPV) ökar risken för att hiv ska överföras. För att förebygga hiv skulle en metod som också hämmar HSV-2 och HPV-infektioner var långt mer effektivt.

Gelen benämns MZC och innehåller två tidigare testade antivirala komponenter. En av dem MIV-150 är en omvänd transkriptashämmare av icke-nukleosidtyp som förhindrar hiv från att producera nya viruskopior. Den andra komponenten är zinkacetat som verkar mot hiv och herpesvirus. Substanserna har satts samman med karragenan som är ett extrakt framställt från rödalger och som hämmar HPV.

Den nya mikrobiciden undersöktes först i cellodlingar och visade sig sedan säker och stabil då den testades på apor och möss. Gelen applicerades både vaginalt och analt och förebyggde smittöverföring av all tre virussorterna. Skyddet gällde för olika typer av hivliknande virus och kvarstod även då gelen applicerats upp till åtta timmar innan smittillfället vilket ökar användbarheten.

Fas 1-studier på människor planeras inom en snar framtid och substanserna ska även undersökas bland annat i preparerade ringar som placeras i vaginan och kontinuerligt frisätter ett kemiskt skydd mot virus.

pil Population Council
pil PLOS One
2014-04-29

linje


Vaccin mot HPV effektivt för kvinnor med hiv.

Kvinnor med hiv får ett väl fungerande immunsvar efter vaccinering mot humant papillomvirus (HPV) och detta gäller även de som redan smittats med någon HPV-virusstam.

Att infekteras med HPV medför en betydande riskfaktor för hivpositiva kvinnor att senare utveckla livmodershalscancer. På många ställen i världen är denna cancerform en bidragande orsak till sjukdom och död bland yngre och medelålders hivpositiva kvinnor, speciellt på platser där det saknas resurser för att utföra screeningundersökningar.

En ny studie visar att även de kvinnor som burit hiv under en längre tid utvecklade antikroppar mot HPV efter vaccinering med vaccinet Gardasil. 319 hivpositiva kvinnor med varierande immunförsvar, varav några utvecklat aids, vaccinerades mot HPV av stammarna 6, 11, 16, och 18. Kvinnorna delades in i grupper efter vilka CD4-nivåer de hade Nästan alla med CD4-celler över 200 utvecklade ett antikroppssvar från vaccinet och bland de kvinnor som utvecklat aids fick fler än 75 procent fungerande immunsvar. Vaccinet var säkert att använda och antikroppar utvecklades även hos de som redan infekterats av någon av virusstammarna.

Vaccinering ges idag främst till flickor och unga kvinnor som ännu inte sexualdebuterat. Studien pekar på att vaccinering av hivpositiva kvinnor skulle kunna medföra stora hälsovinster.

pil New York Times
pil Clinical Infectious Diseases
2014-04-29

linje


Grönland visar på ett exempel hur hiv når ett land och sedan utvecklas till en epidemi.

Forskare har lyckats att kartlägga ursprunget då hiv-1 först nådde till Grönland och hur detta sedan ledde till en inhemsk epidemi. Genom kliniska analyser av alla hivinfektioner och omfattande genetiska analyser av hivviruset i prover från mer än hälften av hivfallen har det gått att fastslå hur viruset kunnat spridas vidare.

Målsättningen med studien vara att på patientnivå fastslå faktorer och händelser som styr hur en nationell hiv-1-epidemi utvecklas.

Det gick att bevisa att det skett åtminstone 25 separata fall då viruset introducerats i landet men att bara ett enda av dessa tillfällen ledde till vidare spridning av hiv. Detta fall nådde Grönland 1985 eller 1986 och är orsak till smittspridning som fortfarande pågår.

Flera faktorer har samverkat till att indexinfektionen har spridits vidare. En av dessa var att smittan tidigt övergick från att spridas homosexuellt till att spridas heterosexuellt. Det var också vanligt med andra samtidiga sexuellt överförda infektioner och att smittspridningen tidigt skedde i de större städerna. Smittan av hiv introducerades också tidigt i subpopulationer där det var vanligt förekommande med högriskbeteende för hivöverföring.

Beskrivningen av förloppet hur hiv spridits på Grönland och användningen av genanalyser kan användas som modell vid analyser av smittspridning i andra miljöer.

pil www.iasociety.org
pil AIDS
2014-04-29

linje


Medicinen sofosbuvir kombinerat med ledipasvir botade 100 procent av hepatit C-infekterade som också har hiv.

