webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Vad kan vi göra för dig?


Aktuellt om hiv

linje

Nytt riskdiagram kan föresäga vilka individer som löper störst risk att få njurskador av hivmediciner. Ny

Ett nypublicerat verktyg kan underlätta för dem som föreskriver hivmediciner att fatta beslut om läkemedlet tenofovir bör användas eller inte.

Tidigare studier har visat att det finns en viss risk att få njurskador av hivläkemedlet tenofovir och ett nytt verktyg kan användas för att beräkna vilka hivpositiva som har en förhöjd risk att utveckla kronisk njursvikt. Riskdiagrammet utvecklades med hjälp av data från 21 600 amerikanska män som ingår i hälsoprogrammet för före detta soldater och som alla använde hivläkemedel. Under en femårig tidsperiod uppkom en kronisk njurskada bland 7,7 procent av de som använde tenofovir jämfört med 3,8 procent bland de som tog andra hivläkemedel.

Verktyget ger poäng efter hur många av ett antal riskafaktorer för njursjukdom som en individ har. Systemet inkluderar förhöjt blodsocker, höga blodfetter, systoliskt blodtryck, förhöjt blodtryck, ålder, äggvita i urinen och låga CD4-nivåer. Hivvirusnivåer var däremot inte en riskfaktor.

Bland de som inte använde tenofovir löpte de som fick noll poäng enligt riskskalan en 1-procent risk för kronisk njurskada över en 5-årsperiod jämfört med 16 procents risk för de som fick 9 poäng eller mer. För tenovoviranvändare var motsvarande siffror 1,4 procents risk för de med 0 poäng jämfört med 21,4 procent för de som hade minst 9 riskpoäng.

pil www.aidsmap.com
pil AIDS
2014-04-15

linje

Kvinnlig könsstympning fördubblar risken för hiv. Ny

Kvinnor som blivit könsstympade har tvärt emot den lokala kulturens uppfattning inte mindre sex men löper en ökad risk för att bli hivinfekterade.

Enligt WHO förekommer kvinnlig könsstympning i 29 länder i Afrika och Mellanöstern vilket organisationen klassar som ett brott mot mänskliga rättigheter. Den spridda uppfattningen där stympningen sker är att dessa kvinnor blir skyddade mot hiv genom handlingen som tänks minska frekvensen av sex.

En ny studie gjordes i Mali med 13 000 kvinnor mellan 15-49 år där hivprevalensen är nästan 11 procent. Kvinnorna hivtestades och svarade på enkäter med frågor om antalet sexpartners, ålder för sexualdebut, sex innan äktenskap samt ett flertal sociodemografiska uppgifter. Beräkningar som tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer visade att könsstympade kvinnor hade fördubblad risk att också vara hivinfekterade. Resultaten visade också att kvinnorna inte skilde sig på något sätt vad det gällde sexuella handlingar från ickestympade kvinnor.

Fyndet är ytterligare ett i raden av flertal faktorer som starkt talar mot kvinnlig könsstympning.

pil www.iasociety.org
pil Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2014-04-15

linje


D-vitamin samt kalcium förhindrar benmineralförlust bland hivpositiva som påbörjar behandling.
Ny

Mängden benmineral minskar hos vissa hivpositiva i samband med att de påbörjar sin hivbehandling och en ny studie undersökte ifall detta kan motverkas genom högdosbehandling med vitamin D kombinerat med kalcium.

Studien gjordes bland 165 hivpositiva som påbörjade en behandling med hivläkemedlen som ingår i tabletten Atripla, efavirenz, tenofovir och emtricitabin. Bakgrunden till undersökningen är tidigare fynd som visat att behandling med tenofovir kan minska mängden benmineral med mellan 2 till 5 procent och att D-vitaminbrist tycks vanligt bland hivpositiva.  Efavirenz är också kopplat med sänkta D-vitaminnivåer.

Deltagarna fick antingen 4000 internationella enheter D-vitamin kombinerat med 1000 gram kalciumkarbonat eller verkningslösa placebopiller. Flertalet angav att de hade ett lågt eller genomsnittligt naturligt intag av D-vitamin. Efter 48 veckors behandling mättes benmineral i höftbenet samt i kotpelaren med DEXA-teknik.

D-vitaminbehandlingen minskade benförlusten signifikant i höftbenet och gav också ett lägre värde på markörer som anger nivån på omsättningen av benvävnad jämfört med placebobehandlingen. I kotpelaren sågs en liknande minskning som dock inte var statistiskt signifikant. Forskarna noterar att behandlingen är säker, billig och fler studier får avgöra om den bör realiseras. Studien presenterades under CROI 2014-konferensen tidigare under våren.

Under samma kongress presenterades även studier som undersökt en behandling med rosuvastatin (Crestor) som brukar användas vid behandling mot höga kolesterolvärden. 48 veckors behandling gav en signifikant höjd mängd av benmineral i höften för dem som fick aktiv substans. Dock ökade flera markörer på insulinresistens.

pil www.HIVandHepatitis.com

ET Overton, ES Chan, TT Brown, et al. High-Dose Vitamin D and Calcium Attenuates Bone Loss With ART Initiation: Results From ACTG A5280. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6, 2014. Abstrakt 133.

GA McComsey, Y Jiang, KM Erlandson, et al. Rosuvastatin Improves Hip Bone Mineral Density But Worsens Insulin Resistance. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6, 2014. Abstrakt 134

pil Abstrakts sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt
2014-04-15

linje


Hivpositiva män har större risk för hjärtsjukdom.

En ny större studie visar att hivpositiva män löper en större risk för att få hjärtsjukdom än hivnegativa då de mer ofta har avlagringar i sina kärl i hjärtat.

Tidigare studier har ibland visat att män med hiv kan vara mer utsatta för hjärt-och kärlsjukdom men resultaten har inte alltid varit entydiga. Nu har en studie med 618 hivpositiva och 383 hivnegativa deltagare publicerats.

Männen ingår i den så kallade ”Mulitcenter AIDS Cohort study” vars styrka ligger i att de hivnegativa jämförelsepersonerna är väl matchade i sociodemografiska egenskaper med de hivpositiva gällande sexuell orientering, livsstil, socioekonomiska förutsättningar och riskbeteenden. Deltagarna var alla män som har sex med män, mellan 40-70 år och vägde mindre än 136 kilo, motsvarade 200 pund.

Med hjälp av datortomografiska metoder undersöktes hur mycket plack det fanns i deltagarnas kranskärl. Forskarna fann att 63 procent av de hivpositiva hade så kallade mjuka plack i sina kranskärl jämfört med 53 procent av de hivnegativa. Mjuka plack räknas som en riskindikator för att i framtiden få hjärtinfarkter och bedöms vara en större risk än hårda plack.

Hivpositiva hade plack i större omfattning även när forskarna gjorde nya beräkningar där de tog hänsyn till kända riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom som högt blodtryck, diabetes, högt kolesterol, högt BMI och rökning.

Det var även mer vanligt för hivpositiva att ha förträngningar i kranskärlen som var större än kärlets halva diameter, men denna skillnad var beroende av riskfaktorer. En undergrupp av hivpositiva undersöktes ytterligare och då fann man de som haft ett lågt värde på sin lägsta uppmätta CD4-nivå löpte en större risk liksom de som under lång tid använt hivmediciner.

I en samtidigt publicerad medicinsk kommentar påtalas vikten av att riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom bland hivpositiva reduceras som rökstopp, behandling av högt blodtryck, blodfetter och högt blodsocker. Man diskuterar även åtgärder som skulle kunna minska en pågående låggradig inflammation bland hivpositiva.

pil www.HIVandHepatitis.com
pil Annals of Internal Medicine
pil Annals of Internal Medicine, Moving from associations to mechanisms and interventions, editorial
2014-04-09

linje


Lägre livskvalitet bland hivpositiva i Storbritannien.

En stor brittisk undersökning visar att människor som lever med hiv har en lägre hälsorelaterad livskvalitet än hivnegativa trots en väl fungerande hivbehandling. Resultaten presenterades i april under konferensen “Third Joint Conference of BHIVA with BASHH 2014” i Liverpool.

Mellan 2011 och 2012 besvarade fler än 3000 hivpositiva britter en enkätundersökning som mäter hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) och resultaten jämfördes med 7000 hivnegativa som ingick i en annan hälsostudie. Metoden som användes benämns EQ5D-3L och resultaten visar att människor med hiv hade lägre resultat på alla områden som enkäten undersöker men var extra markant vid mätning av ångest och depression.

Undersökningen tog hänsyn till hivinfektionsorsakade parametrar som CD4-nivå, virusnivå, och hivbehandling och skillnaden mellan hivpositiva och hivnegativa kvarstod oberoende av dessa faktorer liksom för flera socioekonomiska parametrar. Faktorer som var associerade med lägre HRQoL var att vara kvinna, icke-vit, barnlös eller ha lägre utbildning.

Studien visar att hivpositiva hade en lägre livkvalitet än hivnegativa trots att de flesta hade en väl fungerade hivbehandling. Det gick inte att fastställa att högre ålder hade någon egen inverkan på livskvaliteten.

pil www.bhiva.org
Third Joint Conference of BHIVA with BASHH 2014 Liverpool, HIV and health-related quality-of-life in the UK – where are we now? A Miners, A Rodger, A Speakman, A Phillips, M Fisher, J Anderson, S Collins, G Hart, L Sherr and F Lampe, abstrakt O9
pilAbstrakt sökbart via länk (Sid 3)
2014-04-09

linje


Väldigt tidigt insatt hivbehandling minskade mängden hiv som lagras i kroppen men förebyggde inte virusåterkomst.

Ett försök gjort på apor visade att hivbehandling som startades några dagar efter de blivit infekterade begränsade hiv från att spridas i kroppen och ledde till att en lägre mängd virus fortsatt lagrades i olika organ och celler. Däremot var aporna inte längre skyddade när behandlingen avslutades då virus åter började produceras.

Kliniska exempel har indikerat att tidigt insatt hivbehandling kan påverka hur hiv lagras i kroppen. Detta gäller lagringen av virus som etableras under infektionens första del innan virusnivåerna nått sin högsta nivå och tanken är att dessa tidiga reservoarer skulle gå att påverka i försök att finna bot mot hiv.

I en undersökning som presenterades under CROI 2014-konferensen blev apor infekterade intravenöst med det hivliknande viruset SIV och de fick sedan påbörja en hivbehandling efter 2, 10 eller 42 dagar. Mängden SIV mättes i plasma, i perifera mononukleära celler, i benmärgen, i tarmvävnad samt i lymfkörtlar.

