webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Vad kan vi göra för dig?


Aktuellt om hiv

linje


Nytt fynd visar att T-minnesstamceller kan lagra hiv.
Ny

I tidskriften Nature Medicine publiceras en ny upptäckt som visar att hiv kan lagras under lång tid i immunceller av typen T-minnesstamceller vilket inte tidigare varit känt.

De flesta cellsorter som finns i kroppen är kortlivade och trots mycket effektiv hivbehandling under lång tid klarar hivviruset av att lagras i kroppen. Nu har forskare visat att en speciell sorts stamceller i immunsystemet tills skillnad från andra stamceller kan infekteras av hiv. T-minnesstamceller kan leva i decennier och de nya försöken visar att hiv kan finnas kvar i dessa och vara oförändrat under lång tid. Det virus som lagrats hade kvar sin förmåga att infektera andra celler på nytt.

Genom att öka kunskapen om vilka olika celltyper som kan fungera som en reservoar för hiv blir chanserna större för att kunna hitta botemedel mot infektionen. Försök pågår som angriper stamceller som är cancerförändrade och nu planeras studier för att se om liknande metoder kan användas mot hivinfekterade celler.

pil Medscape Medical News
pil Nature Medicine
2014-01-15

linje


Förväntad livslängd för vissa grupper av hivpositiva med behandling överstiger snittet för genomsnittsbefolkningen.
Ny

En studie gjord i USA och Kanada visar att hivpositiva som grupp nu har en förväntad livslängd som motsvarade genomsnittet för befolkningen. Vissa undergrupper av hivpositiva beräknas till och med leva längre än genomsnittspopulationen. Prognosen blev dock inte lika bra för alla grupper.

Studien utfördes mellan 2000 och 2007 och innefattade nästan 23 000 personer med hiv äldre än 20 år och som använde en hivbehandling med minst tre läkemedel och inte använt någon annan typ av behandling innan detta. Cirka 70 procent hade CD4-nivåer lägre än 350 celler/mikroliter vid behandlingsstarten.

Den förväntade livslängden från 20 års ålder beräknades med hjälp av mortalitetstal och visade sig öka markant mellan 2000 och 2008 och beräknades bli lika lång som befolkningen i övrigt för heterosexuella hivpositiva och för de som är vita. För de som var homosexuella och de som statade sin behandling innan CD4-nivåerna underskridit 350 beräknas livslängden bli högre än snittet. Prognosen blev inte lika bra för de som startade sin behandling sent eller för invånarna som är färgade och betydligt sämre för de som injicerade narkotika.

pil Public Library of Science; Pressmeddelande
pil www.HIVandHepatitis.com
pil PLoS ONE
2014-01-14

linje


En möjlig ny klass av hivläkemedel upptäckta.
Ny

En samling substanser som kallas ribonukleosidanaloger har visat sig kunna vara effektiva för att motverka hivviruset. Det har inte tidigare varit känt att ämnen av detta slag har en hivhämmande effekt och upptäckten kan innebära nya möjligheter att utveckla fler läkemedel mot hiv.

Fyra av ribonukleosidanalogerna verkar genom att hämma hivvirusets förmåga att bilda DNA och den femte substansen orsakar att hiv muteras så viruset förstörs. Forskarna vid Universitetet i Minnesota som gjort upptäckten ska kartlägga substanserna mer och menar att dessa komponenter är billigare att framställa än många existerande läkemedel. En helt ny klass av läkemedel skulle ge fler behandlingsmöjligheter mot virus som är resistent mot andra mediciner.

pil University of Minnesota, pressmeddelande
pil Journal of Virology
2014-01-14

linje


Hivpositivas livssituation undersöks i nationell studie.

Sedan i början av december pågår ”Att leva med hiv”-studien som är den första stora svenska undersökningen som ska ta reda på hur det är att leva med hiv idag. Var femte hivpositiv ska tillfrågas om att vara med i enkätundersökningen som görs vid ett ordinarie läkarbesök vid infektionskliniken. Frågorna handlar om vad som påverkar livskvaliteten och om det finns svårigheter i livet associerade med hiv. Studieenkäten har översatts till nio olika språk förutom svenska och är helt frivillig och helt anonym. Frågorna handlar om den personliga hälsan, både fysiskt och mentalt, hur man uppfattar att samhället ser på hivpositiva och hur vård och stödstrukturer fungerar.

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Venhälsan, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm samt infektionsmottagningarna i Helsingborg, Malmö, Karlskrona, Kalmar, Visby, Skövde, Göteborg, Örebro, Falun, Gävle, Umeå, Luleå och Folkhälsomyndigheten, (f.d. Smittskyddsinstitutet) Undersökningen har utarbetats i samarbete med Brukarföreningen, Hiv-Sverige samt Riksorganisationen Noaks Ark.

Under senvåren 2014 kommer en första sammanfattning att presenteras på studiens webbsida www.attlevamedhiv.se samt via öppna seminarier i de stora städerna dit alla intresserade är välkomna. Resultaten kommer också senare att publiceras i en rapport och i vetenskapliga artiklar.

pil www.attlevamedhiv.se

logga att leva med hiv
2013-12-17

linje


Uppdaterade riktlinjer för profylax och behandling vid graviditet hos hivinfekterade kvinnor.

2010 publicerades den förra behandlingsrekommendationen för profylax och behandling vid graviditet bland hiv-1 infekterade kvinnor. Sedan dess har nya läkemedel tillkommit och praxis kommit att förändras vilket lett till att referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) efter ett expertmöte under hösten 2013 uppdaterat riktlinjerna igen.

Liksom tidigare rekommenderar man att en hivbehandling ska påbörjas senast vecka 14 till 18 under graviditeten och ska fortsätta även efter att barnet fötts. En förändring av riktlinjerna är att vaginal förlossning rekommenderas som förlossningssätt om graviditeten passerat vecka 34 och modern har hivvirusnivåer under 50 kopior/ milliliter. Dock får det inte finnas några tecken på att förlossningen kan bli komplicerad.

Allt fler personer som lever med hiv planerar att få barn och dagens mycket effektiva hivmediciner har gjort att risken för smittöverföring är väldigt låg Varje år föds mellan 60 och 80 barn av hivinfekterade kvinnor i Sverige.

pil Profylax och behandling vid graviditet hos HIV-1 infekterade kvinnor 2013
2013-12-17

linje


Kvinnor löper en högre risk än män för behandlingssvikt när de påbörjar en hivbehandling med atazanavir/ritornavir.

En nygjord studie visar att kvinnor löper större risk att få behandlingssvikt än vad män gör när de påbörjar en behandling som bygger på atazanavir och ritonavir.Substanserna som säljs under namnen Reyataz och Norvir är en vanligt rekommenderad läkemedelskombination. ACTG-A5202-studien inkluderade 1857 personer i USA och Puerto Rico varav 322 var kvinnor. Studien jämförde behandlingar bestående av atazanavir och ritonavir eller efavirenz som togs i en kombination med Kivexa eller Truvada. Behandlingssvikt definierades som att ha mer än 1000 viruskopior/milliliter efter 16 till 24 veckors behandling eller mer än 200 viruskopior/milliliter efter 24 veckor.

Bland kvinnorna var risken fördubblad för att behandlingen inte fungerade fullt ut bland de som fick atazanavir jämfört med de som tog efavirenz (Stocrin). Det fanns också en könsskillnad där kvinnor löpte en dubbelt så stor risk för behandlingssvikt med en atazanvirbehandling än vad män gjorde. Man såg också att det var vanligare med vissa biverkningar bland kvinnor än vad man såg för män.

Enligt forskarna är detta den första randomiserade studien som visar en ökad risk för behandlingssvikt vid behandling med atazanavir/ritornavir jämfört med efavirenz och kan ha klinisk relevans då den läkemedelskombinationen ofta rekommenderas till gravida kvinnor.

pil www.aidsmap.com
pil Clinical Infectious Diseases
2013-12-17

linje


De två benmärgstransplanterade männen som varit virusfria har fått tillbaka hivviruset igen.

Tidigare i år rapporterades om två hivpositiva män i Boston som blivit benmärgstransplanterade i samband med behandling mot lymfom och efter detta blivit virusfria trots att de slutat med sina hivmediciner. Nu skriver The Boston Globe om att båda männen har fått tillbaka mätbart hiv och valt att börja medicinera igen.

Till skillnad från den så kallade Berlinpatienten som är virusfri sedan länge genomgick dessa två män en mildare cancerbehandling som inte förstörde deras egen benmärg helt. Männen fick inte heller CCR5-muterad benmärg som är motståndskraftig mot att infekteras av hiv. De båda använde hivmediciner i flera år efter sina transplantationer innan de slutade medicinera och då hade forskarna gjort flera undersökningar utan att hitta något hivvirus. Den ena mannen var virusfri i fyra månader och den andre i åtta.

Forskarna anser att fallet kan ge svar på hur hiv klarar av att hålla sig kvar i kroppen och vill undersöka hur det kom sig att den ene mannen var virusfri dubbelt så lång tid. De planerar även att undersöka fler hivpositiva personer som genomgått benmärgstransplantationer för att se om det går att hitta hiv som döljer sig i andra vävnader.

pil The Boston Globe
2013-12-11

linje


Symtomgivande sjukdom och låga CD4-nivåer vid primärinfektion kopplat till snabb progression av hiv.

Hur svåra symtom man har vid en nyinfektion är associerat till hur snabbt man utvecklar aids visar en ny studie. Målet var att hitta markörer som kan användas för att bedöma om behandling bör sättas in. Genom det internationella CASCADE-samarbetet identifierades 1108 personer för vilka man kunde fastställa tidpunkten då de fått sin hivinfektion. Definitionen som användes för ”svår serokonversionssjukdom” var om personen under de första sex månaderna hade något kliniskt symtom som svampinfektioner i mun och hals, bronkit, lunginflammation eller låga nivåer av trombocyter. Om CD4-nivåerna var lägre än 350 celler/mikroliter vid ett mättillfälle eller lägre än 500 vid två tidpunkter under de första sex månaderna efter hivöverföringen bestämdes detta vara en immunologisk markör för svår sjukdom.

Bland de som uppvisat de kliniska symtomen fann man att tiden för att utveckla aids var förkortad (6,3 mot 8,3 år). Efter hänsyn tagit för andra samverkande orsaker visade det sig att risken för aids fördubblades för de som visat symtom. Bland de som hade sänkta CD4-nivåer var risken för aids också fördubblad. Individer som vid två tillfällen hade CD4-värden lägre än 350 under de första sex månaderna fick aids inom 3,9 år.

Markörerna för svår primärinfektion som användes i studien kan fungera som stöd för att besluta om hivbehandling ska sättas in i ett tidigt skede.

pil www.aidsmap.com
pil PLoS ONE
2013-12-11

linje


Vitamintillskott fördröjer sjukdomsförloppet bland hivpositiva med höga CD4-nivåer.

Att under en längre tid ta multivitamintillskott kombinerat med selen kan ge en långsammare sjukdomsutveckling av en hivinfektion. Hivpositiva i Botswana som fortfarande hade höga CD4-nivåer och ännu inte påbörjat någon hivbehandling fick ta tillskott med B-vitaminer, vitamin C och E samt även selen under 24 månader. Studien gjordes som en dubbelblind placebokontrollerad undersökning med 878 deltagare som alla var infekterade med hivvirus av subtyp C. Tidigare studier har visat på en gynnsam effekt av kosttillskott bland hivpositiva men då har man undersökt individer med en med avancerad sjukdomsutveckling.

Den nya studien visade att tillskotten signifikant minskade risken att CD4-nivåerna skulle understiga 250 jämfört med att bara få placebobehandling. Virusnivåerna påverkades däremot inte. Att kunna ta kosttillskotten som har en låg kostnad kan ha betydelse speciellt för människor som lever i en miljö där man inte har en omedelbar tillgång till hivmediciner.

pil www.aidsmap.com
pil JAMA
2013-12-04

linje


Internationella aidsdagen i svensk media.

Länklista till artiklar som publicerades i samband med internationella aidsdagen:

pil ”Världsaidsdagen 2013: Vi borde veta bättre” Landstinget Jönköping
pil ”Fler barn med hiv i Sverige” Sveriges Radio
pil ”Stöd till migranter ska minska hiv/aids” Sida
pil ” Roger bemöter samhällsrädslan med kunskap” Lokaltidningen Växjö
pil ”Ola riktar ljuset mot det dolda” Dagbladet
2013-12-03

linje


Antalet hivfall ökade med åtta procent i Europeiska regionen under 2012.