Tolv veckors behandling med en kombinationstablett innehållande nya hepatit C-medicinerna sofosbuvir och ledipasvir gav ett varaktigt bot från hepatit C av genotyp 1 bland personer som också har hiv.

Delresultat från ERADICATE-studien redovisades nyligen under ”EASL International Liver Congress (EASL 2014)” I London. Sofosbuvir säljs under namnet Sovaldi och är en av hepatit C-polymerashämmare och kombinationstabletten som även innehåller en så kallad NS5A hämmare, ledipasvir, är under utredning för att godkännas.

Totalt ingick 50 hiv- och hepatit C-infekterade I studien där alla hade hepatit C-virus av subtypen 1 varav 80 procent hade subtyp 1a som är extra svårbehandlad. 13 personer hade en stabil hivinfektion och hade därför inte påbörjat en hivbehandling ännu. Den andra gruppen bestod av 37 hivpositiva personer som hade omätbara hivvirusnivåer efter minst 8 veckors hivbehandling. Alla av dessa 37 behandlades med hivmedicintabletten Truvada i kombination med antingen efavirenz, raltegravir eller rilpivirin.

Alla deltagare uppvisade omätbara hepatit C-virusnivåer från och med den fjärde veckan efter att hepatitbehandlingen påbörjats. Inget virus påvisades under den 12 veckor långa behandlingsperioden. Bland de som inte tagit hivmediciner hade alla fortfarande omätbara hepatit C virusnivåer 12 veckor efter de avslutat behandlingen med sofosbuvir och ledipasvir vilket är definitionen för att vara botade.

22 deltagare i hivbehandlingsgruppen uppvisade samtliga också bot mot hepatit C 12 veckor efter avslutad behandling. De övriga 10 deltagana med hivbehandling hade bara varit klara med sin hepatitbehandling i 4 veckor när resultaten presenterades på kongressen. 100 procent av dessa var fria från hepatitvirus vid det tillfället.

Det uppstod inga förändringar av hivvirusnåer under hepatitbehandlingen och CD4-cellantalen förblev stabila. Inga allvarliga biverkningar rapporterades och ledde inte till att behandlingen avbröts.

pil www.HIVandHepatitis.com

A Osinusi, K Townsend, A Nelson, et al (NIAID ERADICATE Study Team). Use of sofosbuvir/ledipasvir fixed dose combination for treatment of HCV genotype-1 in patients coinfected with HIV. 49thEuropean Association for the Study of the Liver International Liver Congress (EASL 2014). London, April 9-13, 2014. Abstract O14

Abstrakts sökbara via länk: EASL 2014, Abstrakt
2014-04-23

linje


Tillräckligt att använda enbart tenofovir för att med läkemedel förebygga hivinfektion.

Nya analyser visar att det kan räcka att enbart använda hivläkemedlet tenofovir som preexpositionsprofylax med lika god effekt som kombinationstabletten Truvada ger.

Vid CROI 2014-konferensen redovisades ytterligare fynd från Partners PrEP-studien där hivnegativa heterosexuella personer med en hivpositiv partner tagit hivläkemedel i förbyggande syfte för att undvika att bli infekterade.

En tredjedel av deltagarna skulle ta Truvada som innehåller två aktiva substanser, emtricitabin och tenofovir, en tredjedel tog tabletter med bara tenofovir och en tredjedel fick verkningslösa placebotabletter. Tidigare analyser har visat på en högt skyddande effekt bland dem som verkligen tagit medicinerna efter hur de ordinerats. Den aktuella analysen gjordes i syfte att se ifall det var en skillnad mellan de två medicinska behandlingarna.

Bland de deltagare som hade mätbara nivåer av tenofovir i blodet var skyddseffekten 85 respektive 90 procent och det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan preparaten. Att hiv kan förebyggas med enbart en enda substans gör metoden mycket mer lätt att använda och betydligt billigare. Patentet för tenofovir löper ut 2017.

pil www.HIVandHepatitis.com

J Baeten, D Donnell, P Ndase, et al. Single-Agent TDF Versus Combination FTC/TDF PrEP Among Heterosexual Men and Women
. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6. Abstrakt 43

pil Abstrakts sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt
2014-04-23

linje


Hivpositiva kan ha en ökad risk för neurosyfilis trots adekvat syfilisbehandling.