I de fall hivbehandlingen påbörjades innan högsta virusnivån uppnåddes blev detta toppvärde lägre än om medicineringen påbörjades senare. Tidigt insatt behandling ledde snabbt till omätbara virusnivåer i blodet. Tidig behandling ledde också till att mindre mängd virus spreds till de olika organen och till celler där hiv lagras. En fördröjning av insättningen av mediciner med så kort tid som tre dagar under infektionens hyperaktiva läge kan ge några tiopotenser högre virusmängd i lagringsreservoarerna.

När hivbehandlingen avbröts återkom viruset även bland aporna som behandlats tidigt vilket visar att fungerande virus funnits kvar hela tiden.

Okoye A et al. Early treatment in acute SIV infection limits the size and distribution of the viral reservoir. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, abstrakt 136LB, 2014.
pil Abstrakt sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt

pil www.aidsmap.com
pil Presentationen som film
2014-04-09

linje


Folkhälsomyndigheten ger ut omarbetad version av broschyren Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner.

Broschyren, vars innehåll är granskat och skriven av olika experter inom området, förmedlar faktakunskap om hiv och STI och om hur man kan ha sex på ett säkrare sätt. Den vänder sig till såväl ungdomar som vuxna med olika sexuella praktiker. Den kan användas av skolor, ungdomsmottagningar, STI-, gynekolog- och infektionsmottagningar, ideella organisationer och andra i deras arbete kring hiv och STI.

pil Folkhälsomyndigheten
pil Ladda ner "Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner"
2014-04-09

linje


Effekter av samlade mätbara virusnivåer av hiv.

Under CROI 2014-konferensen redovisades tre separata studier som undersökt risken för sjukdomsutveckling bland hivpositiva med mätbara virusnivåer trots hivbehandling eller vilka följder man får av virusexponering innan behandling sätts in.

En studie mätte virusnivåer från 18 000 hivpositiva deltagare som använde hivmediciner och hade nått en fullgod behandlingseffekt med virusmängder under 50 kopior/milliliter. Under uppföljningstiden fick 3,5 procent återigen höjda virusnivåer på mellan 50-199 kopior vid minst två efterföljande mätningar och under i snitt 5,8 månader. 2,7 procent hade förhöjda nivåer på 200-499 kopior under snitt 6,4 månader. Att ha virusnivåer på 200-499 var kopplat till att få en framtida behandlingssvikt med en fyrfaldig ökad risk men det var inte kopplat till aidsrelaterade tillstånd eller ökad mortalitet. Mätbara kvarstående virusnivåer på 50-199 var inte kopplat vare sig till behandlingssvikt eller kliniska symtom på hivinfektion.

En annan studie utgick ifrån samma kohortsamarbete, ART-CC och virusnivåer uppmättes i snitt 13 gånger för 33 500 hivpositiva under 3,2 års tid. För varje deltagare beräknades en kumulativ virusbelastning, det vill säga hur mycket virus man haft under en tidsperiod, man adderade alltså virusvärdena och nivån beräknades som arean under personens viruskurva under studieperioden. Ett högt kumulativt värde motsvarar en längre tid utan helt fungerande virusbehandling. Studien visade att metoden att beräkna viruskopior under tid efter att en hivbehandling påbörjats gav en ökad prognostisk möjlighet att förutse alla typer av mortalitet samt aidsrelaterad dödlighet. Metoden att mäta den kumulativa virala belastningen gav ett av andra faktorer oberoende mått på att förutse ökad dödlighet till skillnad från vad en momentan mätning gör.

En tredje studie ville undersöka den kliniska effekten från en immunaktivering som en obehandlad pågående hivinfektion kan orsaka och som inte speglas i CD4-nivåer. Även denna undersökning beräknades den samlade virusnivåbelastningen över tid, alltså hur många viruskopior som funnits totalt sett under studietiden. Studien följde 9461 hivpositiva personer i CASCADE-samarbetet och som inte påbörjat sin hivbehandling. För alla deltagare hade man ett första värde på virusnivån och CD4-celler inom 4-12 månader efter att de blivit hivpositiva. Den ackumulerade totala virusmängden över tid beräknades genom upprepade virusmätningar och ju större virusbelastning personerna utsatts för desto mer var mortaliteten ökad. Genom att mäta virusbelastning över tid går det att få ytterligare prognostisk information om sjukdomsrisk förutom vad den dagsaktuella virusnivån och CD4-nivån förutsäger.

pil www.HIVandHepatitis.com

MA Vandenhende, S Ingle, M May, et al (Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration). Impact of Low-Level Viremia On Clinical and Virological Outcomes in Treated HIV Infected Patients. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6, 2014. Abstrakt 1014.

M Mugavero, AO Westfall, MJ Gill, et al (Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration). Cumulative Viral Load Predicts All-Cause and AIDS-Related Mortality After Initiation of ART.21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6, 2014. Abstrakt 565.

M an der Heiden, A Zoufaly, C Sabin, et al (CASCADE Collaboration in EuroCoord).The Clinical Impact of Viral Load Copy Years in Antiretroviral-Naive HIV Seroconverters.21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6, 2014. Abstrakt 291.

Abstrakt sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt
2014-04-09

linje


Informationsbroschyr om hiv och smittsamhet från Folkhälsomyndigheten.

I oktober 2013 gav Smittskyddsinstitutet ut ett uppmärksammat kunskapsunderlag om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Nu publicerar Folkhälsomyndigheten en informationsbroschyr på temat hiv och smittsamhet.

Broschyren vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvården och andra berörda som inom sin verksamhet kan komma i kontakt med frågor som handlar om hiv och smittrisker. Den sammanfattar dagens kunskap om hiv-behandling och effekten på smittsamheten samt ger praktiska råd till personal som behandlar personer som har hivinfektion.

Broschyren innehåller också kortfattad information om epidemiologi och smittvägar, samt sjukdomsförlopp och smittsamhet vid obehandlad hivinfektion.

pil Länk till broschyren - Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion
2014-04-01

linje


Tenofovirbehandling under graviditeten kan sänka barnets benmineralmängd.

Kvinnor som använder hivläkemedelet tenofovir (Viread) föder barn som har 12 procent lägre nivå av benmineral i sina skelett jämfört med barn som inte exponerats för medlet. Om denna skillnad får en klinisk relevans när barnen blir äldre är ännu okänt. Tenofovir ingår också som en del i tabletterna Truvada, Atripla, Eviplera och Stribild.

En ny studie undersökte 143 nyfödda barn som fötts av en hivpositiv moder som tagit virusmediciner under graviditeten. Barnens totala benmineral undersöktes med så kallad DXA-scanning. 74 av mödrarna hade använt tenofovir och 69 hade inte använt det läkemedlet.

Barnen som exponerats för tenofovir hade 56 gram av benmineral jämfört med 63,8 gram för kontrollgruppen vilket motsvarade en signifikant skillnad på 12,2 procent. När hänsyn togs till flera olika faktorer som graviditetslängd, kroppslängd, moderns ålder och eventuell användning av proteashämmare samt rökning kvarstod fortfarande en statistisk signifikant skillnad.

Om barnen fortsatt kommer att ha mindre benmineral senare i livet är inte ännu känt. Fyndet måste utredas mer innan man kan fastställa om studieresultaten har en klinisk relevans för behandling av gravida hivpositiva.

GK Siberry, DL Jacobson, H Kalkwarf, et al. Lower Newborn Bone Mineral Content Associated With Maternal 
Use of Tenofovir Disoproxil Fumarate. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6. Abstract 71
pil Abstrakt sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt

pil www.medpagetoday.com
pil Video; Geroge Siberry, CROI presskonferens, Mars 5, 2014
2014-04-01

linje


”Slut på diskussionen om när hivbehandling bör påbörjas.”

Tidskriften The Lancet Infectious Diseases publicerar en kommentar om att det inte längre råder någon tvekan om att hivbehandling bör påbörjas tidigt under infektionen. Författarnas slutsatser ges samtidigt som nya resultat från HPTN 052-studien redovisas i tidskriften. Tidigaren har studien visat att tidigt insatt hivbehandling minskar risken för smittöverföring till en hivnegativ partner med 96 procent.

Nu har forskarna analyserat kliniska symtom och sjukdomshändelser under förloppet av en hivinfektion bland de som får tidig respektive senare insatt behandling. Studien innehöll 1763 hivpositiva med en hivnegativ partner och hälften av de med hiv fick vänta med sin behandling tills CD4-nivåerna sjunkit till 230 celler/mikroliter. Gruppen som fick behandling direkt hade i medelvärde CD4-värden på 442. Forskarna jämförde antalet sjukdomsfall, både sådana som relateras till aids samt ett flertal andra olika kliniska sjukdomstillstånd.

Resultaten visade tydligt att tidig behandling minskade sjukdomsbelastningen. I kommentarsartikel menar författarna Seonaid Nolan och Evan Wood att tidigt insatt behandling måste ses både ur individens som ur ett folkhälsoperspektiv och att många utmaningar fortfarande kvarstår innan tidig behandling han bli en helt spridd realitet. Däremot kvarstår inga frågetecken om nyttan av tidigt insatt behandling.

pil The Lancet Infectious Diseases, End of the debate about antiretroviral treatment initiation.
pil Artikeltexten via EATG.com
pil The Lancet Infectious Diseases, HPTN 052
2014-03-26

linje


Rökning förkortar livet mer än vad hivinfektioner gör enligt stor analys.

Hivpositiva med virusbehandling riskerar att förkorta sitt liv mer på grund av rökning än vad som hivinfektionen i sig kan göra. En ny studie analyserade dödligheten bland nästan 18 000 hivpositiva individer som ingår i ”ART Cohort Collaboration” (ART-CC). Resultaten redovisades under CROI 2014-konferensen i Boston.

Vanligaste dödsorsakerna idag bland hivpositiva som får behandling är hjärt-och kärlssjukdom samt icke-aidsorsakad cancer och därigenom antog forskarna att rökning kan påverka livlängden. Forskarna undersökte åtta hivkohorter i Europa och Nordamerika och noterade ifall de hivpositiva rökte eller inte. Sedan gjordes jämförelser mellan hivpositiva samt med den allmänna befolkningen i Frankrike.

10 800 hivpositiva rökte och 7 200 hivpositiva var icke-rökare och deltagarna följdes under ca fyra år. 81 procent av rökarna var män. Under studiens gång dog 520 personer och dödligheten var fördubblad i gruppen rökare jämfört med icke-rökande hivpositiva.