Under 2012 diagnostiserades 131 000 nya fall av hiv inom den europeiska regionen visar ny statisk från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO. Det är 10 000 fler fall än under 2011 vilket motsvarar en ökning på åtta procent. 102 000 av de nya diagnoserna ställdes inom delen östra Europa och centralasien (EECA). Inom EU/EEA-delen minskade antalet fall av aids med 48 procent mellan 2006 och 2012. Samtidigt ökade aidsfallen med 113 procent i den östra regionen. Bara en tredjedel av alla om är i behov av hivmediciner har idag tillgång till detta.

Inom EU/EEA-regionen diagnostiserades 49 procent så sent i sitt sjukdomsförlopp att de behövde hivmediciner. I flera av de östliga länder sprider sig hiv snabbt bland människor som injicerar droger och spridningen sker i upp till häften av fallen genom sex mellan heterosexuella. Båda organisationerna betonar att hivtestningen måste öka och att allt fler påbörjar hivbehandling.

pil WHO
pil WHO, pressmeddelande
213-12-03

linje


Nya hivmedicinen Tivicay kommer godkännas i Europa.

I slutet av november gav den europeiska läkemedelsmyndigheten klartecken om att den nya hivmedicnen Tivicay kommer att godkännas. Tabletten innehåller den aktiva substansen dolutegravir som är en integrashämmare vilka förhindrar hivvirusets arvsmassa från att kunna sättas ihop med människans DNA. Godkännandet gäller för vuxna, både dem som tagit hivmediciner tidigare eller inte. Även barn från 12 års ålder kan använda medicinen.

Substansen har visat sig effektiv i många fall där hivviruset har utvecklat resistens mot andra medel. Tivicay ska användas i en kombination med andra hivläkemedel och kan doseras en gång om dagen. Om personen har någon resistens mot integrashämmaren raltegravir (Isentress) ska tabletten tas två gånger.

ViiV Healthcare har nyligen lämnat in en tillståndsansökan för en ny kombinationstablett som skulle innehålla dolutegravir samt substanserna i tabletten Kivexa. Ett godkännande skulle innebära ännu en komplett hivmedicinering i en enda tablett.

pil ViiV Healthcare, pressmeddelande
pil EMA
2013-11-29

linje


Tidigt startat sprututbytesprogram har nästan helt eliminerat hivsmitta bland injektionsmissbrukare i Australien.

En nypublicerad studie visar att ett nationellt sprututbytesprogram i Australien till stor del förhindrat injektionsorsakad hivspridning under en nästan 20 års lång uppföljningstid. I slutet av 1980-talet införde Australien ett legalt och gratis sprutbytesprogram i en tid då incidensen av hiv ännu var låg i gruppen.

Den retrospektiva studien inkluderade injektionsmissbrukare som tagit mer än ett hivtest mellan 1995 till 2012. Den årliga incidensen av hiv höll sig på en låg nivå under hela studietiden. Studiegruppen bestod av 3490 individer och bland dessa fick 17 personer hiv. En majoritet av dessa infektioner skedde bland män som har sex med män (71 procent).

pil www.aidsmap.com
pil AIDS
2013-11-27

linje


Nya uppdaterade riktlinjer för behandling av hivinfektion i Sverige.

Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) har under hösten utarbetat nya nationella rekommendationer för behandling av hivinfektion. Riktlinjerna för 2013 som ges ut i samarbete med Läkemedelsverket har uppdaterats och ett flertal förändringar har skett sedan förra sammanställningen 2011.

För vuxna anges att behandling bör starta då CD4-nivån understiger 500 celler/mikroliter men det finns ett flertal undantag då behandlingen bör påbörjas tidigare. Bland annat ska behandling påbörjas direkt vid en symtomgivande primärinfektion eller om den hivpositive vill minimera risken för att föra viruset vidare till en hivnegativ partner. RAV skriver också att tidigare medicinstart kan övervägas till patienter med förväntad god följsamhet som hyser önskemål om att få behandling. Barn under 5 år ska oavsett tillstånd påbörja en antiviral behandling direkt vid en hivdiagnos.

Bland medicinerna har två preparat tillkommit sedan 2011, och två nya kombinationstabletter som innehåller alla komponenter som behövs i en enda tablett har registrerats.

Risken för att en hivpositiv ska överföra virus vid sticktillbud eller kondomhaveri anges som mycket liten om den hivpositive står på hivbehandling och har stabilt icke-detekterbart HIV RNA, oavsett sexualteknik. Om det kan dokumenteras att indexfallet har välinställd behandling rekommenderas att inte ge läkemedel som postexpositionsprofylax (PEP). Om PEP inte givits och reell exponering bedöms ha skett rekommenderas provtagning vid tidpunkten när patienten söker samt 4 och 8 veckor efter exposition.

pil Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2013
2013-11-26

linje

Ny folkhälsomyndighet 1 januari 2014.

Den 1 januari 2014 startar Folkhälsomyndigheten sin verksamhet. Myndigheten övertar de uppgifter som Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut ansvarar för idag och ersätter därmed dessa myndigheter. Samtidigt överförs större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan, liksom ansvaret för miljö- och folkhälsorapporteringen till Folkhälsomyndigheten.

pil SMI; Nyheter
pil www.folkhalsomyndigheten.se
2013-11-19

linje


Genombrott i forskningen om hivvirusets ytproteiner.

Efter mångåriga olika försök har forskare till slut lyckats att skapa en bild av hur proteinerna på hivvirusets yta ser ut i verkligheten. De olika proteinerna som oftast kallas env i virusets hölje är kända var för sig men hur de sitter ihop och vilken tredimensionell form de intar har varit väldigt svårt att bestämma. Proteinerna spelar en nyckelroll när viruset binder till de celler som infekteras så fyndet kan få stor betydelse för framtida angreppsvägar mot hiv. Den rätta bilden av proteinerna som också kallas hiv-trimeren kan också få stor betydelse för att lättare framställa ett tänkbart vaccin som kan riktas mot proteinerna så att viruset oskadliggörs

Tidigare försök har misslyckats då stukturen väldigt lätt faller sönder och också innehåller många sockermolekyler. De tre nya forskningsartiklarna publicerades i tidskriften Science Express samt Nature Structural & Molecular Biology och samtidigt kom krav på att tidigare forskningsresultat återkallas då dessa inte visar sig korrekta längre.

pil FierceBiotechResearch
pil The Scripps Research Institute, video av hiv-trimeren
pil Nature News; Rift widens over structure of HIV’s molecular anchor
pil Science Express
pil Science Express
pil Nature Structural & Molecular Biology
2013-11-19

linje


Bakgrundsdokumentation till rapporten om ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion”.

Tidigare i höstas gav Smittskyddsinstitutet och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) ut sin rapport om den låga smittsamheten vid en välbehandlad hivinfektion. Inför sammanställningen av rapporten presenterades tio bakgrundstexter från experter som sammanfattade kunskapsläget. Texterna ger fördjupning och mer detaljerad kunskap om forskning som berör ämnet. Dessa bakgrundstexter är nu samlade i ett särskilt dokument och tar upp epidemiologi, juridiska aspekter, smittrisk vid obehandlad hivinfektion, virusnivåer i genitalsekret, följsamhet till behandling, pre- och postexpositionsprofylax, smittrisk vid amning, smittsamhet från mor till barn, och perinatalt smittade ungdomar och sexualitet.

pil Bakgrundsdokumentation till SMI:s och RAV:s kunskapsunderlag ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion”
2013-11-19

linje


Bra virushämmande effekt från nya hivläkemedelet cenicriviroc öppnar för fas tre-försök.

Slutresultaten från en klinisk fas 2-studie visar att det nya hivläkemedlet cenicriviroc (CVC) har en god effekt mot hiv men andelen försökspersoner som avbröt behandlingen i förtid var hög. Den nya medicinen verkar genom att blockera CCR5-receptorn som sitter på ytan av celler och som hivviruset i de flesta fall använder sig av för att ta sig in i cellerna. Några mindre vanliga varianter av hivviruset använder en annan receptor och för människor som bär på dessa virusvarianter fungerar inte CCR5-blockerare. Deltagarna testades därför för detta innan de ingick i studien. En orsak till att många avbröt behandlingen kan ha samband med att tabletterna som användes i studien bara fanns i låg styrka vilket gjorde att det var tvunget att ta flera tabletter på en gång. Avhoppet av deltagare var också hög i den jämförande gruppen där deltagarna fick en behandling innehållande efavirenz. Studien visade att CVC var lika effektiv i att sänka hivnivåerna under 50 kopior/milliliter som en behandling innehållande efavirenz och antalet allvarliga biverkningar var få i alla studiegrupper. CVC gav i vissa fall upphov till förhöjda nivåer av kreatinfosfokinas vilket normaliserade när behandlingen avslutades. Nivåerna av olika blodfetter minskade vid CVC behandling till skillnad från vid efavirenzterapi då de ökade. Det var fler deltagare som avbröt sin behandling på grund av allvarligare biverkningar i gruppen som fick efavirenz. CVC har även förmågan att blockera CCR2-receptorer som har funktioner för inflammatoriska processer och studien visar att medlet kan hämma inflammation. Djurmodeller har också visat att CVC kan ha en effekt för att motverka leverfibros. De goda resultaten har lett till att en fortsatt fas tre-studie nu ska påbörjas och då kommer tabletter med en styrka där hela dagsdosen kan tas som en tablett finnas tillgängliga.
pil www.TheBodyPRO.com
pil 14th European AIDS Conference, Abstrakt PS4/1
pil Tobira Therapeutics, pressmeddelande; 48-Week Data from Phase 2b Trial of Cenicriviroc
pil Tobira Therapeutics, pressmeddelande; Anti-Fibrotic Activity of Cenicriviroc in Liver Disease Models
2013-11-19

linje


Hivviruset kan försvagas när det anpassar sig efter immunförsvaret. Ny

Hiv kan vara på väg att utveckas till ett svagare virus på vissa platser i världen då det försöker att anpassa sig efter immunsystemet hos de som bär på hiv. Samtidigt som viruset utvecklas för att komma runt kroppens försvar ser man idag tecken på att hiv blir mindre smittsamt. Virusnivåerna blir lägre för individerna och i samhället dessutom ökar antalet ”elite-controllers” som är personer som kan hantera hiv utan mediciner. Vid Aidsvaccinkonferensen i Barcelona tidigare i höstas höll Philip Goulder från Universitetet i Oxford en presentation och menade att sådana förändringar av hiv verkar gå relativt fort. På cellernas ytor i kroppen finns det olika markörer som har betydelse för immunsystemet En del individer har exempelvis en markör som kallas HLA-B*5701 och om dessa personer får hiv blir deras virusnivåer lägre och de har också en långsammare sjukdomsutveckling. Hiv kan i sin tur utveckla en form av resistens mot dessa HLA-varianter men en samtidig konsekvens är att viruset blir mindre funktionellt och förökar sig långsammare. Exempel på att den utvecklingen sker går att se i södra Afrika. Genom att jämföra hivepidemierna i Botswana och Durban som ligger 10 år ifrån varandra i tid går det att se tecken på att hivnivåerna sjunkit i Botswana där toppen av hivsmitta skedde först. Samtidigt är medianvärdet för CD 4-celler lägre i Botswana vilket motsäger lägre virusnivåer. HLA-mutationerna har blivit fler i Gaborone med tiden och parallellt har hiv blivit långsammare att föröka sig. Andra tecken finns för att det inte är det mest optimala viruset som är den variant som sprider sig mest. Utan behandling lever människor som får ett aggressivt virus kortare tid och hinner inte föra viruset vidare och för att spridas mest är ett optimalt virusantal 33 000 kopior/milliliter. Även hivbehandling leder i vissa områden av världen till att lågvirulenta virus blir vanligare. De individer som tidigt får höga virusnivåer får ofta tidig tillgång till medicinering och deras virusstammar förs inte vidare.
pil www.aidsmap.com
pil Webbpresentation av föredraget: Goulder P Immunodeficiency virus and the MHC: Past, Present and Future. AIDS Vaccine conference, Barcelona, 2013. Plenary presentation PL02.02.
2013-11-19