Individer som har ett påverkat immunförsvar på grund av en hivinfektion kan löpa en ökad risk att en syfilisinfektion sprider sig vidare till nervsystemet även när de får en behandling som normalt skulle bota dem. Den senaste tiden har antalet fall av syfilis åter ökat i Europa och USA och ökningen ses framförallt bland hivpositiva män som har sex med män. Under en förläsning vid konferensen “Third Joint Conference of BHIVA with BASHH 2014” i Liverpool varnar en expert för att individer som har sänkta nivåer av T-celler är extra riskutsatta för den allvarliga komplikationen neurosyfilis och därför bör kontrolleras extra noga. Vid en undersökning av syfilispatienter är det enkelt att få en första vägledning bara genom att fråga personen om förändringar av synen, hörsel eller kognitiva funktioner. Finns misstankar om neurologiska symptom ska syfilispatienters ryggmärgsvätska undersökas. Professor Christina Marra menar också att syfilis är en sjukdom med svår stigmatiseringsproblematik vilket gör det svårare att sprida information om sjukdomen och öka medvetenheten om smittvägar. Neurosyfilis kan leda till dövhet, stroke, demens och blindhet.

pil Third Joint Conference of BHIVA with BASHH 2014
2014-04-23

linje


Nytt riskdiagram kan förutsäga vilka individer som löper störst risk att få njurskador av hivmediciner.

Ett nypublicerat verktyg kan underlätta för dem som föreskriver hivmediciner att fatta beslut om läkemedlet tenofovir bör användas eller inte.

Tidigare studier har visat att det finns en viss risk att få njurskador av hivläkemedlet tenofovir och ett nytt verktyg kan användas för att beräkna vilka hivpositiva som har en förhöjd risk att utveckla kronisk njursvikt. Riskdiagrammet utvecklades med hjälp av data från 21 600 amerikanska män som ingår i hälsoprogrammet för före detta soldater och som alla använde hivläkemedel. Under en femårig tidsperiod uppkom en kronisk njurskada bland 7,7 procent av de som använde tenofovir jämfört med 3,8 procent bland de som tog andra hivläkemedel.

Verktyget ger poäng efter hur många av ett antal riskafaktorer för njursjukdom som en individ har. Systemet inkluderar förhöjt blodsocker, höga blodfetter, systoliskt blodtryck, förhöjt blodtryck, ålder, äggvita i urinen och låga CD4-nivåer. Hivvirusnivåer var däremot inte en riskfaktor.

Bland de som inte använde tenofovir löpte de som fick noll poäng enligt riskskalan en 1-procent risk för kronisk njurskada över en 5-årsperiod jämfört med 16 procents risk för de som fick 9 poäng eller mer. För tenovoviranvändare var motsvarande siffror 1,4 procents risk för de med 0 poäng jämfört med 21,4 procent för de som hade minst 9 riskpoäng.

pil www.aidsmap.com
pil AIDS
2014-04-15

linje

Kvinnlig könsstympning fördubblar risken för hiv.

Kvinnor som blivit könsstympade har tvärt emot den lokala kulturens uppfattning inte mindre sex men löper en ökad risk för att bli hivinfekterade.

Enligt WHO förekommer kvinnlig könsstympning i 29 länder i Afrika och Mellanöstern vilket organisationen klassar som ett brott mot mänskliga rättigheter. Den spridda uppfattningen där stympningen sker är att dessa kvinnor blir skyddade mot hiv genom handlingen som tänks minska frekvensen av sex.

En ny studie gjordes i Mali med 13 000 kvinnor mellan 15-49 år där hivprevalensen är nästan 11 procent. Kvinnorna hivtestades och svarade på enkäter med frågor om antalet sexpartners, ålder för sexualdebut, sex innan äktenskap samt ett flertal sociodemografiska uppgifter. Beräkningar som tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer visade att könsstympade kvinnor hade fördubblad risk att också vara hivinfekterade. Resultaten visade också att kvinnorna inte skilde sig på något sätt vad det gällde sexuella handlingar från ickestympade kvinnor.

Fyndet är ytterligare ett i raden av flertal faktorer som mycket starkt talar mot kvinnlig könsstympning.

pil www.iasociety.org
pil Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2014-04-15

linje


D-vitamin samt kalcium förhindrar benmineralförlust bland hivpositiva som påbörjar behandling.