Pågående rökning ökade risken att dö med 70 procent jämfört med de som aldrig rökt. Bland rökare var det vanligare med icke-aidsorsakad cancer, hjärt-och kärlsjukdom samt leversjukdom. En 35-årig hivpositiv icke-rökare med virologisk kontroll beräknades kunna leva 43,5 år till medan en rökare under samma omständigheter enbart hade 35 levandsår kvar.

Forskarna poängterar att deras studie ännu inte tagit hänsyn till de deltagare som man saknat uppgifter om rökning. Rökning kan också vara en indikator på andra livsstilsfaktorer som också påverkar livslängden. Eftersom rökningsrelaterad dödlighet i studien ökade med åldern varnar forskarna att detta kommer att bli allt vanligare samtidiga som fler hivpositiva blir allt äldre.

Helleberg M, May MT, Sterne JAC, Obel N, for the ART-CC. Impact of smoking on life expectancy among HIV-infected individuals: the ART Cohort Collaboration. CROI 2014. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections. March 3-6, 2014. Boston. Abstract 1011.
pil Abstrakts sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt
pil Natap.org
2014-03-26

linje


Ny typ av hivläkemedel som hindrar viruset från att fästa vid celler säkert och effektivt i test.

En ny klass av medicin mot hiv har testats i en klinisk typ 2b-studie och visat god effekt. Medlet som hittills går under beteckningen BMS-663068 är en helt ny klass av hivläkemedel och kan få stor betydelse för individer som har hivvirus med resistens mot andra läkemedel.

Under konferensen CROI 2014 redovisades resultat från försök med drygt 250 personer från flera länder. Medlet BMS-663068 aktiveras i kroppen då det bryts ned till ett nytt ämne BMS-626529. Läkemedlet binder ett protein, gp120 som sitter på ytan av hivviruset. Substansen blockerar hiv från att fästa till CD4-celler som då inte längre kan bli infekterade. När hiv binder till cellytor använder viruset också ett annat ytprotein, en så kallad co-receptor, som kan vara olika mellan olika individer. Den nya medicinen fungerar oavsett vilken genetisk variant av co-receptor man är född med. Hivläkemedlet maraviroc som också hindrar hiv från att få fäste via en annan mekanism fungerar bara om man har CCR5-varianten.

I studien användes den nya medicinen i en trippelkombination med raltegravir och tenofovir och jämfördes med atazanavir/ritonavir. Flertalet av deltagarna hade en långt gången hivinfektion och många hade upplevt behandlingssvikt med tidigare läkemedel. Hälften hade virus med resistens mot minst en klass av andra hivläkemedel.

Efter 24 veckors behandling visade BMS-663068 god effekt och 78-87 procent hade då omätbara virusnivåer beroende av vilken dos de testat vilket kan jämföras med 86 procent för de som använde atazanavir/ritonavir. Inga allvarliga bieffekter noterades och studien kommer att fortsätta under totalt 96 veckor.

Lalezari J et al. Attachment inhibitor prodrug BMS-663068 in ARV-experienced subjects: week 24 analysis. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, abstract 86, 2014.
pil Abstrakt sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt
pil www.aidsmap.com
pil Presentationen som film
2014-03-26

linje


En ring laddad med läkemedel som placeras i vaginan kan skydda mot både graviditet och hiv.

Forskare har lyckats framställa en elastisk ring som kan placeras i vaginan där den frisätter olika läkemedel samtidigt. I försök laddade man polyuretanringen med hivläkemedlet tenofovir som förebygger att kvinnan som använder ringen får en hivinfektion samtidigt som levonorgestrel fungerar som preventivmedel. Att hivläkemedel kan förebygga hivinfektioner är väl känt och medicinerna kan tas både lokalt eller som tabletter. Skyddet mot hiv varierar mellan olika studier och en bidragande orsak till detta är att individerna ibland har svårt att alltid ta medicinen som den ordinerats. För att ha full effekt måste medlen tas kontinuerligt.

Den nya vaginalringen som nu presenteras frisätter läkemedel under 90 dagar. Då det finns kvar frisatta substanser i vaginalvävnaden under några timmar kan ringen tas bort för kortare perioder.

Det är den första konstruktionen med långtidseffekt som kan laddas med flera läkemedel samtidigt och som inte blandas med varandra i behållaren. Ringen kan användas för andra läkemedel och genom att erbjuda ett skydd mot graviditet antas det att den ska bli mer attraktiv att använda även som skydd mot hiv. I den nypublicerade studien redovisas att ringen fungerar i försök gjorda på kaniner och försök på människor väntar.

pil PLoSOne
2014-03-18

linje


Nytt hivtest med omedelbart svar godkänt i Europa.

Reveal HIV heter företaget MedMiras nya uppdaterade hivtest som nu godkänts för försäljning inom Europa. Testet som ger ögonblickligt svar är förhållandevis enkelt att använda. Undersökningen går att utföra med helblod som man får genom ett stick i fingret och som hälls i testbrickan där man droppar en buffervätska för och efter provet. Det går sedan att utläsa svaret direkt på ett lättolkat sätt. Tekniken kräver ingen speciell utbildning eller extra apparatur.

Själva testtekniken går att använda för ett diagnostisera flera andra sjukdomar och tillstånd och hivtestet detekterar antikroppar mot hiv-1 och hiv-2.

pil MedMira, pressmeddelande
pil Reveal HIV
pil Video om testet
2014-03-18

linje


Fortsatta framgångar för genterapiförsök som behandling mot hivinfektion.

Nya resultat visar att genetiskt förändrande T-celler som återtransplanteras till hivpositiva är resistenta mot hiv och kan fortsätta att dela sig. Metoden skulle teoretiskt sett kunna leda till ett funktionellt bot mot hivinfektion.

Vid konferensen CROI 2014 redovisas ännu ett försök från Sangamo BioSciences som utvecklat en teknik som kan mutera T-celler och göra dem motståndskraftiga mot hiv. Tekniken bygger på ett så kallad zinkfingernukleas som är en molekyl som klipper ut DNA-sekvenser. Metoden gör att vita blodceller efter behandling inte längre har proteinet CCR5 på sin yta och då blir immuna mot att hivinfekteras.

I den aktuella studien ingick 12 hivpositiva personer som alla innan försöket hade en hivbehandling som gett omätbara virusnivåer och höga CD4-värden. Forskarna tog ut CD4-celler från försökspersonerna och behandlade cellerna med zinkfingernukleaset i laboratoriet och lät dem dela sig till en stor mängd. Cellerna återtransplanterades sedan till deltagarna.

I den aktuella studien behandlade man försökspersonerna med cyklofosfamid som är ett läkemedel som används vid cancerbehandling. Medlet dödar T-celler i kroppen och gavs i olika doser för att fastställa vilken förbehandling som ger bäst resultat. Genom att förstöra CD4-celler i kroppen startar mekanismer som driver på att nya celler bildas och det var under denna period man återförde de förändrade cellerna som blivit motstodskraftiga mot hiv. Cellerna delade sig och hade fått utrymme att breda ut sig. Försökspersonerna fick allt ökande CD4-nivåer med modifierade celler och störst ökning fick de som tagit den högsta dosen cyklofosfamid.

Sex veckor efter behandlingen inleddes ett kontrollerat avbrott av den ordinarie hivbehandlingen och virusnivåerna reducerades och bland de tre som förbehandlats med högst dos cancermedicin hade virus hållit sig på en låg nivå flera veckor. Resultaten tyder på att metoden kan bli en väg att gå för att hitta ett funktionellt bot mot hiv.

Samtidigt som konferensen pågick publicerades en annan del av Sangamo BioSciences försök i tidskriften New England Journal of Medicine där man redovisar ett försök med celler modifierade på samma sätt. Denna studie visar att metoden är säker och att de muterade cellerna är motståndskraftiga mot hivvirus under ett behandlingsuppehåll. En av deltagarna som visade sig vara född med ena genen för CCR5 naturligt muterad fick omätbara virusnivåer efter behandlingen och har hittills fortsatt ha detta under 31 veckor.

pil www.aidsmeds.com
pil Presentationen som film

G Blick, J Lalezari, R Hsu, D Ando, et al. Cyclophosphamide Enhances SB-728-T Engraftment To Levels Associated With HIV-RNA Control. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6. Abstract 141.
Abstrakt sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt

pil New England Journal of Medicine
pil Sangamo Biosciences, pressmeddelande 6 mars
pil Sangamo Biosciences, pressmeddelande 5 mars
pil National Institutes of Health. Pressmeddelande
2014-03-17

linje


Dokumenterat fall av sexuell hivöverföring mellan två kvinnor.

Att hiv smittar mellan kvinnor är extremt ovanligt och i en del kända fall har det funnits med andra riskfaktorer än sexuellt umgänge mellan de båda parterna. Nu beskriver den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC ett fall där en kvinna i Texas har fått hiv från sin kvinnliga partner genom sex.

Den sedan tidigare hivpositiva kvinnan hade slutat ta hivmediciner tre år tidigare och de två hade sex på sådant sätt att hiv skulle kunna överföras. Den nyinfekterade kvinnan upptäcktes då hon skulle lämna blodplasma och hade varit hivnegativ i ett test månaden innan. Vid genetiska jämförelser av hivvirus från båda kvinnorna konstaterade man att deras virus var så lika att en smitta dem emellan var mest trolig. Det hade inte förekommit andra risksituationer som sex med män, droginjektioner eller andra teoretiska smittvägar.

Fallet ger ett exempel på nyttan av att alla som hivdiagnostiseras också bör få och även använda hivmediciner.

pil CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report
2014-03-17

linje


Lovande försök med nya hivläkemedlet doravirin.

Doravirin är en ny variant i läkemedelsfamiljen icke-nukleosidhämmare av omvänt transkriptas, NNRTI, som är en vanligt använd typ av hivläkemedel i dagens kombinationsbehandlingar. Resistenser mot den typen av läkemedel förekommer men doravirin som är en nästa generations variant har visat sig okänsligt för de vanligaste NNRTI-resistenserna.

En ny tidig klinisk fas 2b-studie redovisar en bra virushämmande effekt då medlet användes i kombination med tabletten Truvada. Deltagarna hade inte använt några hivläkemedel tidigare och vid CROI 2014-konferensen redovisades resultat efter 24 veckors behandling.76 procent av de som tagit doravirin hade då omätbara virusnivåer jämfört med 64 procent för de som tagit efavirenz istället.