linje


Möjligt att hivmedicinen Isentress går att ta som en dos om dagen. Ny

Hivmedicinen Isentress som var den första godkända integrashämmaren innehåller den aktiva substansen raltegravir och är idag en hivmedicin som kan tas av många och ger relativ få biverkningar. Samtidigt fungerar läkemedlet ofta mot hiv som utvecklat resistenser för andra hivmediciner. Medlet som används i kombination med andra läkemedel måste dock tas vid två olika tillfällen per dygn vilket kan minska användbarheten. En tidigare studie visade att endosmedicinering inte fungerade lika bra, men det var främst bland personer som hade en hög virusnivå vid behandlingsstarten som inte fick fullgod effekt. Vid EACS-konferensen 2013 redovisades nya data som pekar på att Isentress kan fungera som endos-mediciniering och då för personer som redan har virologisk kontroll. Den nya undersökningen gjordes bland 71 personer som hade omätbara virusnivåer sedan 6 månader. Deltagarna fick hela dygndosen vid ett tillfälle i kombination med andra hivläkemedel och 99 procent hade fortsatt omätbara hivnivåer efter 24 veckor och 96 procent efter 96 veckor. De tre deltagarna som uppvisade behandlingssvikt hade resistenser mot de andra läkemedlen som ingick i deras kombinationsbehandling vilket visar att varje individs behandlingshistoria behöver tas i beaktande. Vid konferensen redovisades också resultat från en annan mindre studie som testade en ny modifierad raltegravirtablett där läkemedlet förpackats på ett nytt sätt. Målsättingen var att läkemedelskoncentrationen i kroppen inte skulle påverkas lika mycket om medlet tas tillsammans med föda viket resultatet också visade. Båda studierna visar på möjligheten att göra medicineringen enklare för individen och läkemedelsbolaget Merck har meddelat att de ska göra en ny fas tre-studie under 2014 för att fastställa om endosmedicinering kan godkännas.
pil www.HIVandHepatitis.com
pil 14th European AIDS Conference (EACS 2013). Abstrakt BPD1/7
pil 14th European AIDS Conference (EACS 2013). Abstrakt PE10/17
pil Merck, Pressmeddelande
2013-11-19

linje


Vanligt att hivpositiva män som har sex med män får upprepade hepatit C-infektioner.

Bland europeiska hivpositiva män som har sex med män är det vanligt med en andra hepatit C-infektion efter att ha blivit frisk från den första. Det förekommer också att några återinfekteras både en tredje och fjärde gång. Bland hivpositiva män sprider sig hepatit C genom sexuella kontakter och det är mindre vanligt att infektionen självläker hos en person som har hiv jämfört med hivnegativa. I en ny studie följdes 646 hivpositiva män sedan 2002 i Storbritannien, Österrike eller Tyskland som alla diagnosticerats med hepatit C och som blivit friska igen. Bland dessa män självläkte infektionen för 12 procent och resten genomgick en hepatitbehandling och förklarades botade. Totalt fick 16 procent av dessa män (113 stycken) en andra infektion av hepatit C och de flesta av dessa hade en välkontrollerad hivinfektion där 67 procent fick hivbehandling. Hälften hade omätbara hivvirusnivåer och medianvärdet för CD 4-cellerna var 538. Nästan alla av dessa män var homo- eller bisexuella. 19 män fick även en tredje infektion och 3 stycken en fjärde infektion under uppföljningstiden. Vid förnyade infektioner var det vanligare att infektionen spontanläkte än vid första sjukdomstillfället. För de som fick behandling vid andra episoden fick 45 procent så kallad ” varaktigt virologisk svar”, det vill säga förklarades friska igen. 19 procent som fick mediciner svarade inte alls på behandlingen. Återinfektioner skedde med både samma variant av viruset eller en annan typ. Man såg inga tecken på att en genomgången infektion gav upphov till skydd mot infektion av samma stam.
pil www.HIVandHepatitis
pil 14th European AIDS Conference, Abstrakt PS9/1
2013-11-13

linje


Högeffektiva antikroppar möjlig pusselbit för att finna bot mot hiv.

Två artiklar publicerade i tidskriften Nature visar att brett verkande antikroppar mot hiv snabbt sänker virusnivåerna hos apor infekterade med ett virus som liknar mänskligt hiv. De effektiva antikropparna hittades bland människor som har ett immunförsvar som utvecklat ett högeffektivt sätt att motstå hivviruset. 2010 publicerades det uppgifter om fynden av flera olika antikroppar med förmågan att inaktivera ett flertal varianter av hiv. Fynden har lett till nya angreppsvinklar för att framställa ett skyddande vaccin vilket dock är komplicerat. Nu har antikropparna testats som en terapi mot hiv. I båda av de nya försöken sjönk det hivliknade viruset SHIV inom sju till tio dagar under detektionsnivån då antikropparna gavs i kombination med varandra men även i ett försök där bara en variant av de monoklonala antikropparna injicerades. Viruset förblev omätbart så länge det fanns antikroppar kvar i cirkulationen och i åtminstone 84 dagar. I båda studierna återkom virus i blodet igen och det gjordes inga förlängda försök. Det fanns dock tecken på att virusnivåerna inte blev lika höga efter behandlingen. Att ge antikroppar som behandling är komplicerat då de måste tas som injektioner och antagligen mer kontinuerligt. De är dessutom dyra att framställa. Å andra sidan verkar antikroppar på ett helt annat sätt än vad dagens hivmediciner gör som bara är aktivt då viruset håller på att göra nya kopior. Antikroppar kan däremot komma åt virus som är vilande i celler eller cirkulerar fritt. För att hitta ett bot mot hiv behövs antagligen en kombination av flera tekniker där brett verkande antikroppar kan vara en beståndsdel.
pil Nature News
pil Nature, News and Views
pil Nature
pil Nature
2013-11-11

linje


Möjligt att hivmedicinen Isentress går att ta som en dos om dagen.

Hivmedicinen Isentress som var den första godkända integrashämmaren innehåller den aktiva substansen raltegravir och är idag en hivmedicin som kan tas av många och ger relativ få biverkningar. Samtidigt fungerar läkemedlet ofta mot hiv som utvecklat resistenser för andra hivmediciner. Medlet som används i kombination med andra läkemedel måste dock tas vid två olika tillfällen per dygn vilket kan minska användbarheten. En tidigare studie visade att endosmedicinering inte fungerade lika bra, men det var främst bland personer som hade en hög virusnivå vid behandlingsstarten som inte fick fullgod effekt. Vid EACS-konferensen 2013 redovisades nya data som pekar på att Isentress kan fungera som endos-mediciniering och då för personer som redan har virologisk kontroll. Den nya undersökningen gjordes bland 71 personer som hade omätbara virusnivåer sedan 6 månader. Deltagarna fick hela dygndosen vid ett tillfälle i kombination med andra hivläkemedel och 99 procent hade fortsatt omätbara hivnivåer efter 24 veckor och 96 procent efter 96 veckor. De tre deltagarna som uppvisade behandlingssvikt hade resistenser mot de andra läkemedlen som ingick i deras kombinationsbehandling vilket visar att varje individs behandlingshistoria behöver tas i beaktande. Vid konferensen redovisades också resultat från en annan mindre studie som testade en ny modifierad raltegravirtablett där läkemedlet förpackats på ett nytt sätt. Målsättingen var att läkemedelskoncentrationen i kroppen inte skulle påverkas lika mycket om medlet tas tillsammans med föda viket resultatet också visade. Båda studierna visar på möjligheten att göra medicineringen enklare för individen och läkemedelsbolaget Merck har meddelat att de ska göra en ny fas tre-studie under 2014 för att fastställa om endosmedicinering kan godkännas.
pil www.HIVandHepatitis.com
pil 14th European AIDS Conference (EACS 2013). Abstrakt BPD1/7
pil 14th European AIDS Conference (EACS 2013). Abstrakt PE10/17
pil Merck, Pressmeddelande
2013-11-11

linje


Äldre barn med hiv bör starta behandling tidigare.

Barn reagerar annorlunda på antiviral behandling än vad vuxna gör och för att få ett så fullgott immunförsvar som möjligt vid en hivinfektion måste kunskap finnas om när behandling bör sättas in. WHOs riktlinjer rekommenderar att små barn ska ha hivbehandling tidigt men att barn över 5 år inte behöver hivmediciner förrän CD4-nivåerna understigit 350 celler/mikroliter. Nu visar nya data att de äldre barnen bör sättas in på behandling tidigare. ARROW-studien följde 1200 hivpositiva barn i Uganda och Zimbabwe och undersökte hur deras CD 4-nivå utvecklades efter att de startat med hivmediciner. Unga barn nådde en bra behandlingseffekt men de som hunnit bli fem år innan de började medicinera nådde inte full återhämtning av immuncellerna. Studien visade också att de barn som haft hiv sedan födseln och inte fått behandling innan de fyllt tio år sannolikt aldrig får fullt normaliserade CD 4-nivåer.
pil PLoS Medicine, pressmeddelande
pil PLoS Medicine
2013-11-06

linje


Rådgivning om riskreduktion i samband med hivtester gav inte färre sexuellt överförbara infektioner.

En stor randomiserad amerikansk studie gjord i samband med hivtestning med snabbsvar visar att lika många personer får en sexuellt överförbar infektion inom sex månader oavsett om de fått ett rådgivningssamtal eller bara information om själva testet. I tidskriften JAMA publicerades ”AWARE”-studien med 5000 deltagare som besökt en av nio STI-mottagningar för att ta ett hivtest. Alla undersöktes för flertalet STI samtidigt med snabbsvarshivtestet och en grupp fick bara en mycket kortfattad information om själva testen. Den andra gruppen genomgick en 30 minuter lång tidigare validerad rådgivning (RESPECT-2-modellen). Rådgivningen inkluderade en diskussion om individens riskbeteende och möjliga sätt till riskreduktion. Som mått för effekten gjorde alla ett nytt hivtest efter sex månader och screenades samtidigt igen för andra STI. Det visade sig att de som fått rådgivning hade lika många infektioner som gruppen som bara testat sig och fått några minuters information. Det sågs inte heller någon skillnad i antalet partners eller i antalet oskyddade sexakter mellan grupperna. Att ge rådgivning om riskreduktion för att minska nya infektioner har ofta varit praxis inom amerikansk sjukvård men har också påståtts leda till att färre testas då det måste finnas utbildad personal och tar tid. I anslutningen till studieresultaten publicerades en redaktionell artikel som manar till att göra det enklare att utföra fler hivtester för att hitta dem som lever med en okänd hivdiagnos.
pil Science Daily
pil JAMA
pil JAMA,Editorial; Eliminating Prevention Counseling to Improve HIV Screening
2013-11-05

linje


UNAIDS rapporterar om att allt fler av världens hivpositiva är äldre.

Andelen hivpositiva med högre ålder ökar skriver UNAIDS, FNs gemensamma hiv- och aidsprogram, i ett tillägg till sin rapport om världsläget om hiv och aids. För första gången har fler än 10 procent av de hivpositiva i världens låg- och medelinkomstländer nått en ålder över 50 år. Enligt rapporten är fler än 30 procent av de som lever med hiv i höginkostländer över 50 år. I vissa områden som exempelvis San Francisco är mer hälften av alla med hiv äldre än 50 år. Det finns tre anledningar till att medelåldern ökar. Allt fler människor får behandling som förlänger deras liv, allt färre yngre smittas och på grund av att fler personer över 50 riskutsätter sig på samma sätt som yngre. Att allt fler blir äldre måste leda till förändrade åtgärder som att hivvården behöver integreras i åldringsvården. Prevention, testning och behandling måste också rikta in sig på att nå äldre personer. Rapporten poängterar även behovet av att behandling initieras i rätt tidpunkt då immunförsvaret försämras vid åldrandet.
pil UNAIDS, pressmeddelande
pil UNAIDS Report; Hiv and ageing
2013-11-05

linje


Första friande domen efter de nya rönen om minimal smittsamhet vid behandlad hivinfektion.

En hivpositiv man som tidigare fällts i tingsrätten blev igår friad av hovrätten i Skåne och Blekinge för att ha haft oskyddade samlag med fyra kvinnor. Domen är den första i sitt slag sedan Smittskyddsinstitutet presenterade sin rapport om minimal smittsamhet vid välinställd hivbehandling. Mannen som tingsrätten dömde till fängelse och att betala skadestånd informerade ingen av kvinnorna om att han bar på hiv och ingen av dem fick heller viruset. I ett pressmeddelande skriver hovrätten;
– ”Hovrätten har för sin bedömning av sannolikheten för smittöverföring vid samlagen haft tillgång till ett annat underlag än det som förelåg vid tingsrätten. Hovrätten har inhämtat ett sakkunnigutlåtande från Smittskyddsinstitutet angående riskerna för smittöverföring av hiv vid oskyddade samlag. Vidare har här professor Jan Albert, Karolinska Institutet, hörts som sakkunnig”.
– ”Sannolikheten för att de samlag som åtalet avser skulle resultera i en överföring av hivsmitta (har) varit så liten att någon konkret fara inte kan anses ha förelegat. Eftersom en brottsförutsättning för framkallande av fara för annan alltså inte är uppfylld har åtalet ogillats.”
pil Sveriges Domstolar, Hovrätten över Skåne och Blekinge; pressmeddelande
pil Noaks Ark, pressmeddelande
pil Noaks Ark
2013-10-30

linje


Barnet som tycks botat från hiv är fortfarande virusfritt.