Mängden benmineral minskar hos vissa hivpositiva i samband med att de påbörjar sin hivbehandling och en ny studie undersökte ifall detta kan motverkas genom högdosbehandling med vitamin D kombinerat med kalcium.

Studien gjordes bland 165 hivpositiva som påbörjade en behandling med hivläkemedlen som ingår i tabletten Atripla, efavirenz, tenofovir och emtricitabin. Bakgrunden till undersökningen är tidigare fynd som visat att behandling med tenofovir kan minska mängden benmineral med mellan 2 till 5 procent och att D-vitaminbrist tycks vanligt bland hivpositiva.  Efavirenz är också kopplat med sänkta D-vitaminnivåer.

Deltagarna fick antingen 4000 internationella enheter D-vitamin kombinerat med 1000 gram kalciumkarbonat eller verkningslösa placebopiller. Flertalet angav att de hade ett lågt eller genomsnittligt naturligt intag av D-vitamin. Efter 48 veckors behandling mättes benmineral i höftbenet samt i kotpelaren med DEXA-teknik.

D-vitaminbehandlingen minskade benförlusten signifikant i höftbenet och gav också ett lägre värde på markörer som anger nivån på omsättningen av benvävnad jämfört med placebobehandlingen. I kotpelaren sågs en liknande minskning som dock inte var statistiskt signifikant. Forskarna noterar att behandlingen är säker, billig och fler studier får avgöra om den bör realiseras. Studien presenterades under CROI 2014-konferensen tidigare under våren.

Under samma kongress presenterades även studier som undersökt en behandling med rosuvastatin (Crestor) som brukar användas vid behandling mot höga kolesterolvärden. 48 veckors behandling gav en signifikant höjd mängd av benmineral i höften för dem som fick aktiv substans. Dock ökade flera markörer på insulinresistens.

pil www.HIVandHepatitis.com

ET Overton, ES Chan, TT Brown, et al. High-Dose Vitamin D and Calcium Attenuates Bone Loss With ART Initiation: Results From ACTG A5280. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6, 2014. Abstrakt 133.

GA McComsey, Y Jiang, KM Erlandson, et al. Rosuvastatin Improves Hip Bone Mineral Density But Worsens Insulin Resistance. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6, 2014. Abstrakt 134

pil Abstrakts sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt
2014-04-15

linje


Hivpositiva män har större risk för hjärtsjukdom.

En ny större studie visar att hivpositiva män löper en större risk för att få hjärtsjukdom än hivnegativa då de mer ofta har avlagringar i sina kärl i hjärtat.

Tidigare studier har ibland visat att män med hiv kan vara mer utsatta för hjärt-och kärlsjukdom men resultaten har inte alltid varit entydiga. Nu har en studie med 618 hivpositiva och 383 hivnegativa deltagare publicerats.

Männen ingår i den så kallade ”Mulitcenter AIDS Cohort study” vars styrka ligger i att de hivnegativa jämförelsepersonerna är väl matchade i sociodemografiska egenskaper med de hivpositiva gällande sexuell orientering, livsstil, socioekonomiska förutsättningar och riskbeteenden. Deltagarna var alla män som har sex med män, mellan 40-70 år och vägde mindre än 136 kilo, motsvarade 200 pund.

Med hjälp av datortomografiska metoder undersöktes hur mycket plack det fanns i deltagarnas kranskärl. Forskarna fann att 63 procent av de hivpositiva hade så kallade mjuka plack i sina kranskärl jämfört med 53 procent av de hivnegativa. Mjuka plack räknas som en riskindikator för att i framtiden få hjärtinfarkter och bedöms vara en större risk än hårda plack.

Hivpositiva hade plack i större omfattning även när forskarna gjorde nya beräkningar där de tog hänsyn till kända riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom som högt blodtryck, diabetes, högt kolesterol, högt BMI och rökning.

Det var även mer vanligt för hivpositiva att ha förträngningar i kranskärlen som var större än kärlets halva diameter, men denna skillnad var beroende av riskfaktorer. En undergrupp av hivpositiva undersöktes ytterligare och då fann man de som haft ett lågt värde på sin lägsta uppmätta CD4-nivå löpte en större risk liksom de som under lång tid använt hivmediciner.