Av doravirinanvändarna slutade 7,1 procent att ta medicinen på grund av biverkningar jämfört med 16,3 procent för de som använde efavirenz. Vanligaste biverkningarna kom från centrala nervsystemet och återfanns mer ofta bland efavirezanvändarna. Studien kommer att fortsätta och utökas med fler deltagare.

pil www.HIVandHepatitis.com
JO Morales-Ramirez, JM Gatell, DP Hagins, et al. Safety and Antiviral Effect of MK-1439, A Novel NNRTI (+FTC/TDF) in ART-Naive HIV-Infected Patients. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2014). Boston, March 3-6. Abstract 92LB.
Abstrakt sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt
pil Presentationen från CROI 2014 som video
pil MERCK, pressmeddelande
2014-03-17

linje


Ingen med låga virusnivåer har hittills överfört hiv i PARTNER-studiens första analys.

En första delmålsanalys visar att hivbehandling mycket markant kan förebygga hivsmitta bland både homo- som heterosexuella par om den hivpositive har låga virusnivåer. Detta gällde även vid kondomlös sex.

Den tidigare publicerade HPTN 052-studien har visat att risken för hivöverföring är väldigt låg om den hivpositive påbörjar sin behandling tidigt och har omätbara virusnivåer. Den studien gjordes främst med heterosexuella par.

Under konferensen CROI 2014 (21th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections) i Boston presenterades delresultat i den pågående PARTNER-studien som är helt färdig tidigast 2017. PARTNER-studien med 1100 par inkluderar även homosexuella män som hittills utgör 40 procent av deltagarna. För att delta i studien skulle paren redovisa att de ibland hade sex utan kondom. Den hivpositive använde hivmediciner sedan tidigare och hade virusnivåer under 200 kopior/mikroliter vid senaste mättillfället. Studien utförs i 14 europeiska länder.

I resultaten som redovisades i Boston ingick 767 par som ingått i studien under två år. Några par exkluderades då den hivpositive hade virusnivåer över 200 kopior/milliter eller då den hivnegativa partnern tagit pre- eller postexpositionsprofylax. Under uppföljningstiden uppgav alla heterosexuella par att de hade oskyddade vaginala samlag, 72 procent med utlösning. 70 procent av de homosexuella hivnegativa hade varit mottagare vid kondomlös analsex och 40 procent analsex med utlösning. 30 procent av de hivnegativa homosexuella hade bara en påsättande roll vid analsex. De heterosexuella angav att de också hade analsex.

Under den första två års långa studietiden inträffade inte ett enda fall av hivöverföring inom paren. Forskarna uppskattar att de heterosexuella paren hade haft sex vid 14 000 tillfällen och de homosexuella 16 400 gånger. Det förekom att personerna fick andra sexuellt överförbara infektioner men detta har hittills inte lett till att hiv överförts. Några fall av hivsmitta konstaterades men genom analys av hivviruset såg man att personen fått viruset av någon annan än sin stadiga partner.

PARTNER-studien rekryterar fortfarande homosexuella par och de slutgiltiga resultaten med matematiska analyser av risker för smittöverföring redovisas slutgiltigt 2017. PARTNER-studien anser fortfarande att man ska använda kondom.

Rodger A et al. HIV transmission risk through condomless sex if HIV+ partner on suppressive ART: PARTNER study. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, abstract 153LB, 2014.

pil www.aidsmap.com
pil Presentationen från CROI 2014 som video
pil Frågor och svar om PARTNER-resultaten 2014
pil Videointervju med studieledaren Jens Lundgren från Universitet i Köpenhamn
2014-03-13

linje


Månatliga injektioner kan ge skydd mot hivinfektion.

Två studier som gjorts med apor visa att det kan komma bli möjligt att förbygga hivinfektioner genom att ge ett nytt långtidsverkande hivläkemedel som injektioner kanske så sällan som var tredje månad. Resultaten presenterades vid konferensen CROI 2014 (21th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections) i Boston.

Den ena studien ville undersöka hur länge effekten satt i efter att apor fått injektioner av den nya integrashämmaren GSK744LA. Efter att aporna fått en injektion exponerades de för SHIV som är ett modifierat hivvirus som kan infektera apor. Av de åtta aporna infekterades den första efter sex veckor, den sista efter 17 veckor och mediantiden för skyddet blev åtta veckor. En tidigare undersökning har mätt nivåerna av läkemedlet i blodet bland människor som fått samma medicin och när man jämförde blodnivåerna som skyddade apor från att bli infekterade kunde man dra slutsatesen att människor kan vara skyddade så länge som tre månader efter en injektion.

I den andra studien på apor gav man månatliga injektioner av GSK744LA till åtta av dem som också kontinuerligt utsattes för SHIV vilket även sex stycken obehandlade apor gjordes. Ingen av aporna som fick GSK744LA blev infekterade under den 12 veckor långa studieperioden. Alla obehandlade apor blev däremot smittade.

Hur ofta läkemedlet behöver doseras måste studeras närmare då läkemedelskoncentrationen i vaginalsekret verkar vara 20 procent av koncentrationen i blodet. I rektalsekret tycks koncentrationen vara 50 procent av nivån i blodet.
Under våren 2014 planerar man att påbörja en ny studie på människor.

Andrews CD et al. Correlating GSK1265744 Plasma Levels to Prevention of Rectal SHIV Transmission in Macaques. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), Boston, abstract 39, 2014.

pil www.aidsmap.com
pil Presentationen från CROI 2014 som film

Monthly GSK744 Long-Acting Injections Protect Macaques against Repeated Vaginal SHIV Exposures. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), Boston, abstract 40LB, 2014.

pil Presentationen från CROI 2014 som film
pil Abstrakts sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt
2014-03-13

linje


Ännu ett barn fött med hivinfektion kan ha blivit hivnegativt efter behandling.

Genom att sätta in en bred hivbehandling väldigt tidigt efter förlossningen kan läkare ha lyckats att göra ännu ett hivinfekterat barn fritt från hivvirus.

Det finns ett tidigare fall som kallas ”Mississippi-babyn” där barnet föddes av en hivpositiv moder som inte använde hivmediciner. Det barnet fick hivbehandling efter 30 timmar med en trippelkombinationsbehandling av hivläkemedel vilket är en bredare terapi än vad man oftast gett i liknande fall. Flickan tog hivmediciner under 18 månader då modern slutade ha kontakt med hivmottagningen. Efter fem månade kom barnet till kliniken och var då virusfritt trots att det inte använde hivmediciner. Denna flicka som nu är 41 månader är idag fortfarande virusfritt trots att hon inte använt någon virusbehandling på 23 månader.

I det nya fallet anser man sig vara säker på att barnet var hivinfekterat då man fyra timmar efter födseln kunde hitta virus-RNA i blodet och ryggmärgsvätskan samt fastställa att det fanns hiv-DNA inuti celler. Barnet fick omgående en trippelbehandlilng av hivmediciner och en kort tid därefter gick det inte längre att hitta spår efter hiv i vare sig blodet eller i celler man undersökt. Barnet får fortfarande hivbehandling men efter 9 månader går det inte med några ultrakänsliga metoder att hitta spår av hiv. Barnet har inte heller längre kvar några antikroppar mot hiv. Forskarna vill inte använda ordet botat för det nya barnet men använder istället ordet seroreverterat.

pil www.natap.org
Persaud D, Deveikis A, Gay H, et al. Very early combination antiretroviral therapy in perinatal HIV infection: two case studies. CROI 2014. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections. March 3-6, 2014. Boston. Abstract 75LB.

pil Abstrakt sökbara via länk: CROI 2014 Abstrakt
2014-03-13

linje


Orsaker till att vissa hivpositiva inte vill påbörja sin behandling.

Trots kända fördelar med att påbörja en hivbehandling tidigt under infektionen är det fortfarande individer som inte vill börja ta mediciner. För individen innebär medicinering att mängden hiv minskar i kroppen vilket leder till minskade skador på immunförsvaret men även på andra organ. För samhället betyder lägre virusnivåer att hiv sprids i mindre omfattning.

I en ny studie fick 500 hivpositiva i Europa och Australien svara på frågor om orsaken till att de ville vänta med att börja medicinera. 84 procent var män, de flesta hade inga eller lätta symtom från sin hivinfektion och 8 procent hade CD4-nivåer under 350 celler/mikroliter. 50 procent av de tillfrågade med CD4-nivåer under 500 angav att de inte var redo för behandling och 30 procent kände sig ambivalenta om sin behandlingsstart.

En huvudorsak till att man inte ville börja medicinera var just att individerna inte hade symtom eller kände sig sjuka. Man förlitade sig på att kroppen skulle tala om när det var dags för mediciner. Nästan hälften av de som inte ville påbörja medicinering angav att de inte ville bli påminda om sin hivinfektion.

Det fann även ibland en ovilja från behandlande läkare till att sätta in mediciner. Orsaker till detta var att patienten var för deprimerad, att patienten inte hade tillräcklig kunskap om vad hivbehandling innebär, att patienten använde droger eller att man tyckte att man inte hade tillräcklig kännedom om patienten. Bland individer som hade höga CD4-nivåer väntade läkarna också med behandling på grund av att patientens närstående inte kände till att personen var hivinfekterad.

pil www.catie.ca
pil 14th European AIDS Conference, 16–19 October 2013, Brussels, Belgium. Abstract PS 11/1
pil Clinical Infectious Diseases
2014-03-04

linje


Vanlig hivmedicin dödar virus som orsakar livmoderhalscancer.

Hivmedicinen lopinavir som ingår i tabletten Kaletra kan tillbakabilda cellförändringar som är förstadier till cancer i livmoderhalsen bland kvinnor som är smittade av HPV-virus. HPV-virus är en bidragande orsak till cancer i livmodern som dödar ett stort antal kvinnor varje år. Infektionen går att förebygga genom vaccinationer som dock är kostsamma och för redan infekterade individer finns idag ingen annan behandling än kirurgi.

Brittiska forskare har nu gjort en studie i Kenya med 40 kvinnor som var HPV-infekterade och som hade förstadier till cervixcancer. Genom tidigare försök i laboratorier fann man att hivläkemedlet lopinavir förstörde HPV-virus och nu ville man testa om medlet hade samma effekt bland människor. För att ha en virusdödande effekt antog forskarna att det behövdes en lokal koncentrationen i underlivet som är tio gånger högre än den som man uppnår när man tar läkemedlet som en oral tablett. Därför fick kvinnorna testa att applicera de vanliga tabletterna direkt i vaginan två gånger om dagen i två veckor för att få en högre nivå runt cervix.