I mars spred sig nyheten om att ett tvåårigt barn skulle kunna vara botat från sin hivinfektion. Nu har fallbeskrivningen publicerats i en vetenskaplig tidskrift och det amerikanska barnet är fortfarande virusfritt utan att ta några mediciner. Flickan föddes av en hivpositiv moder som inte använde någon hivbehandling innan förlossningen. 30 timmar efter förlossningen sattes barnet in på en trippelkombinationsbehandling med hivläkemedel vilket är en bredare terapi än vad man oftast gett i liknande fall. Flickan tog hivmediciner under 18 månader då modern slutade ha kontakt med hivmottagningen. När barnet åter kom tillbaka till vårdgivaren hade hon inte medicinerat under åtminstone fem månader och trots detta gick det inte att detektera något aktivt virus. Den stora frågeställningen har varit om barnet verkligen blivit infekterat. I fallrapporten beskrivs att barnet hade hiv-DNA i blodet då behandlingen sattes in och också hivvirus-RNA i nivåer som var fem gånger högre än moderns virusnivåer vilket tyder på att barnet verkligen blivit hivinfekterat under graviditetet. Virus-RNA var fortsatt mätbart men i allt lägre nivåer under flickans första 19 dagar. Barnet som fortfarande inte medicinerar har i dagsläget inget virus som går att detektera och inte heller några antikroppar mot hiv. Noterbart är att varken barnet eller modern uppvisar den immunologiska bilden som så kallade ”elit-controllers” har vilka klarar av att hålla tillbaka infektionens förlopp. Då rapporten publicerades var barnet 30 månader gammalt. Författarna är försiktiga med att säga att barnet är botat för all framtid eller att fallet inte är unikt men menar att den tidigt insatta behandlingen kan ha förhindrat att det bildats reservoarer med lagrat virus i barnets kropp. Även om det är ett enskilt fall kan exemplet ses som en hypotes om att ett bot skulle kunna vara möjligt och händelsen kan fungera som utgångspunkt för framtida studier. Under början av 2014 planerar amerikanska National Institutes of Health att påbörja en studie för att se om fallet går att återupprepa bland hivinfekterade spädbarn.
pil Johns Hopkins Medicine, pressmeddelande
pil New England Journal of Medicine
pil New England Journal of Medicine, editorial
2013-10-30

linje


Andra generationens kondomer för kvinnor får bra omdömen i klinisk test.

I en randomiserad studie fick runt 300 kvinnor i Sydafrika och lika många i Kina testa tre stycken nya varianter av kvinnliga kondomer. Studien var upplagd för att varje ny modells säkerhet och funktion skulle jämföras med den tidigare godkända varianten Femidom FC2. Alla tre varianterna är unika i sin design men har liknande egenskaper och sätts på plats i vaginan innan sex. Kondomerna är gjorda av naturgummi, syntetiskt gummi eller polyuretan. Alla tre modellerna nådde det uppsatta kravet på säkerhet och frekvensen av kondomhaveri var cirka tre procent i hela studien. Färre än en procent rapporterade någon form av biverkning. Antalet kvinnor som gav sitt gillande för kondomerna var generellt sett högt men med lägre siffror för hur lätta de var att sätta på plats. Hittills har användandet av kvinnliga kondomer varit lågt men forskarna hoppas att om fler varianter blir tillgängliga och att kostnaden sänks finns möjligheter för att bruket kan öka. Samtidigt måste beslutsfattare ge sitt stöd och kvinnor få kunskapen om att möjligheten finns som skydd för infektioner och oönskade graviditeter.
pil www.aidsmap.com
pil The Lancet Global Health
2013-10-30

linje


Nya läkemedlet simeprevir effektivt mot hepatit C bland individer som också är hivinfekterade.

Det finns ett stor behov för nya sätt att behandla hepatit C bland personer som också samtidigt har en hivinfektion. De som är dubbelinfekterade har oftare ett snabbare sjukdomsförlopp av sin leversjukdom och svarar inte lika bra på medicinering som innehåller interferon vilket många hepatitbehandlingar bygger på. Under den Europeiska AIDS-konferensen 2013 presenterades nya data från en fas tre studie som undersökt hepatit C-läkemedlet simeprevir. Individer med både hiv och hepatit C testade medlet i kombination med de två tidigare använda preparaten pegylerat interferon samt ribavirin. De flesta använde samtidigt hivmediciner vilket visade sig vara gynnsamt för hepatitbehandlingen. Simeprevir är en proteashämmare som verkar mot kronisk hepatit C-infektion av genotyp 1 och 4. I studien ingick 106 personer med dubbelinfektion och 80 procent hade typ 1b virus vilken ses som svårare att behandla. 12 veckor efter avslutad behandling uppvisade ett högt antal av deltagarana ”varaktig virologisk respons” (SVR12). Bland de som inte tidigare behandlats mot hepatit nådde 79 procent SVR12. 87 procent av de som tidigare tagit behandling men återinsjuknat nådde SVR12 i detta försök. Bland personer som inte svarat alls på något tidigare behandling nådde 57 procent behandlingsmålet. Vid konferensen presenterade även en studie som visar att simeprevir hade hög effektivitet mot hepatit C av genotypen 4. Den 24 oktober meddelade den amerikanska läkemedelsmyndigheten att den rekommenderar att ge läkemedelet ett godkännande. Samtidigt gav man klartecken för ytterligare ett nytt hepatit C-läkemedel, sofosbuvir.
pil www.HIVandHepatitis.com
pil 14th European AIDS Conference (EACS 2013) Abstrakt PS9/5
pil Medivir, pressmeddelande
2013-10-30

linje


Framtidens hivbehandlig kommer innebära nya mediciner och förändrade tillvägagångssätt.

Under den europeiska AIDS-konferensen 2013 i Bryssel sammanfattade François Raffi hur hiv kan komma att behandlas i framtiden. En artikel gjord av HIV and Hepatitis berättar om nya läkemedel som är under utveckling och ändrade strategier som syftar till enklare terapier med färre biverkningar och högre följsamhet. Bland annat pågår försök med nya varianter av redan använda läkemedel. Två varianter av tenofovir där medlet ges som en pro-medicin testas för tillfället. Substanserna omvandlas i kroppen till aktiv medicin vilket innebär att en mycket lägre dos kan tas med färre biverkningar. Samma strategi gäller försök med en variant av läkemedlet stavudin. Flera andra preparat av andra klasser läkemedel är under utveckling varar en del kan ha stor betydelse i fall med resistent virus varav ett preparat är en ny typ av integrashämmare. Förutom olika tidigare varianter av hivpreparat testas ytterligare klasser av möjliga nya substanser som hämmar hivviruset i andra livscykler än vad dagens mediciner gör. Några av läkemedlen kan bli möjliga att ta som injektioner som kanske kan tas så sällan som en gång i månaden. Nya strategier för behandling kan komma innebära att färre läkemedel används samtidigt för att minska biverkningar som långtidsbehandlingar kan tänkas ge. GARDEL-studien presenterades under konferensen och den visar att en två-preparatsbehandling med Kaletra och lamivudine fungerar lika bra som en trippelkombination. Vissa preparat kan komma att fasas ut såsom efavirenz då det finns andra mediciner med färre biverkningar. Preparat kommer att väljas efter om de innebär minskad immunaktivering och inflammation hos den hivinfekterade och substanser med god penetration i olika organ och nervsystemet premieras.
F Raffi. Antiretroviral Therapy -- New Strategies or New Drugs? 14th European AIDs Conference (EACS 2013). Brussels. Plenary PL6.
pil www.HIVandHepatitis.com
2013-10-30

linje


Nya europeiska riktlinjer för behandling av hivinfektion säger att behandling bör övervägas i alla situationer.

En ny upplaga av europeiska behandlingsrekommendationer för hivinfektion presenterades i samband med den 14:e europeiska AIDS-konferensen i mitten av oktober. Riktlinjerna balanseras mellan samhällsvinsten av behandling av alla som fått en hivdiagnos och individens valmöjlighet till behandlingsstart. European AIDS Clinical Society (EACS)-riktlinjerna innehåller dessutom rekommendationer för behandling av hiv vid samtidig hepatit C-infektion samt vid andra samtidiga sjukdomar. EACS håller fortfarande fast vid en behandlingsstart när CD 4-nivåerna underskrider 350 celler/ml till skillnad från de nya nationella riktlinjerna i Frankrike som säger att alla med hivinfektion bör övervägas att behandlas vilket också anges i amerikanska rekommendationer. Behandling bör påbörjas direkt i de fall en hivdiagnos ställs i akut skede efter nyinfektion, vid graviditet, vid samtidiga sjukdomar som cancer eller tuberkulos samt påbörjas vid CD 4-värden under 500 ifall individen har en samtidig hepatit B- eller C-infektion. Utöver dessa mer specificerade tillstånd så innehåller riktlinjerna en skrivning som uppmanar att behandling bör övervägas för att minska smittspridningen av hiv och även vid asymtomatisk hivinfektion efter samråd med varje individ. Risker ska vägas mot nyttan både för individen själv men även för samhällsnyttan med minskad smittsamhet och sjuklighet. Att starta behandling först efter att individen själv är redo för att medicinera kan leda till en högre följsamhet att ta medicinerna efter ordination. Flera nya hivmediciner har adderats till behandlingsalternativen och möjliga biverkningar och tänkbara interaktioner med andra läkemedel beskrivs i större omfattning än tidigare.
pil www.HIVandHepatitis.com
pil EACS Treatment Guidelines 2013
2013-10-28

linje


SMI: Minimal smittrisk vid behandlad hivinfektion.

Smittskyddsinstitutet och Referensgruppen för antiviral terapi bedömer att smittsamheten hos en patient som lever med hiv och som har en välinställd behandling är mycket låg vid sexuella kontakter och att den är minimal om kondom används vid vaginala och anala samlag.
Detta gäller under förutsättning att det inte samtidigt finns några andra sexuellt överförda infektioner som kan påverka risken att hiv överförs. Det är därför viktigt att kondom alltid används.
pil SMI, pressmeddelande
pil Rapporten: Smittsamhet vid behandlad hivinfektion
pil Socialstyrelsen
pil Om rapporten på DN-debatt
pil Noaks Ark: "Vi måste bli bättre på hivtestning i Sverige!", pressmeddelande
pil Jukka Aminoff, Noaks Ark: Bättre kunskap och öppnare hiv-vård behövs. Sveriges Radio, Radiointervju

Hägglund: Läge att se över hivlagen.
pil SVT Nyheter
2013-10-21

linje


Antalet hivinfekterade som fått virus med resistens inom Europa har ökat med 35 procent de senaste tio åren.

En ny sammanfattning som presenterades vid 14:e Europeiska AIDS-konferensen visar att det totala antalet människor i Europa som fått hivvirus som är motståndskraftigt mot något hivläkemedel har ökat markant under de senaste tio åren. Andelen nysmittade som fått ett virus med resistens ligger relativt stabilt på en nivå runt 10 procent i de 19 europeiska länder som det finns jämförbar data för sedan 2003. Dock har det totala antalet människor som lever med hiv ökat under dessa år så att andelen med resistent virus ökar med 35 procent. Att få ett virus med resistens kan innebära en behandlingssvikt om det inte görs en resistensbestämning innan behandling sätts in. Ifall detta händer kan ännu fler resistenser utvecklas. Att andelen människor med resistens ökar betyder att allt fler är i behov av specialkompetens för behandling och omhändertagande. En andra studie som presenterades på konferensen visade att enbart 29 procent av alla som råkade ut för en behandlingssvikt fick en resistenstest gjord inom det kommande året. Fler personer som fick vård i norra eller västra Europa genomgick ett resistenstest men hade å andra sidan mer sällan ett virus med motståndskraft. I östra Europa var trenden att färre fick ett resistenstest men oddsen högre för motståndskraftigt hivvirus.
pil www.aidsmap.com
pil 14th European AIDS Conference, Abstract PS2/1
pil 14th European AIDS Conference, Abstrakt PS2/2
2013-10-23

linje


Att besöka flera olika mottagningar för hivbehandling ger sämre behandlingsresultat.