I en samtidigt publicerad medicinsk kommentar påtalas vikten av att riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom bland hivpositiva reduceras som rökstopp, behandling av högt blodtryck, blodfetter och högt blodsocker. Man diskuterar även åtgärder som skulle kunna minska en pågående låggradig inflammation bland hivpositiva.

pil www.HIVandHepatitis.com
pil Annals of Internal Medicine
pil Annals of Internal Medicine, Moving from associations to mechanisms and interventions, editorial
2014-04-09

linje


Lägre livskvalitet bland hivpositiva i Storbritannien.

En stor brittisk undersökning visar att människor som lever med hiv har en lägre hälsorelaterad livskvalitet än hivnegativa trots en väl fungerande hivbehandling. Resultaten presenterades i april under konferensen “Third Joint Conference of BHIVA with BASHH 2014” i Liverpool.

Mellan 2011 och 2012 besvarade fler än 3000 hivpositiva britter en enkätundersökning som mäter hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) och resultaten jämfördes med 7000 hivnegativa som ingick i en annan hälsostudie. Metoden som användes benämns EQ5D-3L och resultaten visar att människor med hiv hade lägre resultat på alla områden som enkäten undersöker men var extra markant vid mätning av ångest och depression.

Undersökningen tog hänsyn till hivinfektionsorsakade parametrar som CD4-nivå, virusnivå, och hivbehandling och skillnaden mellan hivpositiva och hivnegativa kvarstod oberoende av dessa faktorer liksom för flera socioekonomiska parametrar. Faktorer som var associerade med lägre HRQoL var att vara kvinna, icke-vit, barnlös eller ha lägre utbildning.

Studien visar att hivpositiva hade en lägre livkvalitet än hivnegativa trots att de flesta hade en väl fungerade hivbehandling. Det gick inte att fastställa att högre ålder hade någon egen inverkan på livskvaliteten.

pil www.bhiva.org
Third Joint Conference of BHIVA with BASHH 2014 Liverpool, HIV and health-related quality-of-life in the UK – where are we now? A Miners, A Rodger, A Speakman, A Phillips, M Fisher, J Anderson, S Collins, G Hart, L Sherr and F Lampe, abstrakt O9
pilAbstrakt sökbart via länk (Sid 3)
2014-04-09

linje


Väldigt tidigt insatt hivbehandling minskade mängden hiv som lagras i kroppen men förebyggde inte virusåterkomst.

Ett försök gjort på apor visade att hivbehandling som startades några dagar efter de blivit infekterade begränsade hiv från att spridas i kroppen och ledde till att en lägre mängd virus fortsatt lagrades i olika organ och celler. Däremot var aporna inte längre skyddade när behandlingen avslutades då virus åter började produceras.

Kliniska exempel har indikerat att tidigt insatt hivbehandling kan påverka hur hiv lagras i kroppen. Detta gäller lagringen av virus som etableras under infektionens första del innan virusnivåerna nått sin högsta nivå och tanken är att dessa tidiga reservoarer skulle gå att påverka i försök att finna bot mot hiv.

I en undersökning som presenterades under CROI 2014-konferensen blev apor infekterade intravenöst med det hivliknande viruset SIV och de fick sedan påbörja en hivbehandling efter 2, 10 eller 42 dagar. Mängden SIV mättes i plasma, i perifera mononukleära celler, i benmärgen, i tarmvävnad samt i lymfkörtlar.

I de fall hivbehandlingen påbörjades innan högsta virusnivån uppnåddes blev detta toppvärde lägre än om medicineringen påbörjades senare. Tidigt insatt behandling ledde snabbt till omätbara virusnivåer i blodet. Tidig behandling ledde också till att mindre mängd virus spreds till de olika organen och till celler där hiv lagras. En fördröjning av insättningen av mediciner med så kort tid som tre dagar under infektionens hyperaktiva läge kan ge några tiopotenser högre virusmängd i lagringsreservoarerna.

När hivbehandlingen avbröts återkom viruset även bland aporna som behandlats tidigt vilket visar att fungerande virus funnits kvar hela tiden.

Okoye A et al. Early treatment in acute SIV infection limits the size and distribution of the viral reservoir. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, abstrakt 136LB, 2014.
pil Abstrakt sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt

pil www.aidsmap.com
pil Presentationen som film
2014-04-09

linje


Folkhälsomyndigheten ger ut omarbetad version av broschyren Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner.