23 av kvinnorna hade höggradiga cellförändringar och bland dessa resulterade behandlingen i en normalisering av cellerna hos 19 personer och hos två kvinnor övergick förändringarna till att vara låggradiga. Detta innebar en positiv effekt hos 91 procent av dessa deltagare. De 17 kvinnor som från början hade en mindre allvarlig cellförändring fick också en liknande gynnsam effekt av behandlingen. Man fann heller inga allvarliga biverkningar. I och med att substansen redan är ett registrerat godkänt läkemedel kan en eventuellt ny behandling kunna bli möjlig snabbare än annars. Nyheten är ännu bara publicerad som ett pressmeddelande och en vetenskaplig artikel planeras ges ut i snar framtid.

pil The University of Manchester, pressmeddelande
pil Daily Mail, Videointervju
2014-03-04

linje


Teorin att hivbehandling minskar antalet nya infektioner fungerar i realiteten.

Antalet nya hivinfektioner och nya fall av aids och hivassocierad mortalitet har minskat drastiskt i British Columbia, Kanada sedan 1996.
Hypotesen ”behandling som prevention” har blivit allt mer spridd och innebär att behandling av hivinfektioner minskar mängden virus i samhället vilket i sin tur kan minska smittspridingen av hiv.

I British Columbia finns gratis allmän sjukvård för alla samt fria läkemedel vilket ger förutsättningar för att behandlingseffekten av hivmediciner ska ge fullgoda resultat. Det finns dock flera andra faktorer förutom användningen av hivmediciner som kan påverka hur stor spridningen av hiv blir som till exempel antalet odiagnostiserade hivbärare och kondomanvändning.

Efter att ha infört en bred och allmän strategi som innebär att allt fler hivpositiva startar med behandling allt tidigare ville forskare undersöka om det gick att se en varaktig långsiktig effekt på smittspridningen över tiden på populationsnivå. Under studieperioden noterades ett högt och ökande antal av andra sexuellt överförbara infektioner. Däremot minskade antalet hepatit C-fall till följd av väl utbyggda åtgärdsprogram som hjälper injektionsmissbrukare till en bättre hälsa.
 
Från 1998 till 2012 minskade antalet nya hivdiagnoser från 702 till 238 stycken vilket motsvarar en minskning med 66 procent. För varje ökning med 100 personser som påbörjade hivbehandling minskade hivincidensen med 1,2 procent. På samma sätt såg man att för varje 1-procentig ökning av andelen personer som hade full virussänkande effekt från sina hivmediciner minskade hivincindensen med 1 procent.

Andra undersökningar har gett stöd för att behandling som prevention kan fungera och denna studie lägger till ytterligare en typ av miljö där teorin fungerar.

pil www.aidsmap.com
pil PlosOne
2014-03-04

linje


Tydligt synbara mobila enheter med möjligheter till att göra snabbsvarstest för hiv hittar riskutsatta otestade personer.

En spansk studie visade att genom att erbjuda snabbsvarstester för hiv på gatan i mobila enheter fick man ett stort antal besökare som inte tidigare testat sig för hiv. Testningsenheterna hade placerats så att de var lätta att upptäcka i områden där många människor passerade förbi. Målsättningen var att nå människor som utsätter sig för ökade risker att få hiv utan att inrikta sig på specifika målgrupper.

Bland de 7552 som testade sig var 47 procent förstagångstestare. Bland dessa 3517 förstagångstestare fann man 22 stycken tidigare odiagnostiserade hivinfekterade. Av alla som testade sig angav 62 procent att de gjorde testet just därför att de upptäckte möjligheten när de passerade. 22 procent hade aldrig tidigare tänkt på att de skulle hivtesta sig. För en tredjedel av de som testades hivpositiva var orsaken till testningen tillgängligheten.

Nästan hälften, 47,9 procent, av alla som testade sig hade ett beteende som gjorde dem extra riskutsatta för hiv. Faktorer som oberoende av varandra var kopplade till att man inte hade tagit något hivtest tidigare var bland annat låg ålder, lägre utbildning, att komma ifrån Spanien eller annat höginkomstland eller ha haft oskyddat sex med tillfällig partner de senaste 12 månaderna.

Bland de män som hade sex med män och inte tidigare hade testat sig var det vanligare att de inte hade någon annan kontakt med gaykulturen. Dessa män skulle varit svåra att nå i de aktioner för ökad hivtestning som görs inom gaynätverk och dessa förstagångstestare utgjorde 25 procent av alla MSM i undersökningen.

pil Sexually Transmitted Infections
2014-02-25

linje


Webbsajt ger vägledning för behandling av åldrande hivpositiva.

Nu har en amerikansk webbsajt lanserats som ger information om vård och omsorg för hivpositiva som ställs inför åldersrelaterade tillstånd. Det är bland andra "The American Academy of HIV Medicine (AAHIVM)” som sammaställt den senaste forskningen och kunskapen som hittills finns om äldre hivpositiva. Sajten är framförallt avsedd för kliniskt arbetande läkare som söker mer information för att kunna ge optimal vård. Tanken är att även patienter, forskare och mediaarbetare samt de som arbetar med hivrelaterade frågor ska ha nytta av kunskapsbanken och vårdrekommendationerna. Sedan 2011 finns behandlingsrekommendationer för åldrande hivpositiva och en stor del av dessa har nu uppdaterats.

Med dagens effektiva hivmediciner kan hivpositiva leva lika länge som den övriga befolkningen vilket gör att gruppen äldre med hiv blir allt större. Beräkningar säger att år 2015 kommer hälften av alla hivpositiva i USA till exempel vara över 50 år och där står också personer över 50 år för 1 av 6 av alla nydiagnostiserade infektioner. Behoven av mer kunskap om medicinska frågor för åldrande hivpositiva kommer att fortsätta att öka.

pil American Academy of HIV Medicine, pressmedelande
pil http://hiv-age.org
2014-02-25

linje


Hivpatienters etnicitet avgjorde hur läkare diskuterade användningen av hivläkemedel.

En amerikansk studie visar att läkare som behandlar hivpositiva använder olika metoder beroende av patientens etnicitet vid diskussioner om hivläkemedel. Om patienten var svart eller hade ett ursprung från ett spansktalande land pratade läkaren oftare om hur väl patienten tog sina läkemedel efter hur de ordinerats.

Drygt 400 patientsamtal analyserades och av de 34 läkarna var 30 vita. Samtalen bröts ned i delar och kategoriserades efter om de innehöll frågor, lämnade information, gav instruktioner, innehöll uppmaningar eller önskemål.

Vid samtal med afro-amerikaner ledde läkarna oftare samtalen och med latinamerikaner ställdes färre öppna frågor. Patientsamtal med svarta eller latinamerikaner handlade oftare om följsamheten för att ta hivläkemedlen rätt efter hur de var ordinerade jämfört med samtalen med vita patienter. Det fanns ingen reell koppling mellan dessa samtal och på vilken nivå patientens virusvärden i själva verket låg. Läkarna gav instruktioner till minoritetsgrupperna istället för att använda problemlösande dialoger.

pil Science Daily
pil AIDS and Behavior
2014-02-25

linje


Ingen koppling mellan hivmediciner och svår kronisk njursjukdom.

Det gick inte att hitta något samband mellan användningen av hivläkemedel inklusive tenofovir och långt gången njursvikt i en stor aktuell studie. Flera andra studier har visat att hivmediciner kan ge upphov till störningar av njurfunktionen men om medicinerna ger upphov till allvarligare bestående njursvikt är inte lika väl studerat.

Fler än 35 000 hivpositiva deltagare i D:A:D-kohorten från tre kontinenter följdes under sex år och bland dessa gjordes minst tre mätningar av njurfiltration för att upptäcka njursjukdom. Studien visade inget samband mellan användningen av antiretroviral behandling och avancerad kronisk njursjukdom eller terminal njursvikt. Det var vanligare att de som fått läkemedlet tenofovir och sedan fått ett avvikande mätvärde därefter slutade ta medicinen. Det fanns inget samband för framtida njurskador bland dessa. De som använde tenofovir och aldrig visade något tecken för njurpåverkani blodproverna hade snarast en minskad risk för senare svårare njursjukdom

Starkast samband för svår kronisk njursjukdom sågs för traditionella riskfaktorer som diabetes, högt blodtryck, tidigare sänkt njurfiltration, rökning och låga CD4-nivåer.

pil www.iasoc.org
pil AIDS
2014-02-18

linje


Tecken på pågående inflammation kopplat till sjukdom bland hivpositiva.

De hivpositiva som har förhöjda nivåer i blodet av biomarkörer för inflammation har en ökad risk att bli sjuka. Riskökningen gäller både för aids-definierande- och icke-aids-definierande-sjukdomar och dessutom var risken för mortalitet ökad.

En ny amerikansk studie mätte ett flertal olika markörer för inflammation bland hivpositiva samtidigt som de påbörjade en hivbehandling för första gången. Uppföljningsmätningar gjordes sedan efter 24 eller 96 veckors behandling. Tidigare undersökningar har gett indikationer på att en ökad immunaktivering och pågående inflammatoriska tillstånd kan vara en orsak till sjuklighet bland hivpositiva.

I den aktuella studien som gjordes som en prospektiv randomiserad undersökning ingick 244 personer och 85 procent var män med en medianålder av 39 år. Medianvärdet för CD4-celler var 240 celler/mikroliter när deltagarna påbörjade sin hivbehandling. Resultaten visade att förhöjda värden för ett flertal biomarkörer var kopplade till risken för att råka ut för sjukdom och flera av dem var kopplade även när hänsyn tagits för CD4-nivåer.

pil www.HIVandHepatitis.com
pil Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2014-02-18

linje


Manlig omskärelse skyddar mot hivsmitta även i långtidsstudie.

Att frivillig manlig omskärelse kan skydda män från att bli hivinfekterade är känt sedan tidigare studier. Sedan 2007 rekommenderar WHO och UNAIDS att manlig omskärelse ska erbjudas som en del av riskminskningsåtgärder i miljöer där det sker en stor spridning av hiv.