En undersökning gjord bland 13 000 hivpositiva i Philadelphia visar att behandlingen blir bättre för dem som har kontinuitet i sin behandling och inte byter mottagningar. Nästan tusen av personerna besökte flera olika kliniker och dessa använde mer sällan hivmediciner och de hade högre virusnivåer. 69 procent av de som gick till mer än en mottagning tog hivmediciner och 68 procent hade fungerande behandling med hivnivåer lägre än 200 kopior/milliliter. Att istället ha en kontinuerlig vårdkontakt ledde till att 83 procent tog virusmediciner och 78 procent hade en god behandlingseffekt. Författarna belyser nyttan av kontinuerlig vård för hivpatienter för att minska komplikationerna av infektionen och att även minska risken för hivtransmission.
pil University of Pennsylvania, pressmeddelande
pil AIDS and Behavior
2013-10-23

linje


Färre kan komma använda preexpositionsprofylax då många har för låg medvetenhet om att de riskutsätter sig för hivsmitta.

Bland män som hade sex med män och som besökte en klinik i Kanade bedömdes fler än tre fjärdedelar vara i riskzonen för att få hiv samtidigt som bara en mindre andel av dessa själva uppfattade sitt risktagande. En undersökning gjordes bland män som kommit till en mottagning för sexuell hälsa i Toronto för att ta ett anonymt hivtest. Studien ville undersöka ifall preexpositionsprofylax, PrEP, skulle kunna fungera för individerna som ingick i studiegruppen och resultaten presenterades vid en konferens i London tidigares i höstas. Flera studier har visat att preexpositionsprofylax kan förebygga hivsmitta. Hivläkemedel (Truvada) tas då dagligen och för att få ett högt skydd måste personerna ta tabletterna som det är föreskrivet. 423 män ingick i studien, medelåldern var 30 år och utbildningsnivån var hög. Männen fick svara på frågor om sina sexualvanor och om vilken inställning de hade till att använda hivmedicin i förebyggande syfte. Nästan 50 procent uppgav att de kunde tänka sig att ta tabletter som preexpositionsprofylax. En mindre grupp av alla män, 17 procent, ansåg att de löpte en förhöjd risk för att bli hivinfekterade och 75 procent av dessa män hade en positiv syn till att använda PrEP. Av alla som uppgav att de kunde tänka sig använda PrEP ansåg 156 stycken att de inte löpte en högre risk för hiv jämfört med 12,8 procent som själva ansåg att de var riskutsatta för hivsmitta. När forskarna analyserade enkätsvaren såg de att i själva verket löpte 77 procent en ökad risk. För att PrEP ska ha en bra förebyggande effekt mot hiv kvävs att tabletterna tas precis som de är ordinerade. Att man själv uppfattar att man är riskutsatt ökar rimligen motivationen att följa behandlingsplanen.
pil www.aidsmeds.com
pil Controlling the HIV Epidemic with Antiretrovirals: From Consensus to Implementation, 22-24 September 2013, Abstrakt 22
2013-10-16

linje


Resultat publiceras från avbruten hivvaccinstudie.

Samtidigt som den årliga hivvaccinkonferensen (13th AIDS Vaccine Conference) ägde rum i början av oktober publicerades de nedslående resultaten från vaccinstudien HVTN 505. HVTN 505 är en stor randomiserad placebokontrollerad fas 2b-studie som påbörjades i juli 2009 i 19 amerikanska städer. Studien avbröts i förtid i april -13 då det stod klart att vaccinet inte hade någon skyddande effekt mot hiv (Aktuellt om hiv 2013-05-08). Nu har data sammanfattats från försöket som innefattade 2504 personer som hann vaccineras. Vaccinet vare sig skyddade mot hiv eller gav någon ökad risk för att bli hivsmittad vilken vaccinet i STEP-studien gjorde. Fram till september 2013 hade 29 personer fått hiv i gruppen som fått hivvaccin och 26 stycken i gruppen som fått placeboinjektioner utan vaccin. Vaccinet gav inte heller någon lägre virusnivå hos dem som fick hiv jämfört med de som infekterats i placebogruppen. Vid konferensen redovisades data om olika immunreaktioner och antikroppar vaccinet hade gett upphov till hos dem som vaccinerats vilket kan ge svar om hur framtida vaccin bör utformas.
pil New England Journal of Medicine
pil www.aidsmap.com, Unravelling the mystery of the vaccine trials
2013-10-16

linje


SMI genomför enkät med män som söker kontakt med andra män på nätet.

Under oktober 2013 genomför Smittskyddsinstitutet en enkät på nätet som vänder sig till män som har sex med män och som söker kontakt via nätmötesplatsen Qruiser. Undersökningen görs tillsammans med Karolinska Institutet och ska samla in kunskap om sexvanor, hälsa, hiv samt andra sexuellt överförbara infektioner. Planen är att få svar från 2300 av drygt 10 000 tillfrågade. Syftet med enkäten är att utforska och analysera vilka risker för hiv dessa män utsätter sig för och hur de skyddar sig. Resultaten ska användas för att utveckla och anpassa förbyggande insatser mot hiv, både inom hälso-och sjukvård, inom ideella organisationer och på webben.
pil SMI; MSM-enkät 2013
2013-10-09

linje


Hivmedicinförstärkaren Tybost (cobicistat) nu godkänd i Europa.

Europakommissionen har godkänt försäljning av den nya förstärkarmedicinen som fått namnet Tybost med den aktiva substansen cobicistat. Medlet har ingen egen effekt på hivviruset men fungerar som en booster som förstärker effekten av andra hivläkemedel som då kan tas i lägre styrka. Godkännande gäller för behandling av hiv tillsammans med atazanavir eller darunavir och i kombination med ytterligare minst ett preparat. Cobicistat ingår även i tabletten Stribild som innehåller tre andra hivläkemedel och som redan är godkänd.
pil Gilead, pressmeddelande
2013-10-09

linje


Hivsmitta vid amning kan ha samband med en ökad genomsläpplighet i barnets tarmkanal.

De barn som har en höjd genomsläpplighet i sina tarmväggar har sannolikt en ökad risk att smittas av hiv om de ammas av en hivpositiv moder. Det går att mäta om tarmkanan är mindre tät och släpper igenom partiklar i högre omfattning. Med blodprov kan man undersöka nivån på LPS, som kommer från bakterier, och på så vis se hur pass genomsläppliga tarmväggarna är. Barn har större tarmgenomsläpplighet än vuxna vilket kan göra dem mer känsliga för smitta om de till exempel exponeras för hiv i bröstmjölk. En ny studie kan nu visa att ju högre nivå av LPS som finns i blodet desto större risk för att få en hivinfektion. Dessutom visar undersökningen att genomsläppligheten i tarmarna ökar hos barn i samband med att de avvänjs från amningen. Om barnet fick det antibiotiska läkemedelet cotrimoxazol ökade också genomsläppligheten. Cotrimoxazol är ett kombinationsläkemedel som också kallas trimsulfa och resultaten tyder på att medlet kan öka hivtransmissionen.
pil www.iasociety.org
pil Journal of Infectious Diseases
2013-10-09

linje


Europeiska läkemedelskommittén ger klartecken för nya integrashämmaren Vitekta för hivbehandling.

Ytterligare ett hivläkemedel i klassen integrashämmare är på väg att godkännas av den europeiska läkemedelskommittén, EMA. Tabletten med namnet Vitekta innehåller elvitegravir och ska tas i kombination med andra läkemedel för behandling av hiv-1 infektioner. Den aktiva substansen ingår i komibinationstabletten Stribild men kommer nu alltså kunna användas i andra kombinationer.
pil European Medicines Agency
2013-10-09

linje


Ny studie ska undersöka hur tidig hivtestning och behandling påverkar smittspridning på populationsnivå.

En kommande större studie som ska utföras i Sydafrika och Zambia kommer undersöka vilken effekt uppsökande hivtestning och tidig behandling har för smittspridningen på samhällsnivå på platser med hög hivprevalens. Nyttan av åtgärderna ska också vägas mot vilka kostnader en liknande policy skulle få. Studien är en fortsättning av HTPN 052-studien som visade att tidigt insatt hivbehandling dramatiskt minskade smittspridningen till en hivnegativ heterosexuell partner. Undersökningen med beteckningen or HPTN 071 kallas även PopART (Population Effects of Antiretroviral Therapy to Reduce HIV Transmission. Studien ska göras i 21 samhällen i områden med totalt 1,2 miljoner invånare och planen är att fler än 50 000 deltagare ska ingå under en studietid på tre år. En grupp av deltagare ska erbjudas frivillig hivtestning årligen genom dörrknackningsverksamhet. och de som testas positivt ska få hivvård direkt. Man ska även erbjuda frivillig manlig omskärelse, prevention av moder till barnsmitta och behandling av andra sexuellt överförbara infektioner samt dela ut kondomer. I den andra gruppen kommer de som testas hivpositivt istället påbörja sin behandling efter de riktlinjer som förnärvarande gäller i området. En tredje grupp ha tillgång till testning och behandling enligt med hur verksamheten ser ut idag. Studien ska vara klar 2019 och utförs av bland andra U.S. National Institutes of Health (NIH) samt sponsras av Bill & Melinda Gates Foundation.
pil National Institutes of Health, pressmeddelande
2013-10-09

linje


Hivmedicinen efavirenz kan specifikt hämma tumörceller.

Tidigare studier har indikerat att precancerösa förändringar kan tillbakabildas samtidigt som hivpositiva startar med hivmediciner. Detta gäller mediciner av klassen omvänt transkriptashämmare av icke-nukleosidtyp. I en ny studie antog forskare att läkemedlet efavirenz kunde ha en tumörhämmande verkan genom att ha en toxisk effekt på cancerceller. Genom försök i cellodlingar gick det att visa att läkemedlet dödade flera olika sorter av tumörceller men däremot inte vanliga bindvävsceller. Det gick också att se genom vilken trolig mekanism av ytsubstanser på tumörcellerna som medlet verkade. Den toxiska effekten av efavirez hade ett samband med ett signalsystem i cellerna som använder en cannabinoid-receptor, CB1. Den toxiska effekten blev också större om ämnen som förstärker CB1-signalen tillsattes samtidigt som hivmedicinen. Det kan finnas en möjlighet att efavirenz kan ha en skyddande effekt mot cancerutveckling och i en högre dos kunna fungera som cancerterapi.
pil www.iasociety.org
pil AIDS
2013-10-09

linje


Depressiv sjukdom bland hivpositiva kopplat till plötslig ökning av virusnivåer i nervsystemet.

Bland hivpositiva som lider av episoder med så kallad egentlig depression är det vanligare att också ha episoder av plötsliga mätbara virusnivåer i centrala nervsystemet trots att de inte samtidigt har mätbart virus i blodet. I en nygjord studie följdes 800 hivpositiva varav hälften hade en sjukhistoria med egentlig depression. Vid början av studien hade 18 procent av deltagarna mätbart virus i centrala nervsystemet när ryggmärgsvätskan analyserades. Personer med depressiv sjukdom hade dubbelt så ofta mätbart virus i ryggmärgsvätskan än de som aldrig haft depressiv sjukdom. 212 av deltagarna som från början inte hade mätbart virus i nervsystemet följdes upp under 18 månader och de lämnade minst tre prover av ryggmärgsvätska. Under denna tidsperiod var det vanligare med plötsligt ökade nivåer av hivvirus i nervsystemet bland individer som hade depressiv sjukdom och risken var tre gånger så hög än vad icke-depressiva hade. Virusnivåerna i blodet skilde sig däremot inte åt mellan grupperna. Forskarna som presenterade fynden vid ICAAC-2013 konferensen menar att det kan vara mer vanligt med ökad virusaktivitet i centrala nervsystemet än vad som tidigare visats och att en omfattande utredning och behandling av depressioner kan förbättra förmågan att hålla nere nyproduktionen av hivvirus.
pil www.HIVandHepatitis.com
pil ICAAC 2013 Abstrakt H-1257a
2013-10-02

linje


Raltegravir förefaller säkert under graviditet.