Broschyren, vars innehåll är granskat och skriven av olika experter inom området, förmedlar faktakunskap om hiv och STI och om hur man kan ha sex på ett säkrare sätt. Den vänder sig till såväl ungdomar som vuxna med olika sexuella praktiker. Den kan användas av skolor, ungdomsmottagningar, STI-, gynekolog- och infektionsmottagningar, ideella organisationer och andra i deras arbete kring hiv och STI.

pil Folkhälsomyndigheten
pil Ladda ner "Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner"
2014-04-09

linje


Effekter av samlade mätbara virusnivåer av hiv.

Under CROI 2014-konferensen redovisades tre separata studier som undersökt risken för sjukdomsutveckling bland hivpositiva med mätbara virusnivåer trots hivbehandling eller vilka följder man får av virusexponering innan behandling sätts in.

En studie mätte virusnivåer från 18 000 hivpositiva deltagare som använde hivmediciner och hade nått en fullgod behandlingseffekt med virusmängder under 50 kopior/milliliter. Under uppföljningstiden fick 3,5 procent återigen höjda virusnivåer på mellan 50-199 kopior vid minst två efterföljande mätningar och under i snitt 5,8 månader. 2,7 procent hade förhöjda nivåer på 200-499 kopior under snitt 6,4 månader. Att ha virusnivåer på 200-499 var kopplat till att få en framtida behandlingssvikt med en fyrfaldig ökad risk men det var inte kopplat till aidsrelaterade tillstånd eller ökad mortalitet. Mätbara kvarstående virusnivåer på 50-199 var inte kopplat vare sig till behandlingssvikt eller kliniska symtom på hivinfektion.

En annan studie utgick ifrån samma kohortsamarbete, ART-CC och virusnivåer uppmättes i snitt 13 gånger för 33 500 hivpositiva under 3,2 års tid. För varje deltagare beräknades en kumulativ virusbelastning, det vill säga hur mycket virus man haft under en tidsperiod, man adderade alltså virusvärdena och nivån beräknades som arean under personens viruskurva under studieperioden. Ett högt kumulativt värde motsvarar en längre tid utan helt fungerande virusbehandling. Studien visade att metoden att beräkna viruskopior under tid efter att en hivbehandling påbörjats gav en ökad prognostisk möjlighet att förutse alla typer av mortalitet samt aidsrelaterad dödlighet. Metoden att mäta den kumulativa virala belastningen gav ett av andra faktorer oberoende mått på att förutse ökad dödlighet till skillnad från vad en momentan mätning gör.

En tredje studie ville undersöka den kliniska effekten från en immunaktivering som en obehandlad pågående hivinfektion kan orsaka och som inte speglas i CD4-nivåer. Även denna undersökning beräknades den samlade virusnivåbelastningen över tid, alltså hur många viruskopior som funnits totalt sett under studietiden. Studien följde 9461 hivpositiva personer i CASCADE-samarbetet och som inte påbörjat sin hivbehandling. För alla deltagare hade man ett första värde på virusnivån och CD4-celler inom 4-12 månader efter att de blivit hivpositiva. Den ackumulerade totala virusmängden över tid beräknades genom upprepade virusmätningar och ju större virusbelastning personerna utsatts för desto mer var mortaliteten ökad. Genom att mäta virusbelastning över tid går det att få ytterligare prognostisk information om sjukdomsrisk förutom vad den dagsaktuella virusnivån och CD4-nivån förutsäger.

pil www.HIVandHepatitis.com

MA Vandenhende, S Ingle, M May, et al (Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration). Impact of Low-Level Viremia On Clinical and Virological Outcomes in Treated HIV Infected Patients. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6, 2014. Abstrakt 1014.

M Mugavero, AO Westfall, MJ Gill, et al (Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration). Cumulative Viral Load Predicts All-Cause and AIDS-Related Mortality After Initiation of ART.21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6, 2014. Abstrakt 565.

M an der Heiden, A Zoufaly, C Sabin, et al (CASCADE Collaboration in EuroCoord).The Clinical Impact of Viral Load Copy Years in Antiretroviral-Naive HIV Seroconverters.21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6, 2014. Abstrakt 291.

Abstrakt sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt
2014-04-09

linje


Informationsbroschyr om hiv och smittsamhet från Folkhälsomyndigheten.

I oktober 2013 gav Smittskyddsinstitutet ut ett uppmärksammat kunskapsunderlag om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Nu publicerar Folkhälsomyndigheten en informationsbroschyr på temat hiv och smittsamhet.