Nu har en ny studie undersökt långtidseffekterna av omskärelse bland män i Kenya som omskars mellan 2002 och 2006. Efter sex års uppföljning var den skyddande effekten cirka 60 procent vilket överensstämmer med tidigare visade korttidseffekter. Bland icke-omskurna män såg man en hivincidens på elva procent jämfört med 4,8 procent bland omskurna. Att metoden har ett varaktigt skydd över tiden ger stöd för att fler program bör påbörjas. .

pil www.HIVandHepatitis.com
pil AIDS
2014-02-18

linje


Hälften av alla hivfall bland MSM kommer från någon som varit infekterad mindre än ett år.

En studie utförd i Detroit jämförde virusprover från hivinfekterade män som har sex med män och kunde fastställa att 44,7 procent av dessa blivit infekterade av någon som vid överföringen haft sin hivinfektion mindre än ett år.

Forskarna fastställde genetiska koder på hivvirus från 662 personer och jämförde dessa med genetiska sekvenser som fanns i en databas med prover från fler än 30 000 hivbärare. Genom att undersöka de genetiska släktskapen på virus var det möjligt att fastställa hur länge den som förde smittan vidare hade varit infekterad. När någon nyligen fått hiv är de flesta av viruspartiklarna i kroppen väldigt lika varandra och de är också väldigt lika det virus som kommer från den som man blev infekterad av. Med tiden muteras viruset allt mer och det sker på olika sätt i olika personer.

Studien visade att nästan hälften av alla fått sitt hivvirus från någon som burit viruset mindre än ett år. Under det första året var smittsamheten från den nyinfekterade åtta gånger högre än under den kroniska fasen av infektionen.

För att minska smittspridningen i en miljö som den i studiens måste hivtestning och behandlingsstart ske mycket tidigt för att ge genomslag.

pil UNAIDS Science now
pil PLoS Medicine; Perspective
pil PLoS Medicine
2014-02-11

linje


Större risk för frakturer bland hivpositiva.

En ny dansk studie visar att hivpositiva löper en nästan tre gånger ökad risk att råka ut för en fraktur jämfört med hivnegativa och en ökad risk kvarstår även när man tar hänsyn till andra kända riskfaktorer för frakturer.

Tidigare studier har visat att det finns en koppling mellan förändrad omsättning av benvävnad, hiv samt antiviral behandling men mekanismen är inte helt klarlagd. Den danska studien ville undersöka ifall antalet frakturer ökar bland hivpositiva.

Studien gjordes som en fall-kontrollundersökning med 125 000 personer som fått en fraktur och 374 000 ålders- och könsmatchade kontrollpersoner. 50 personer i frakturgruppen hade hiv och i kontrollgruppen var 52 individer hivpositiva. Risken för att få en fraktur av vilket slag som helst var 2,89 gånger ökad ifall personen bar på hiv. När man tog hänsyn till kända riskfaktorer för frakturer som bland annat vissa läkemedel, alkoholbruk och tidigare frakturer så var risken fortfarande 1,76 gånger ökad bland hivpositiva.

Det var vanligare med frakturer bland hivpositiva kvinnor som hade fyra gånger högre risk än hivnegativa. Frakturer förekom också i ökad omfattning bland studiedeltagare med som var yngre eller medelålders.

pil www.aidsmap.com
pil Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2014-02-11

linje


Ett hivvaccin behövs för att nå ett varaktigt slut på aidsepidemin.

Flera idag kända metoder förbygger hivsmitta och en kombination av dessa skulle teoretisk kunna leda till ett slut på aidsepidemin om de spreds globalt och också efterlevdes. Att till exempel hivbehandling förebygger smittsamhet och att manlig omskärelse minskar riskerna är känt. För att nå ett varaktigt resultat med att bekämpa aids måste alla metoder finnas tillgängliga och inte påverkas av faktorer som sociala frågor, kultur eller hämmande lagstiftning.

Tidskriften New England Journal of Medicine publicerar en analys om hur en aidsfri värld skulle uppnås skriven av Anthony S. Fauci, och Hilary D. Marston, vid National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Författarna kommer fram till slutsatsen att för att stoppa aidsepidemin med bestående resultat behövs även ett hivvaccin, även om det så bara har en måttlig effekt. De anser också att de senaste årens många nya vetenskapliga fynd har öppnat för möjligheten till att finna ett fungerande vaccin. Upptäckten och kunskaperna om så kallade effektivt neutraliserande antikroppar och klarläggandet om vilka strukturera på hivviruset som dessa fäster på är speciellt betydelsefulla.

Skribenterna manar till ett fortsatt stöd för vaccinforskningen om målet för ett aidsfritt samhälle utan risker för återfall ska nås inom nära framtid.

pil NIH News, pressmeddelande
pil Video, intervju med Anthony S. Fauci
pil New England Journal of Medicine
2014-02-11

linje


CD4-nivåerna vid behandlingsstart har ökat globalt men är ändå ofta under 200.

Nivåerna på CD4-cellerna vid behandlingsstart ökade mellan 2000-2009 i 23 olika länder som ingick i en ny studie. Trots detta var nivåerna år 2009 ofta under 200 celler/mikroliter bland hivpositiva i låg- och medelinkomstländer.

380 000 personer ingick i studien som utfördes i olika länder med varierande ekonomiskt läge. Under tidsperioden ökade CD4-talen med 83 procent i de 9 låginkomstländerna till 145 celler/mikroliter vid 2009. I fyra lägre medelinkomstländer ökade nivån med 76 procent till 155 celler/mikroliter. Fyra länder klassades som övre medelinkomstländer och där steg CD4-nivån med 53 procent och hamnade på 135 celler/mikroliter. I de 6 höginkomstländerna som ingick var ökningen 31 procent vilket motsvarade 274 celler/mikroliter vid behandlingsstart.

Medianvärdet var 88 celler/mikroliter högre i de länder som hade en medicintäckning som översteg 80 procent av de behövande jämfört med de länder som har en räckvidd på mindre än 40 procent.

Slutsatsen författarna drar är att trots att behandling sätts in tidigare idag så är behovet av ökade resurser mycket stort och enorma utmaningar återstår.

pil www.iasoc.org
pil Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2014-02-11

linje


Nytt målstyrt gift hittar och förstör celler där hiv gömt sig.

Forskare har lyckats att kombinera ett ämne som dödar hivinfekterade celler med en antikropp som klarar av att hitta de celler där hiv finns gömt. dagens hivmediciner är så effektiva att nivåerna av virus blir så lågt i blodet att det är svårt att mäta. Trots detta finns hiv kvar och lagras i olika celler. Slutar man ta medicinerna så börjar det dolda viruset att producera nya hivpartiklar. Klarar man av att förstöra det lagrade hivviruset skulle man i teorin kunna klara sig utan mediciner.

Nyligen publicerades en studie där amerikanska forskare testat en ny metod på möss som fått ett immunsystem som liknar människans. Djuren infekterades med hiv och man gav dem hivmediciner som en kombinationsbehandling mot infektionen. I analyser gick det att bestämma hur mycket virus som doldes i olika organ trots den pågående hivbehandlingen. Sedan gavs djuren det nya cellgiftet som kopplats till en antikropp och denna lyckades att hitta ett stort antal celler som lagrat hiv. Den målsökande behandlingen fungerade väl och det gick att uppmäta en sexfaldig minskning av celler som lagrade hiv. Försöket visar att det kan komma att bli möjligt att komma åt det hivvirus som gömmer sig i kroppen.

pil NIH, pressmeddelande
pil PLoS Pathogens
2014-02-05

linje


Studie visar varför kvinnor som utsätts för våld i nära relationer löper ökad risk att få hiv.

En ny studie gjord bland vuxna amerikanska kvinnor visar på den direkta kopplingen mellan våld i nära relationer och att vara riskutsatt för hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. En tidigare studie från 2009 visade att 12 procent av alla kvinnor som diagnostiseras med hiv i USA levt i relationer där våld förekommit innan de fått viruset. Målsättningen inför den nya undersökningen var att hitta vilka mekanismer som ligger bakom att dessa kvinnor är mer riskutsatta.

Som en del av en randomiserad kontrollerad studie rekryterades 478 kvinnor som besökte en STI-klinik i delstaten New York. 17 procent av dem angav att de varit utsatta för våld i sin nära relation under de tre senaste månaderna. För dessa kvinnor såg forskarna en direkt koppling till att de upplevt rädsla för våldsamma konsekvenser ifall de skulle förhandla om att använda kondom. Detta var i sin tur associerat till ett lägre kondomanvändande och svårigheter att genomföra säkrare sex.

pil www.sciencedaily.com
pil Women & Health
2014-02-05

linje


Elektronmikroskopi ger svar på hur hiv fungerar i intakt immunvävnad.

Genom att studera hivviruset med tredimensionell elektronmikroskopering har forskare från California Institute of Technology lyckats visa att viruset beter sig annorlunda i riktig vävnad jämfört med i cellodlingar eller när det cirkulerar fritt i blodet. De skapade en modell med tarmvävnad från människor vilken innehåller stora mängder immunceller som påverkas tidigt vid en hivinfektion. Vävnaden placerades i hivinfekterade möss och analyserades genom en metod kallad elektron-tomografi. Vävnaden bäddas in i plast och studeras med ett högupplöst mikroskop som gör det möjligt att i efterhand sätta ihop tredimensionella bilder. Med metoden gick det att se fulla händelseförlopp då hiv förökar sig och infekterar nya celler och modellen gjorde det möjligt att följa hivvirusets hela livscykel.

Forskarna lyckades göra nya observationer hur hiv som producerats i en infekterad cell frisätts. Viruset lämnar cellen i grupper med flera partiklar samtidigt som i en vågrörelse. Ibland ligger virus också kvar i ansamlingar mellan vävnadscellerna. Dessutom gick det att se hur virus kan spridas till och infektera celler som ligger väldig nära varandra, en cell-till-cellkontakt som kallas virologiska synapser.

Att kunna klarlägga hivvirusets funktioner i modeller som liknar förloppet då en människa infekteras ökar möjligheten att hitta metoder för att oskadliggöra virus.

pil California Institute of Technology (Caltech), pressmeddelande
pil PLOS Pathogens
pil Video; HIV spreads between immune cells in the gut
2014-02-05

linje


Hivpositiva kan ha en försämrad långtidseffekt av vanliga vacciner.

Långtidseffekten efter många vacciner försvagas mycket snabbare bland de som lever med hiv visar en ny sammanställning vilket kan innebära att återvaccinationer bör tidigareläggas. I en ny metaanalys sammanställdes tidigare gjorda studier som undersökt hur länge vaccinationsskyddet fanns kvar hos hivpositiva. Det är redan känt att det initiala skyddet kan vara nedsatt förmänniskor som lever med hiv. Det finns inte lika mycket information om hur länge antikroppar finns kvar på längre sikt om man fått effekt på grundvaccinationen.