En pågående fransk studie undersöker effekterna av integrashämmaren raltegravir (Isentress) som en del i en hivbehandling under graviditeten. Ibland finns det ett behov av att använda ett läkemedel under en graviditet även om effekten eller eventuella biverkningar ännu inte är helt kända. Detta kan gälla hivpositiva mödrar som har hiv med en omfattande resistens mot andra läkemedel. Andra orsaker kan vara fall där man eftersträvar en snabb sänkning av virusnivåerna. Under ICAAC 2013-konferensen presenterades aktuella slutsatser från studien som påbörjades 2008 och som ska pågå tills barnen är sex år. I analysen ingår 31 kvinnor och 5 av dem använde raltegravir redan innan de blev gravida. Hälften av kvinnorna hade inte använt några hivläkemedel alls innan graviditeten. 23 av kvinnorna började med raltegravir under tredje trimestern och mediantiden med läkemedlet var 71 dagar. Vid förlossningen var medianvärdet för virusnivåerna 41 kopior/milliliter (0-641) och det var sex kvinnor som hade virusnivåer över 40. Slutsatserna är att raltegravir är virologiskt effektivt för de gravida kvinnorna och inte orsakar oönskade bieffekter bland barnen. Läkemedlet passerar placentan i hög omfattning vilket kan ge barnen ett bra skydd mot att få hiv. Studien är relativt liten men ger stöd för att raltegravir förefaller vara ett bra alternativ vid graviditet
pil www.natap.org
pil 53rd Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC 2013); Abstrakt H-1463
2013-09-30

linje


Genterapiförsök bland hivpositiva visar på möjlighet att hålla nere virusnivåerna utan hivmediciner.

Vid ICAAC 2013-konferensen presenterades de senaste resultaten från ett genterapiförsök som gjorts för att hitta ett möjligt bot mot hiv. Försöket är en av flera olika fas 1 och fas 2-studier med samma grundidé. Sangamo BioSciences har utvecklat en metod som använder ett så kallat zinkfingernukleas vilket kan liknas vid en slags molekylär sax som klipper bort delar av en gen i CD 4-celler. Delen av genen som tas bort från de vita blodkropparna gör att de inte längre kan bli infekterade av hiv. Försökspersonerna var alla hivpositiva och hade en väl fungerande hivbehandling när blodkroppar togs från deras blod, modifierades och återtransplanterasdes. Alla försökspersoner hade från födseln en naturlig genuppsättning där den ena av de två gener som producerar en molekyl som kallas CCR5 var muterad. CCR5 sitter på ytan av celler och nödvändig för att hiv ska kunna infektera cellen. Har man båda två generna muterade blir de vita blodkropparna motståndskraftiga mot hiv. Zinkfingernukleaset i försöket muterar just CCR5-genen. 8 veckor efter att personerna fått tillbaka sina modifierade blodkroppar gjorde de ett planerat avbrott från att ta sin hivmedicin och detta skulle pågå under kontrollerade former i 20 veckor. Tre av sju deltagare svarade på genterapibehandlingen vilket innebar att de kunde hålla nere sina virusnivåer under behandlingsuppehållet från hivmediciner. En deltagare fick efter transfusionen en plötslig ökning av virusnivåerna som sedan åter gick ner till omätbara nivåer vecka 11 och höll sig fortfarande så vecka 19 då resultaten presenterades på konferensen. En annan försöksperson har också fortsatt behandlingsuppehåll med omätbara virusnivåer. För att få ett varaktigt skydd mot hiv behöver man fastställa att långlivade minnesceller i immunförsvaret muterats. Dessa kan då ge upphov till nya motståndskraftiga blodkroppar som ersätter dem som förstörs av hiv. Studien visar att det kulle kunna vara möjligt att kontrollera en hivinfektion genom genterapi. Mer omfattande resultat från försöket kommer att tillkännages vid slutet av 2013.
pil www.HIVandHepatitis.com
pil Sangamo BioSciences; pressmeddelande
pil 53rd Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC 2013);Abstrakt H-1464c
2013-09-25

linje


Sena hivdiagnoser fortfarande vanligt i hela Europa.

Fler än hälften av de som får en ny hivdiagnos inom Europa riskerar att bli allvarligt sjuka eller dö på grund av att diagnosen ställs så sent efter att de blivit infekterade. En stor undersökning gjord inom COHERE samarbetet (Collaboration of Observational HIV Epidemiological Research Europe) publicerades nyligen i PLOS Medicine och visar att majoriteten av de som får sin hivdiagnos är i behov av direkt behandling. Data från 84 524 individer som deltagit i 20 studier i 35 europeiska länder sammanställdes och 54 procent av alla deltagare som testade hivpositivt räknas som så kallade ”sena testare”. Gränsen för sena testare sattes vid CD 4-nivåer under 350 celler/milliliter alternativt att insjukna i en aids-definierande sjukdom inom 6 månader efter diagnosen. En tredjedel av de som testade hivpositivt var mycket sena testare, de hade CD 4-nivåer under 200. Sena testare var vanligare bland heterosexuella män, bland invånare i södra Europa samt inom gruppen kvinnor med ursprung i Afrika. Mellan 2000 och 2010/2011 sjönk antalet sena testare från 57,3 till 51,7 procent. Under hela studiens gång fick 8187 personer aids eller avled. Sena testare är en fråga som berör hela Europa och hivdiagnoser måste ställas tidigare inom alla grupper som exponeras för hiv. Sena testare har ökat bland manliga injektionsmissbrukare, heterosexuella kvinnor i södra Europa och bland injektionsmissbrukare i östra Europa.
pil www.aidsmap.com
pil PLOS Medicine
2013-09-24

linje


UNAIDS visar att allt färre smittas av hiv och dödsfallen av aids minskar.

FN:s samlade program mot hiv/aids, UNAIDS, publicerar sin årsrapport inför att Generalförsamlingen ska mötas för att analysera hur väl de så kallade milleniummålen är på väg att uppfyllas. Milleniummål nummer sex anger bland annat att aids ska bekämpas. Medlemsländerna har tidigare enats om att 15 miljoner människor ska ha tillgång till behandling mot hiv innan 2015. Vid det senaste årsskiftet fick 9,7 miljoner hivmediciner vilket är en ökning med 20 procent på bara ett år. Som en följd av att allt fler får tillgång till behandling dör allt förre av aids. Sedan den högsta noteringen som skedde 2005 har antalet aidsrelaterade dödsfall nu sjunkit med 30 procent. Trots den nedåtgående trenden beräknas fortfarande 1,6 miljoner ha mist livet på grund av sin hivinfektion under förra året. Antalen nya fall av hivsmitta har minskat med 33 procent sedan 2001och under förra året beräknas 2,3 miljonet ha blivit hivsmittade. År 2011 utgav FN en politisk deklaration om hiv och aids och UNAIDS har nu granskat framstegen inom de tio målområden som FN då satte upp. Man noterar att utvecklingen går långsamt i frågor som gäller säkerställandet av mänskliga rättigheter, tillgång till vård och prevention för speciellt utsatta grupper som injektionsmissbrukare samt förebyggandet av våld mot flickor och kvinnor. Flera faktorer måste förbättras så att de människor som är i mest behov av insatser mot hiv också kan få det. Bland annat måste problem som gäller ojämlikhet mellan könen, lagstiftning om hiv och diskriminering lösas.
pil UNAIDS; pressmeddelande
pil Access 2013 Global AIDS report special page
pil 2013 UNAIDS Report on the global AIDS epidemic
2013-09-23

linje


Intravenöst AZT ger inget extra skydd mot hivöverföring vid förlossning om modern har fungerande hivbehandling.

Om gravida kvinnor som har hivvirusnivåer över 1000 kopior per milliliter i plasman vid tiden för förlossning får hivmedicinen zidovudin (AZT) intravenöst minskar risken för att barnet ska smittas av hiv. Detsamma gäller ifall det finns någon annan riskfaktor för hivöverföring vid förlossningen. Däremot visar en ny studie att AZT inte ger något extra skydd mot hivsmitta om modern har en väl fungerande hivmedicinering med låga virusnivåer vid tidpunkten för förlossningen. Fler än 11500 kvinnor med hiv i Frankrike som fick hivbehandling under sin graviditet ingick i en studie som pågick mellan 1997 och 2010. Under denna tidsperiod förekom olika strategier för att undvika hivöverföring till barnen i samband med förlossningen. Sammanställningen visade att 92 procent av kvinnorna fått intravenöst AZT och 554 stycken hade inte fått det. Kvinnans virusnivåer i plasma är den viktigaste faktorn som påverkar risken för ett barn att få hiv vid förlossningen och dagens hivbehandling resulterar i låga hivnivåer för de flesta gravida kvinnor som har tillgång till behandling. Några länder har tagit bort rekommendationen att ge intravensöst AZT om det inte förligger andra risker och den nya studien ger stöd för detta.
pil www.aidsmap.com
pil Clinical Infectious Diseases
2013-09-18

linje


Smittskyddsprofessor anser att hivsmittade i Sverige döms på felaktiga grunder.

Att Sverige inte ändrat tillämpningen av lagstiftningen om hiv och fortfarande åtalar och dömer hivsmittade för oskyddat sex kritiseras av smittskyddsprofessor Jan Albert, som anser att rättsväsendet överdriver riskerna med sjukdomen. I ett nyhetsinslag i SVT uttalar Jan Albert åsikten att rättsväsendet bör förändra sin syn på hur farligt det egentligen är för en hivsmittad person som får en fungerande hivbehandling att ha oskyddat sex. – Smittrisken är så låg att den är näst intill obefintlig. Den kanske är helt obefintlig. Att dömas för något som är en obefintlig risk låter konstigt. Därför behövs nu en översyn av juridiska experter på området, säger Jan Albert på Karolinska Institutet till SVT.
pil SVT Nyheter
pil SVT, Chatt med Jan Albert
2013-09-18

linje


Ny upptäckt visar CCR5-molekylen som krävs för att hiv ska kunna infektera celler.

Forskare har efter lång tids arbete lyckats fastställa den exakta strukturen på en av delarna som hivviruset använder för att infektera immunceller. Då hiv tar sig in i celler måste den binda till en struktur, en receptor som kallas CD4 och som sitter på cellernas yta. Men samtidigt kräver viruset ytterligare en så kallad co-receptor för att kunna infektera cellen. I de flesta fall använder viruset en co-receptor som kallas CCR5 vars utseende nu publicerats. Samma forskare har tidigare kartlagt CXCR4 som är den andra mindre vanliga co-receptorn. Att CCR5 bevisligen är central för att hiv ska kunna infektera celler ser man hos den lilla andelen människor som genetiskt saknar co-receptorn. Dessa har en naturlig motståndskraft från att bli hivinfekterade. Det finns sedan tidigare ett hivläkemedel, maraviroc, som blockerar receptorn och hindrar hiv från att ta sig in i celler. Den nya upptäckten visar att maraviroc inte binder till samma ställe på CCR5 som hiv. I början av en hivinfektion använder sig hiv nästan uteslutande av CCR5-receptorer för att sprida sig i kroppen men allt efter som infektionen accelererar kan viruset förändra sig till att använda CXCR4 istället Att som nu känna till de båda co-receptorernas strukturer öppnar för helt nya möjligheter att framställa fler fungerande läkemedel som blockerar hiv.
pil The Scripps Research Institute, pressmeddelande
pil Science
2013-09-18

linje


Att många män som har sex med män växlar i sin sexuella roll vid analsex driver spridningen av hiv.

En amerikansk studie undersökte vilken sexuell roll män antog när de hade analsex med andra män. Oskyddade anala samlag är den mest betydande orsaken till all spridning av hiv bland MSM i USA och störst risk utsätter sig de som är mottagare. Studien utgick ifrån 2500 män som var hivnegativa och som rapporterade att de haft oskyddat analsex och de tillfrågades om vilken roll de haft då Bara 17 procent angav att de enbart antog en påsättande, aktiv, roll. Den låga siffran kan ge stöd för att manlig omskärelse skulle ha liten inverkan för att begränsa hivspridningen bland MSM. Om partnerns hivstatus var känd så påverkade detta vilken roll männen antog och mer än hälften var bara påsättande om partnern var hivpositiv. Med en hivnegativ partner växlade båda parter ofta rollerna. De yngre männen i studien var oftare enbart mottagare vilket kan motsvara ökningen av hiv bland unga i USA. Hela 63 procent angav att de varit både påsättande och mottagare vid oskyddat analsex och att så pass många antar båda rollerna kan vara den drivande kraften till att hiv fortsatt sprids i den omfattning som sker idag.
pil www.aidsmap.com
pil Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2013-09-18

linje


Lyckat hivvaccinförsök med nytt vaccin framställt av hela viruspartiklar.