Broschyren vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvården och andra berörda som inom sin verksamhet kan komma i kontakt med frågor som handlar om hiv och smittrisker. Den sammanfattar dagens kunskap om hiv-behandling och effekten på smittsamheten samt ger praktiska råd till personal som behandlar personer som har hivinfektion.

Broschyren innehåller också kortfattad information om epidemiologi och smittvägar, samt sjukdomsförlopp och smittsamhet vid obehandlad hivinfektion.

pil Länk till broschyren - Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion
2014-04-01

linje


Tenofovirbehandling under graviditeten kan sänka barnets benmineralmängd.

Kvinnor som använder hivläkemedelet tenofovir (Viread) föder barn som har 12 procent lägre nivå av benmineral i sina skelett jämfört med barn som inte exponerats för medlet. Om denna skillnad får en klinisk relevans när barnen blir äldre är ännu okänt. Tenofovir ingår också som en del i tabletterna Truvada, Atripla, Eviplera och Stribild.

En ny studie undersökte 143 nyfödda barn som fötts av en hivpositiv moder som tagit virusmediciner under graviditeten. Barnens totala benmineral undersöktes med så kallad DXA-scanning. 74 av mödrarna hade använt tenofovir och 69 hade inte använt det läkemedlet.

Barnen som exponerats för tenofovir hade 56 gram av benmineral jämfört med 63,8 gram för kontrollgruppen vilket motsvarade en signifikant skillnad på 12,2 procent. När hänsyn togs till flera olika faktorer som graviditetslängd, kroppslängd, moderns ålder och eventuell användning av proteashämmare samt rökning kvarstod fortfarande en statistisk signifikant skillnad.

Om barnen fortsatt kommer att ha mindre benmineral senare i livet är inte ännu känt. Fyndet måste utredas mer innan man kan fastställa om studieresultaten har en klinisk relevans för behandling av gravida hivpositiva.

GK Siberry, DL Jacobson, H Kalkwarf, et al. Lower Newborn Bone Mineral Content Associated With Maternal 
Use of Tenofovir Disoproxil Fumarate. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6. Abstract 71
pil Abstrakt sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt

pil www.medpagetoday.com
pil Video; Geroge Siberry, CROI presskonferens, Mars 5, 2014
2014-04-01

linje


”Slut på diskussionen om när hivbehandling bör påbörjas.”

Tidskriften The Lancet Infectious Diseases publicerar en kommentar om att det inte längre råder någon tvekan om att hivbehandling bör påbörjas tidigt under infektionen. Författarnas slutsatser ges samtidigt som nya resultat från HPTN 052-studien redovisas i tidskriften. Tidigaren har studien visat att tidigt insatt hivbehandling minskar risken för smittöverföring till en hivnegativ partner med 96 procent.

Nu har forskarna analyserat kliniska symtom och sjukdomshändelser under förloppet av en hivinfektion bland de som får tidig respektive senare insatt behandling. Studien innehöll 1763 hivpositiva med en hivnegativ partner och hälften av de med hiv fick vänta med sin behandling tills CD4-nivåerna sjunkit till 230 celler/mikroliter. Gruppen som fick behandling direkt hade i medelvärde CD4-värden på 442. Forskarna jämförde antalet sjukdomsfall, både sådana som relateras till aids samt ett flertal andra olika kliniska sjukdomstillstånd.

Resultaten visade tydligt att tidig behandling minskade sjukdomsbelastningen. I kommentarsartikel menar författarna Seonaid Nolan och Evan Wood att tidigt insatt behandling måste ses både ur individens som ur ett folkhälsoperspektiv och att många utmaningar fortfarande kvarstår innan tidig behandling han bli en helt spridd realitet. Däremot kvarstår inga frågetecken om nyttan av tidigt insatt behandling.

pil The Lancet Infectious Diseases, End of the debate about antiretroviral treatment initiation.
pil Artikeltexten via EATG.com
pil The Lancet Infectious Diseases, HPTN 052
2014-03-26


linje

Tidigare nummer
pil Aktuellt om hiv.

Redaktör
Jonas Sandstedt


linje 


Prenumerera idag
Prenumerera på Aktuellt om hiv och bli uppdaterad om vad som är på gång.
Namn

E-postadressTidigare nummer
pil Arkiv - Aktuellt om hiv


Noaks Ark på facebook

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org