Många av studierna som ingick i den nya analysen var relativt små men resultaten visar att frågan bör utredas mer grundligt. Bara hälften av alla som fått ett immunsvar efter att de vaccinerats för hepatit B hade kvar skyddande antikroppar två år efter vaccineringen. Efter fem år hade 17 procent kvar ett skydd. Effekten avklingade också fortare efter hepatit A-vaccinationer, liksom för stelkramp- och pneumokockvaccin. Liknande mönster sågs bland barn med hiv som fått bland annat mässlingsvaccin, polio-, kikhoste- och difterivaccin.

Efter tio år hade bara 17 till 23 procent hivpositiva som fått gula-febervaccin kvar tillräckligt antikroppsskydd för att inte bli smittade. Författarna till studien ger konkreta exempel på handlingsplaner för hur vaccinationer bör följas upp och anser att vissa boostervaccinationer bör göras tidigare bland hivpositiva än vad som annars rekommenderas.

pil www.aidsmap.com
pil Clinical Infectious Diseases
2014-01-29

linje


Studie identifierar grupp av gaymän som skulle kunna förbli hivnegativa genom preexpositionsprofylax.

En ny undersökning visar att det sexuella risktagandet för att bli hivsmittad varierar stort mellan olika individer och många fortsätter att ha samma beteende över tiden där en liten grupp tillhör högrisktagare. Studien hade målsättingen att ge stöd för att ta fram riktlinjer för preexpostitonsprofylax (PrEP) vilket innebär att man kan ge hivläkemedel i förebyggande syfte för att förhindra att människor får hiv. Syftet var att hitta metoder som gör det lättare att identifiera målgruppen där PrEP skulle ha stor effekt och därigenom kunna vara kostnadseffektivt.

Studiedeltagarna fick ange hur ofta de hade tagit olika sexuella risker de senaste sex månaderna och det unika är att man träffade de 419 männen under en lång tidsperiod, mellan sex till åtta år. Det visade sig att deltagarna, som alla var hivnegativa vid studiens start, kunde delas in i tre olika grupper där de följde en kursbana med olika risktagande. 63 procent tog sällan någon risk och ifall de gjorde det så var det under en kort tid. 23 procent följde ett levnadslopp med ett visst risktagande och 14 procent var högrisktagande. Sannolikheten att en lågrisktagare skulle ta en risk under de kommande 6 månaderna var mindre än 1 procent. Motsvarande siffra för högrisktagare var 71 procents sannolikhet. Högrisktagarna fortsatte alltså att ta risker över längre tid men ibland lämnade de sitt riskbeteende efter episoder som var i snitt två år långa. Orsaken var att man inlett relationer eller att man lagt sig till med ändrade sexualvanor.

Det visade sig vara fem gånger större risk att tillhöra högriskgruppen om man hade högre inkomst. Andra faktorer som var kopplade till risktagande var att vara vit eller ha en lägre ålder. Depressiv sjukdom och användandet av droger gjorde också männen till högrisktagare.

pil www.aidsmap.com
pil Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2014-01-29

linje


Antalet nya hivdiagnoser har ökar kraftigt bland yngre MSM i Europa.

Under 2012 rapporterades 30 900 nya hivfall i en sammansställning från 30 europeiska länder vilket motsvarar 6,2 diagnoser/100 000 invånare.

Flest diagnoser totalt sett såg man i åldergruppen 30-39-år. 40 procent av hivdiagnoserna fann man inom gruppen män som har sex med män, MSM, vilket gör det till den största enskilda riskgruppen.

Vid en analys av gruppen MSM undersöktes data från 15 länder där man hade uppgifter på transmissionssätt och data på CD4-nivåer från 2003 till 2012. Inom åldergruppen 20-29-åriga MSM såg man en 81-procentig ökning i antalet nya hivinfektioner under studieperioden. I gruppen under 20 år mer än fördubblades antalet nya fall. Andelen MSM som diagnostiseras så sent att de har CD4-nivåer under 350 celler/mikroliter har minskat något sedan 2003 men ligger 2012 fortfarande kvar på 37 procent.

Författarna menar att rådgivning om hiv samt testning måste ökas, bli mer tillgängligt och rikta sig mot de grupper där behovet och nyttan är som störst.

pil www.iasociety.org
pil Eurosurveillance
2014-01-29

linje


Att använda hivläkemedlet tenofovir under graviditeten påverkar inte barnets födelsevikt.

Födelsevikt och viktutveckling påverkas inte bland hivnegativa nyfödda barn om den blivande modern använder hivläkemedlet tenofovir under graviditeten. Allt fler hivpositiva kvinnor använder hivmediciner samtidigt som de väntar barn och eventuella effekter på barnet från läkemedlen är därför viktiga att undersöka.

Drygt 2000 barn till hivpositiva mödrar som alla använde en kombinationsbehandling mot hiv under graviditeten undersöktes i en amerikansk studie. 31 procent av barnen exponerades för tenofovir i moderlivet och när de föddes hade de samma vikt som de som inte utsatts för läkemedlet. Barnen var alla hivnegativa efter förlossningen och efter sex månader fanns det inte heller någon avvikelse i vikt bland tenofovirexponerade barn.

Bland flera olika viktberäkningsmetoder som tar hänsyn till flera faktorer var det bara en som gav ett avvikande värde. Barn som tenofovirexponerats under andra och tredje trimestern hade en lägre 6-månadersvikt när måttet kallat WASZ >5% användes men forskarna tror inte att det fyndet är kliniskt relevant. Det fanns inte heller några skillnader i födelsevikt eller tidig tillväxt som hade något samband med hur länge tenofovirexponeringen pågått.

pil www.iasociety.org
pil Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2014-01-22

linje


De som nyligen fått en hiv- eller STI-diagnos har ofta personer i sitt sociala nätverk med odiagnostiserad hiv.

Genom att be personer som nyligen fått en hivdiagnos eller en annan sexuellt överförd infektion att rekrytera personer i deras sociala nätverk för att ta ett hivtest kan vara ett mycket effektiv sätt att hitta odiagnostiserade hivinfektioner.

En studie gjordes i Malawi som har hög hivprevalens men med ett stort antal odiagnostiserade fall. Tre olika grupper fick rekrytera personer i deras närhet som fick ta ett hivtest. En grupp bestod av personer som nyligen fått en hivdiagnos, en grupp med en nyupptäckt STI och tredje kontrollgruppen hade testats negativt för hiv och STI. 62 procent av kontakterna som testades var vänner eller grannar till studiepersonerna, 18 procent var familjemedlemmar och 11 procent var sexpartners.

Från gruppen som hade fått en ny hivdiagnos upptäcktes tre gånger så många tidigare odiagnostiserade hivinfektioner än i kontrollgruppen. Kontakter till gruppen med hiv hade också en STI tre gånger mer ofta än vad som förekom i kontrollgruppens kontakter

För att hitta ett fall av odiagnostiserad hiv behövde man testa 6 personer som var i nätverk med nyligen hivinfekterade, 10 individer som var i nätverk med de som hade en ny STI och 18 personer i kontrollgruppen. Försöket visar på möjligheten att hitta en större mängd oupptäckta hivinfektioner genom att vända sig till personer man inte hittar vid annan screening.

pil www.aidsmap.com
pil Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2014-01-22

linje


Färre än 20 procent av studiedeltagarna inom hivforskning är kvinnor.

En stor genomgång av över 500 gjorda kliniska studier om hiv som publicerats sedan mitten av 90-talet visar att det är mycket vanligare att forskning görs med manliga studiedeltagare. I genomgången valdes de studier ut som hade målet att rekrytera både kvinnliga och manliga deltagare. I vissa delar av världen som i södra Afrika är majoriteten av de som bär på hiv kvinnor. Ändå utgjorde kvinnor bara 19,2 procent av deltagarna i de 387 kliniska studierna om hivläkemedel som analyserades. När det gällde studier som handlar om botemedel mot hiv var 89 procent av deltagarna män. De 53 hivvaccinstudier som undersöktes hade en lite mer jämlik könsfördelning då 38 procent av de medverkande var kvinnor.

Det förekom regionala skillnader där andelen kvinnor var fler i hivmedicinstudier som gjorts i låg eller medelinkomstländer och ännu färre i höginkomstländer. Privata icke-kommersiellt bekostade studier var bättre på att rekrytera fler kvinnor än privata kommersiella studier. Sämst på jämlikhet var publikt bekostade studier.
4th International Workshop on HIV & Women, January 13-14, 2014, Washington DC. Abstrakt 03.

pil www.eatg.org
2014-01-22

linje


Hivbehandling minskar markant risken för svår leversjukdom vid samtidig hiv- och hepatit C-infektion.

Om hivpositiva som också har en hepatit C-infektion påbörjar en hivbehandling minskar risken att utveckla svår leversjukdom med mellan 28 och 41 procent. En nygjord stor studie ger starkt stöd för tidigare rekommendationer som just förordar behandlingsstart mot hiv för de som är dubbelinfekterade med hepatit C-virus. Hiv påskyndar sjukdomsutvecklingen av hepatit C och leversjukdom är idag en ledande orsak till dödfall bland de som bär på båda infektionerna.

Drygt 10 000 män med hiv och hepatit C som ingår i ”Veterans Aging Cohort Study Virtual Cohort” följdes i en longitudinell studie och ingen av dem skulle ha påbörjat någon hivbehandling vid studiens start. Under studieperioden registrerades de som råkade ut för en så kallad dekompenserad leversjukdom vilket innebär att leverfunktionen blivit mycket kraftigt nedsatt.

69 procent av deltagarna påbörjade hivbehandling under studiens gång och varje deltagare följdes i drygt 3 år. 645 personer fick dekompenserad leversjukdom. Risken för att få denna svåra leversvikt minskade med 28 procent för dem som påbörjade en hivbehandling. Vid en närmare analys av studiematerialet fann man en riskminskning med hela 41 procent. Detta gällde efter att forskarna dragit slutsatsen att ett antal deltagare påbörjat sin hivbehandling men att detta inte blivit registerat i kohorten. De hade alla hivvirusnivåer under 400 kopior/milliliter vid studiens start.

pil www.aidsmap.com
pil Clinical Infectious Diseases
2014-01-22

linje


Mekanismen som gör att hivinfekterade celler dör kartlagd; ger möjlighet att blockera celldöd.