Tidiga resultat från en ny hivvaccinstudie presenterades nyligen i ett pressmeddelande från Western University i London. Det är den första vaccinstudien som utförts med ett vaccin tillverkat av hela hivviruspartiklar som modifieras så att de inte längre är infektiösa. Tidigare försök har ofta baserats på vaccin som innehåller delar av hivviruset. Vaccinet gavs till personer som redan är hivinfekterade och studien är ett mycket tidigt så kallad Fas 1-försök där det återstår många steg innan ett vaccin skulle kunna vara färdigt. Försöken beskriv som lyckade och inga allvarliga biverkningar bland försökspersonen noterades. Försökspersonerna som fick vaccinet, som kallas SAV001, utvecklade höjda nivåer av antikroppar mot hiv och nivåerna var fortsatt höga ett år efter vaccinationen.
pil www.aidsmeds.com
pil Western University pressmeddelande
pil ClinicalTrials.gov
2013-09-18

linje


Raltegravir bra val som hivmedicin för hivpositiva som genomgår cancerbehandling.

Vilken hivmedicin som fungerar bäst när hivpositiva måste genomgå en cancerbehandling är inte helt klarlagt. Vid ICAAC 2013-konferensen presenterades en retrospektiv studie som undersökte 154 cancerpatienter med hiv och sammanställde behandlingseffekten för olika medicinkombinationer. Vanligast av tumörsjukdomarna var olika former av blodcancer som 58 procent av alla patienter drabbats av. Bland solida tumörer dominerande mag- och tarmcancer. Utifrån vilken cancerbehandling patienten fick valdes olika kombinationer av hivmedicineringar. Bland patienter med blodcancer var raltegravir (Isentress) vanligaste valet. Raltegravir valdes också i de fall man behandlade med höga doser steroider. Raltegravir utmärkte sig för att ha hög effekt mot hiv och ge få biverkningar. Det var också minst vanligt att avbryta sin hivbehandling om man tog raltegravir. Nu anser forskarna att en större prospektiv studie behöver göras för att optimera hivbehandling vid cancer.
pil www.HIVandHepatitis.com
pil 53rd Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC 2013) Abstrakt H-1255
pil ICAAC 2013, pressmeddelande
2013-09-18

linje


Apor infekterade med hivliknande virus kan ha blivit botade av nytt vaccin.

Ett vaccin som framställts för att skydda apor mot infektion mot det hivliknande viruset SIV förhindrade inte aporna från att bli infekterade men tycks istället gradvis ha eliminerat allt virus från de infekterade djuren. Vaccinet bestod av ett modifierat cytomegalovirus (CMV) vilket är ett virus som nästan alla människor infekteras av tidigt i livet. Till CMV fogades proteinter från SIV vilket är ett virus som liknar hiv och kan infektera apor och ge dem en dödlig aidsliknande sjukdomsbild. Vaccinerade apor exponerades för ett SIV-virus som är 100 gånger mer dödligt än hiv och trots att de blivit vaccinerade blev de infekterade. Hälften av aporna lyckades dock att kontrollera infektionen och inte bli sjuka. En ytterligare uppföljning visade att 9 av 16 infekterade individer i själva verket eliminerade viruset från kroppen. Vaccinet startade en immunreaktion där en specifik sorts T-celler kunde styra immunförsvaret till att förstöra celler som bar på SIV. Med tiden gick det inte längre att hitta DNA från viruset och inget virus kunde längre återaktiveras. Forskarlaget hoppas nu på att kunna tillverka ett vaccin med liknande CMV-vektor kopplat till ett vaccin mot hiv.
pil Oregon Health & Science University, Pressmedelande
pil BBC News
pil Nature
pil UNAIDS, video
2013-09-16

linje


Tenofovirbehandling är effektivt för hivpositiva med samtidig hepatit B-infektion.

Läkemedelet tenofovir är verksamt både mot hepatit B-virus och mot hiv och är bästa behandlingen mot hepatit B bland hivpositiva som har båda infektionerna enligt en ny studie. Många hivpositiva har också en samtidig hepatit B-infektion och några av de läkemedel som används mot hiv är även effektiva och har använts för att behandla hepatit B-virus. En nypublicerad metaanalys gjord från 23 stycken tidigare publicerade studier visade att tenofovir kan användas som enda preparat i behandlingen av hepatit B utan att kombineras med andra hepatitmediciner. Analysen sammanfattade försök där tenofovir använts som behandling mot hepatit B och registrerade ifall hivmedicinerna lamivudin eller emtricitabin ingått i terapin. Totalt inkluderades 550 individer i analysen och den längsta uppföljningstiden var sju år. Efter ett års behandling hade 57 procent full behandlingseffekt mot hepatitviruset och efter två och tre år var andelen 79 respektive 86 procent. Bland de fåtal patienter som följdes längre tid fick 100 procent tillslut omätbara hepatit B-nivåer Att kombinera tenofovir med fler medel ledde inte till någon förbättrad behandlingseffekt. Att tidigare ha använt de andra två läkemedlen gav inte heller något sämre resultat. 90 procent av de som använt lamivudin som ensamt preparat hade hepatitvirus som utvecklat resistens mot preparatet. Resistens mot tenofovir var däremot väldigt ovanligt i de ingående studierna.
pil www.HIVandHepatitis.com
pil PLoS One
2013-09-11

linje


Att ha en HPV-infektion dubblar risken att få hiv.

Människor som fått en genital infektion med humant papillomavirus (HPV) löper en fördubblad risk att också få en hivinfektion. HPV-infektioner är världens vanligaste sexuellt överförda sjukdom. Viruset finns i många olika typer och vissa virusvarianter orsakar vårtor. Ett antal virusstammar kan ge cellförändringar som senare leder till cancer. För att undersöka kopplingen mellan HPV-infektioner och hiv gjorde forskare en systematisk litteraturgenomgång av tidigare utförda studier och därefter en metaanalys. Sex stycken studier uppnådde analyskriterierna och 6567 deltagare ingick i dessa. HPV-infektion fördubblade risken för att få en hivinfektion och att få hiv var i fem av sex studier kopplat till virustyper som är högriskvarianter för att utveckla cancer. Det finns idag vaccin som kan förebygga ett flertal HPV-infektioner och om fler vaccineras skulle detta samtidigt tänkas leda till att färre får hiv.
pil www.iasociety.org
pil Sexually Transmitted Infections
2013-09-11

linje


Bestående mätbara hivvirusnivåer kopplat till risk för behandlingssvikt.

En nypublicerad studie undersökte konsekvenserna av att ha vad man kallat mätbara hivvirusnivåer under en längre tid. 1357 hivpositiva personer i Montreal har ingått i studien som påbörjades 1999 då det blev mjöligt att mäta virusnivåer ner till 50 kopior per milliliter. Som mest följdes enskilda personer i upp till tolv år. De kliniska följderna av att ha nivåer strax ovan detektionsgränsen är inte helt klarlagda. När forskarna jämförde personer som hade virusnivåer under 50 kopior/milliliter med de som hade kvarvarande nivåer på mellan 50-199 kopior/milliliter under minst sex månader så innebar en högre nivå en fördubblad risk för dessa personer att senare få virusnivåer över 1000. Att ha virusnivåer över 1000 är klart kopplade till kliniska konsekvenser vilket visar relevansen i studiens resultat. De som hade en kvarvarande virusnivå på mellan 500 och 999 kopior/milliter hade en femdubblad risk för att senare få nivåer över 1000. Forskarna anser att resultaten visar att även låga kvarvarande virusnivåer bör leda till direkta åtgärder som ökar behandlingsframgången.
pil www.aidsmap.com
pil Clinical Infectious Diseases
2013-09-04

linje


Ökad risk för neurologiska och kognitiva störningar hos unga med hiv.

Upp till två tredjedelar av hivpositiva mellan 18-24 år som ännu inte börjat en hivbehandling visade sig ha nedsättningar av neurokognitiva funktioner som dock oftast var såpass milda att de inte störde det dagliga livet. I den amerikanska studien med 220 unga personer med hiv som inte tog hivmedicin fick deltagarna genomgå en större test som undersökte olika neurokognitiva funktioner, beteende samt användning av läkemedel eller droger. Bland vuxna med hiv finns det idag indikationer på att vissa kan drabbas av så kallad hivassocierad neurokognitiv dysfunktion (HAND). Den nya studien med yngre hivpositiva mellan 18-24 år visade att 67 procent av alla deltagarna hade någon störning som rubbningar av bland annat kortvarigt minne eller störd finmotorik. Symtomen vad dock för de allra flesta så milda att de inte märktes utanför testerna. Att ha mätbara störningar var kopplat till låga nivåer av CD 4 -celler, att ha haft hiv länge, och ett riskfyllt bruk av alkohol. Författarna betonar vikten av att unga hivpositiva får tidigt insatt hivbehandling samt att konsekvenserna av neurokognitiva rubbningar utreds mer.
pil www.iasociety.org
pil NIH, pressmeddelande
pil Journal of Adolescent Health
2013-09-04

linje


Konferens i Stockholm samlar världens experter som arbetar med att finna bot mot hiv.

De senaste åren har ett flertal rapporter kommit om nya metoder som pekar på möjligheten om att kunna finna bot mot hiv. Dagens hivmediciner är väldigt effektiva men innebär också en kostsam livslång behandling. Alternativet är att istället finna ett sätt att bota hiv och under två dagar i september kommer flera av världens ledande forskare samlas för en konferens i Stockholm för att utbyta kunskaper. Konferensen anordnas av Centrum för hiv-forskning vid Karolinska Institutet.
pil Karolinska Institutet, pressinbjudan
2013-08-28

linje


Att använda hivbehandling leder inte till ökat sexuellt riskbeteende.

Under IAS 2013-konferensen redovisades en stor metastudie som granskat resultaten från 58 tidigare utförda forskningsprojekt och denna visade att de som tar hivmediciner inte ökar sitt sexuella risktagande. Många studier pekar på att hivpositiva som tar sina hivmediciner som de ordinerats och inte har någon samtidig sexuellt överförd sjukdom har så låga virusnivåer att smittsamheten är dramatiskt minskad. Samtidigt som denna konsensus, ”treatment as prevention”, blir mer känd har det funnits farhågor om att risktagandet eventuellt skulle öka bland hivpositiva. Forskare identifierade 58 genomförda studier från vilka det gick att analysera risktagande. Bland annat sammanställdes data om egenrapporterad kondomanvändning från mer än 30 000 deltagare. Analysen visade att det istället var mindre vanligt med oskyddat sex bland de som medicinerade mot hiv. Dessutom hade hivpositiva med mediciner mindre ofta oskyddat sex med personer som man visste var hivnegativa. Det gick också att sammanfatta att de som tog hivmediciner fick färre andra sexuellt överförbara infektioner. Risktagande som handlar om osäker hantering med injektionsutrustning, som att dela sprutor, minskade däremot inte samtidigt som hivbehandling påbörjades.
pil www.aidsmap.com
pil IAS 2013, abstrakt WEPDB0105
2013-08-28

linje

Två hivpositiva män som genomgått benmärgstransplantation saknar spår av viruset även utan hivmedicinering.

Två män som tidigare genomgick en benmärgstransplantation har slutat ta sina hivmediciner och har inga tecken på virus efter sju respektive 15 veckor utan hivbehandling. De två hivpositiva männen hade insjuknat i lymfom vilket är en tumörsjukdom som utgår från lymfsystemets celler. Som behandling mot lymfom fick de en cellgiftsbehandling och genomgick en benmärgstransplantation. Den finns ett tidigare rapporterat fall där den så kallade Berlinpatienten rapporterats bli fri från hiv efter en cancerbehandling. Berlinpatienten fick benmärg med celler som var muterade och därför mer motståndskraftiga från att smittas med hiv. De två männen i den aktuella studien fick inte sådan muterad benmärg och de fick också en mycket mindre omfattande cellgiftsbehandling. Detta möjliggjorde att de utan avbrott kunde fortsätta att ta sina hivmediciner under lymfombehandlingen. De genomgick inte heller någon strålbehandling och hade därför kvar en del egna blodceller efter behandlingen. Männen följdes upp under 21 respektive 42 månader och under den tiden har forskarna undersökt om det finns hivvirus i blodet eller i olika typer av celler i kroppen. Efter en tid gick det inte att detektera något DNA från hiv i CD 4-celler eller ifrån vävnadsprover som analyserades.
Efter överväganden beslöt männen att under kontrollerade former sluta ta sina hivmediciner. Under IAS 2013 konferensen i somras rapporterades de senaste resultaten från fallen vilka alltså ännu inte är publicerade i någon vetenskaplig tidskrift. Den ena mannen beskrivs ha varit utan hivmedicin i sju veckor och den andre i 15 och ingen av dem har ännu tecken på hivinfektion. Forskarnas teori är att som en reaktion på transplantationen har en så kallad ”graft verus host disease” uppstått. De nya benmärgcellerna har genom reaktionen slagit ut gamla celler som de nya uppfattar som främmande. Under hela den processen har hivmedcinerna skyddat oinfekterade celler från att få hiv. Möjligen har en av de immunnedsättande medicinerna också påverkat inlagringen av hiv. Det är alldeles för tidigt att säga om männen har nått en så kallad funktionell bot eller om hiv skulle vara eliminerat från hela kroppen hos männen. Behandlingen som den ser ut idag är alldeles för riskfylld i sig för att användas som hivbehandling och är bara aktuell i fall där någon lider av en farlig tumörsjukdom. Däremot kan fenomenet leda till fler nya upptäckter och ge nya infallsvinklar för att hitta framtida botemedel mot hiv.
pil www.aidsmap.com
pil IAS 2013, abstrakt WeLBA05
pilVideo IAS 2013, Presskonferens, Timothy Henrich
2013-08-28

linje


Vanligt med oskyddade anala samlag bland svenska män som har sex med män.