En hivinfektion leder till att aids utvecklas genom att en stor del av kroppens CD4-celler dör på grund av viruset. Ny har forskare lyckats att klarlägga hur denna celldöd går till vilket gör det möjligt att påbörja kliniska försök med läkemedel som kan stoppa denna kedjereaktion.

Det är kroppens egen reaktion på hivviruset som förstör immunförvaret. Cellerna dör genom ett förbestämt händelseförlopp som celler har, en programmerad celldöd som kallas pyroptos. Reaktionen är en inflammatorisk process och forskarna hittade det protein som sätter igång denna celldöd. Mekanismen påbörjas när cellen känner av delar av DNA från hiv. Kroppen försöker förhindra att hiv produceras genom att cellerna tar död på sig själva men detta leder till inflammatoriska signaler som leder till att ännu fler celler dör.

Nu planerar forskarna en fas 2-studie med ett existerande antiinflammatoriskt läkemedel för att undersöka om inflammation och pyroptos kan förhindras vid en hivinfektion vilket kan leda till nya behandlingssätt hot hiv.

pil Gladstone Institutes, pressmeddelande
pil Nature
pil Science
2014-01-20

linje


Kombinationstabletten Eviplera nu även godkänd för dem som tidigare tagit annan hivbehandling.

Sedan årsskiftet har användningsområdet för hivläkemedlet Eviplera ökat då både den amerikanska läkemedelsmyndigheten som den europeiska gett ett nytt godkännande. Nu finns ett tillstånd att även förskriva kombinationstabletten till de som tidigare använt andra hivbehandlingar och som har kontroll över virusnivåerna.

Eviplera är en komplett hiv-1-behandling som tas som en tablett om dagen och innehåller rilpivirin, emtricitabin och tenofovirdisoproxil. Det tidigare godkännandet gällde för vuxna som inte påbörjat någon hivbehandling och med virusnivåer under 100 000 viruskopior/ml.

pil Gilead, pressmeddelande
2014-01-20

linje


Män som har sex med män ökade inte sitt riskbeteende när de använde Truvada som preexpositionsprofylax.

Att ta hivmedicinen Truvada i förbyggande syfte mot en hivinfektion är godkänt av myndigheterna i USA och har visats kunna vara väldigt effektivt. En av farhågorna som rests är om medicineringen skulle kunna leda till ett kompensatoriskt ökat sexuellt risktagande. Deltagarna i den internationellt genomförda iPrEx –studien angav själva att de istället minskade sitt risktagande under studien även när de trodde att de tillhörde studiegruppen som fick aktivt läkemedel. Dock finns en risk att deltagare inte rapporterar sitt risktagande helt korrekt. Nu har forskare gjort efteranalyser av iPrEx-studien och då använt biokemiska parametrar för att mäta riskbeteende.

Deltagarna redogjorde för sina sexualtekniker vid studiens början och sedan var tredje månad. Tolv veckor in i studien fick personerna uppge om de trodde att de fick aktiv substans eller verkningslösa placebotabletter och ange hur effektiva de trodde tabletterna var. Forskarna sammanställde de olika gruppernas utfall och totalt sett minskade både mängden syfilis- och hivinfektioner under och efter studieperioden vilket visar på minskat risktagande. Det fanns inga indikationer på att de deltagare som ansåg att de fick tabletter som innehöll Truvada skulle ha ökat sitt risktagande och dessa deltagare rapporterade att de efter studiens start hade färre receptiva anala samlag än innan studien påbörjades.

Författarna menar att de som använder preexpositionsprofylax, vilket även innebär regelbunden hivtestning och rådgivning, blir mer medvetna om vilket risktagande de tar och att de själva kan påverka sin motivation till att ha säkrare sex.

pil www.HIVandHepatitis.com
pil Gladstone Institutes, pressmeddelande
pil PLoS ONE
2014-01-20

linje


Nytt fynd visar att T-minnesstamceller kan lagra hiv.

I tidskriften Nature Medicine publiceras en ny upptäckt som visar att hiv kan lagras under lång tid i immunceller av typen T-minnesstamceller vilket inte tidigare varit känt.

De flesta cellsorter som finns i kroppen är kortlivade och trots mycket effektiv hivbehandling under lång tid klarar hivviruset av att lagras i kroppen. Nu har forskare visat att en speciell sorts stamceller i immunsystemet tills skillnad från andra stamceller kan infekteras av hiv. T-minnesstamceller kan leva i decennier och de nya försöken visar att hiv kan finnas kvar i dessa och vara oförändrat under lång tid. Det virus som lagrats hade kvar sin förmåga att infektera andra celler på nytt.

Genom att öka kunskapen om vilka olika celltyper som kan fungera som en reservoar för hiv blir chanserna större för att kunna hitta botemedel mot infektionen. Försök pågår som angriper stamceller som är cancerförändrade och nu planeras studier för att se om liknande metoder kan användas mot hivinfekterade celler.

pil Medscape Medical News
pil Nature Medicine
2014-01-15

linje


Förväntad livslängd för vissa grupper av hivpositiva med behandling överstiger snittet för genomsnittsbefolkningen.

En studie gjord i USA och Kanada visar att hivpositiva som grupp idag har en förväntad livslängd som motsvarar genomsnittet för befolkningen. Resultaten visade att vissa undergrupper av hivpositiva till och med enligt beräkningarna skulle kunna leva längre än genomsnittspopulationen.

Studien utfördes mellan 2000 och 2007 och innefattade nästan 23 000 personer med hiv äldre än 20 år. Deltagarna använde en hivbehandling med minst tre läkemedel och hade inte använt någon annan typ av behandling innan detta. Cirka 70 procent hade CD4-nivåer lägre än 350 celler/mikroliter vid behandlingsstarten.

Den förväntade livslängden från 20 års ålder beräknades med hjälp av mortalitetstal och visade sig öka markant mellan 2000 och 2008. Livslängden beräknades bli lika lång som befolkningen i övrigt för gruppen heterosexuella hivpositiva och för dem som är vita. För gruppen homosexuella och för dem som statade sin behandling innan CD4-nivåerna underskridit 350 beräknades livslängden bli längre än snittet. Prognosen blev inte lika bra för de som startade sin behandling sent eller för gruppen icke-vita. Betydligt sämre var prognosen för de som injicerade narkotika.

pil Public Library of Science; Pressmeddelande
pil www.HIVandHepatitis.com
pil PLoS ONE
2014-01-14

linje


En möjlig ny klass av hivläkemedel upptäckt.

En samling substanser som kallas ribonukleosidanaloger har visat sig kunna vara effektiva för att motverka hivviruset. Det har inte tidigare varit känt att ämnen av detta slag har en hivhämmande effekt och upptäckten kan innebära nya möjligheter att utveckla fler läkemedel mot hiv.

Fyra av ribonukleosidanalogerna verkar genom att hämma hivvirusets förmåga att bilda DNA och den femte substansen orsakar att hiv muteras så viruset förstörs. Forskarna vid Universitetet i Minnesota som gjort upptäckten ska kartlägga substanserna mer och menar att dessa komponenter är billigare att framställa än många existerande läkemedel. En helt ny klass av läkemedel skulle ge fler behandlingsmöjligheter mot virus som är resistent mot andra mediciner.

pil University of Minnesota, pressmeddelande
pil Journal of Virology
2014-01-14

linje


Hivpositivas livssituation undersöks i nationell studie.

Sedan i början av december pågår ”Att leva med hiv”-studien som är den första stora svenska undersökningen som ska ta reda på hur det är att leva med hiv idag. Var femte hivpositiv ska tillfrågas om att vara med i enkätundersökningen som görs vid ett ordinarie läkarbesök vid infektionskliniken. Frågorna handlar om vad som påverkar livskvaliteten och om det finns svårigheter i livet associerade med hiv. Studieenkäten har översatts till nio olika språk förutom svenska och är helt frivillig och helt anonym. Frågorna handlar om den personliga hälsan, både fysiskt och mentalt, hur man uppfattar att samhället ser på hivpositiva och hur vård och stödstrukturer fungerar.

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Venhälsan, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm samt infektionsmottagningarna i Helsingborg, Malmö, Karlskrona, Kalmar, Visby, Skövde, Göteborg, Örebro, Falun, Gävle, Umeå, Luleå och Folkhälsomyndigheten, (f.d. Smittskyddsinstitutet) Undersökningen har utarbetats i samarbete med Brukarföreningen, Hiv-Sverige samt Riksorganisationen Noaks Ark.

Under senvåren 2014 kommer en första sammanfattning att presenteras på studiens webbsida www.attlevamedhiv.se samt via öppna seminarier i de stora städerna dit alla intresserade är välkomna. Resultaten kommer också senare att publiceras i en rapport och i vetenskapliga artiklar.

pil www.attlevamedhiv.se

logga att leva med hiv
2013-12-17

linje


Uppdaterade riktlinjer för profylax och behandling vid graviditet hos hivinfekterade kvinnor.

2010 publicerades den förra behandlingsrekommendationen för profylax och behandling vid graviditet bland hiv-1 infekterade kvinnor. Sedan dess har nya läkemedel tillkommit och praxis kommit att förändras vilket lett till att referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) efter ett expertmöte under hösten 2013 uppdaterat riktlinjerna igen.

Liksom tidigare rekommenderar man att en hivbehandling ska påbörjas senast vecka 14 till 18 under graviditeten och ska fortsätta även efter att barnet fötts. En förändring av riktlinjerna är att vaginal förlossning rekommenderas som förlossningssätt om graviditeten passerat vecka 34 och modern har hivvirusnivåer under 50 kopior/ milliliter. Dock får det inte finnas några tecken på att förlossningen kan bli komplicerad.

Allt fler personer som lever med hiv planerar att få barn och dagens mycket effektiva hivmediciner har gjort att risken för smittöverföring är väldigt låg Varje år föds mellan 60 och 80 barn av hivinfekterade kvinnor i Sverige.

pil Profylax och behandling vid graviditet hos HIV-1 infekterade kvinnor 2013
2013-12-17linje

Tidigare nummer
pil Aktuellt om hiv.

Redaktör
Jonas Sandstedt


linje 


Prenumerera idag
Prenumerera på Aktuellt om hiv och bli uppdaterad om vad som är på gång.
Namn

E-postadressTidigare nummer
pil Arkiv - Aktuellt om hiv


Noaks Ark på facebook

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland/Dalarna pil Stockholm pil Östergötland pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org