Under sommaren publicerades den svenska delrapporten av EMIS-projektet som undersökt den sexuella hälsan bland män som har sex med män. ”The European MSM Internet Survey”, EMIS, genomfördes under 2010 och är unik i sin omfattning då fler än 180 000 män i 38 olika europeiska länder deltog. Genom en enkät på internet besvarade deltagarna frågor om sitt sexliv, om relationer, hivtestning och kondomanvändning. I Sverige svarade fler än 3000 män mellan 15-79 år på frågorna. Det samlade kunskapsläget om hiv är högt i Sverige men trots detta är det vanligt med oskyddade anala samlag. 28 procent av männen angav att de haft oskyddat analsex med en tillfällig partner under det senaste året. I åldersgruppen 15-25 år hade 11 procent av de unga männen fått betalt för sex under det föregående året. Störst riskutsatthet för att få hiv fanns bland de män som stod utanför arbetsmarknaden, de som hade haft en tidig sexdebut, använt alkohol eller droger i samband med sex, haft en annan könssjukdom eller fått betalt för sex.
pil SMI, nyheter
pil EMIS 2010: Sverige
Den europeiska rapporten som summerar hela enkäten finns nu också publicerad. Genom att enkäterna genomförts på samma sätt i alla deltagarländer går resultaten från olika länder att jämföras med varandra.
pil www.aidsmap.com
pil EMIS 2010: The European men-who-have-sex-with-men internet survey. Findings from 38 Countries.
2013-08-28

linje


Hivpositiva som tränar sin fysik har minskad risk för kognitiva störningar.

En del studier beskriver att hivpositiva i olika sammanhang kan löpa en ökad risk för att drabbas av så kallade neurokognitiva störningar. Sådana nedsättningar i hjärnans funktioner kan innefatta minnes- och koncentrationssvårigheter samt en försämrad förmåga att ta initiativ. En ny studie undersökte om fysisk träning påverkade mentala funktioner bland hivpositiva. 355 personer med hiv frågades ifall de hade tränat de senaste 72 timmarna och resultatet visade att träning halverade risken att ha neurokognitiva störningar. Skillnaden kvarstod även efter att forskarna tagit hänsyn till andra faktorer som skulle kunna påverka resultaten, som demografiska förhållanden, symtom från hivinfektionen, CD 4-nivåer, utbildning, intag av läkemedel och droger, depression, psykiatriska nedsättningar och kroppsliga symtom. Att träna ledde till en minskad risk för ett nedsatt arbetsminne eller långsam förmåga att behandla information.
pil Springer, Pressmeddelande
pil www.HIVandHepatitis.com
pil Journal of Neurovirology
2013-08-28

linje


Förebyggande antibiotikabehandling minskar dödsfallen i tuberkulos bland hivpositiva.

Genom ökad screening för tuberkulos (TBC) och profylaktisk behandling med isoniazid gick det att markant minska incidensen av aktiv TBC och att även minska dödligheten bland människor som lever med hiv i Brasilien. Studien som pågick i över fyra år inkluderade 13 000 hivpositiva från 29 hivkliniker och som screenades för TBC. De som saknade symptom på TBC fick påbörja en profylaktisk isoniazidbehandling. Den preventiva interventionen resulterade i att antalet nya TBC -diagnoser minskade med 13 procent vid studieperiodens slut. Antalet fall med aktiv TBC och antalet dödsfall minskade med 24 procent. När utökade analyser gjordes där man tog hänsyn till samverkande faktorer och bara inkluderade dem som kommit på uppföljningsbesök blev reduktionen av aktiv tuberkulos eller död 55 procent. WHO rekommenderar att hivpositiva ska få isoniazid som profylax mot TBC i områden där sjukdomen har en hög incidens med metoden följs inte överallt.
pil www.HIVandHepatitis.com
pil Lancet Infectious Diseases
pil THRio studien
2013-08-28

linje

Fler hivpositiva kvinnor skulle kunna föda sina barn vaginalt.

Riktlinjer runt om i Europa förespråkar numera vaginal förlossning för hivpositiva kvinnor om de har låga virussnivåer vilket också är vanligast med dagens effektiva hivbehandling. Risken för att överföra hiv till barnet är mindre än en procent med en naturlig förlossning och planerade kejsarsnitt som tidigare rekommenderades är inte helt riskfritt för barnet eller modern. En ny analys har undersökt förlossningssätten bland hivpositiva mödrar i tio olika västeuropeiska länder, däribland Sverige, mellan 2000 till 2010. Efter att riktlinjerna ändrades ökade antalet vaginala förlossningar från 17 till 52 procent. Dock genomgår 37 procent av alla kvinnor med virusnivåer under 50 kopior/ml fortfartande ett planerat kejsarsnitt. Forskarna anser att alltför många naturliga födslar missas bland hivpositiva kvinnor.
pil www. aidsmap.com
pil Journal of acquired immune deficiency syndromes
2013-08-28

linje

Hivmedicinen efavirenz går att dosera i lägre dos med samma effekt.

Det går att sänka dosen av hivläkemedlet efavirenz med en tredjedel och ändå uppnå samma behandlingsresultat. Med en sådan dosreducering skulle många fler kunna få tillgång till behandling i framförallt resurssvaga områden. Resultaten från ”ENCORE 1”-studien presenterades vid IAS 2013-konferensen och genomfördes som en så kallad randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie med mål att undersöka effekten och säkerheten av en sänkt läkemedelkoncentration. 636 hivpositiva personer från flera olika länder ingick i försöket. Många av deltagarna hade låga CD 4-cellsnivåer och ingen av dem hade tidigare tagit några hivmediciner. De fick som en kombinationsbehandling tabletten Truvada och delades i två grupper som tog 400 eller 600 mg efavirez, som säljs under namnet Stocrin eller Sustiva. Behandlingseffekten mot hiv visade sig bli lika bra med den lägre medicindosen. Dessutom fick signifikant färre personer biverkningar av behandlingen med 400 mg och färre avbröt sin medicinering på grund av oönskade effekter.
– Detta betyder att flera miljoner människor till kan få tillgång till livräddande behandling för samma kostnad, berättade forskaren Rebekah Puls vid en presskonferens på konferensen.
pil Nature Medicine
pil www.HIVandHepatitis.com
pil IAS 2013, abstrakt WELBB02
pil Video, Rebekah Puls presskonferens på IAS 2013
2013-08-21

linje


Nya rekommendationer från WHO säger att hivbehandling bör påbörjas tidigare.

I samband med Internationella AIDS Society-konferensen i somras (IAS 2013) gav Världshälsoorganisationen, WHO, ut nya riktlinjer för hivbehandling. WHO anser idag att medicinering mot hiv bör påbörjas mycket tidigare än förut och behandlingen ska starta när de vita blodkropparna, CD 4-cellena, understiger 500 celler/mikroliter. Så sent som 2010 höjdes det dåvarande gränsvärdet från 250 till 350. För vissa grupper bör behandlingen påbörjas direkt efter en hivdiagnos ställts. Detta gäller för de som har en samtidig tuberkulossjukdom, hepatit B infektion, andra kroniska leversjukdomar, de som har en hivnegativ partner, gravida eller ammande kvinnor samt barn under 5 år. De nya rekommendationerna betyder att 26 miljoner människor, varav många i låg- eller medelinkomstländer, idag kvalificerar för att behöva en hivbehandling. I dagsläget får 10 miljoner hivpositiva hivmediciner. Beräkningar visar att de nya riktlinjerna skulle förbygga tre miljoner dödsfall orsakade av hiv samt hindra tre och en halv miljoner människor från att bli smittade av viruset. WHO anser också att behandlingen bör bestå av kombinationstabletter som kan tas som en enda tablett om dagen och att fler mätningar av virusnivåer bör göras för att följa behandlingsframgången. Att se hur virusnivåerna ligger under detektionsgränsen skulle också tydligt motivera fler människor att följa sina behandlingsordinationer.
pil WHO, pressmeddelande
pil Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection
pil UNAIDS; A record 10 million people living with HIV now have access to antiretroviral treatment
pil The Lancet; WHO's new HIV guidelines: opportunities and challenges
2013-08-21

linje


Nya hivläkemedlet dolutegravir godkänt i USA.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nu godkänt ett nytt preparat för att behandla hivinfektion. Läkemedlet är en ny variant av klassen integrashämmare och innehåller substansen dolutegravir. På den amerikanska marknaden kommer preparatet säljas under namnet Tivicay. Läkemedlet kan i de flesta fall tas en gång om dagen och som en del i en kombinationsbehandling med andra hivläkemedel. Godkännandet baseras på ett flertal kliniska studier där effekten av dolutegravir visats jämbördig eller bättre än den andra godkända integrashämmaren raltegravir som måste doseras två gånger per dygn. Ett europeiskt godkännande för dolutegravir är under utredning.
pil www.HIVandHepatitis.com
pil FDA, pressmeddelande
2013-08-20

linje


Allvarlig meningokocksjukdom bland män som har sex med män.

Sammanlagt sju fall av allvarlig meningokocksjukdom bland män som har sex med män (MSM) har rapporterats från Tyskland, Frankrike och Belgien i år. Tidigare har liknande fall rapporterats från Nordamerika. Med stor sannolikhet cirkulerar smittan bland MSM i storstäder i Europa och USA även om fallen är få och risken för den enskilde individen liten.
pil SMI
2013-07-19

linje


International AIDS Society-konferensen hålls i år i Kuala Lumpur.

Världens största öppna forskningskonferens om hiv och aids äger rum vartannat år och i år hålls mötet mellan 30 juni och 3 juli i Kuala Lumpur, Malaysia. “The 7th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention (IAS 2013) väntas locka 5000 besökare med målsättningen att dela de senaste vetenskapliga rönen inom området. Program, hilights och pressnyheter från konferensen finns på den officiella webbplatsen. Konferensen följs av Nam / www.aidsmap.com som dagligen publicerar nyheter om vad som presenterats under mötet.
pil 7th International AIDS Society Conference (IAS 2013)
2013-06-26

linje


Injektionsmissbrukare skyddades från hivsmitta genom att ta hivmedicin i förebyggande syfte.

Nu har en ny studie visat att en stor grupp individer som injicerar droger löpte en 49 procentig minskad ris att få hiv kan genom att ta läkemedel i förebyggande syfte. Tidigare undersökningar har bevisat att läkemedel som normalt används vid en hivbehandling skyddar från sexuell smitta av hiv bland män som har sex med män samt bland heterosexuella. I den aktuella studien rekryterades 2413 personer i Bangkok som uppgivit att de injicerat droger under det senaste året. Hälften av deltagarna på de 17 klinikerna fick tabletter innehållande hivmedicinen tenofovir och hälften verkningslösa placebotabletter som de skulle ta dagligen. 20 procent var deltagare i ett metadonprogram. Alla hivtestades varje månad och de fick stöd för riskreduktion och med att ta tabletterna enligt ordinationen. I Thailand finns inget sprututbyte och det är olagligt att dela ut sprutor. Medelåldern på deltagarna var 31 år och 80 procent var män. Vid studiens start uppgav en av fem att de delade sprutor. Under studietiden såg forskarna att injektionsmissbruket minskade dramatiskt bland deltagarna och detta gällde inom båda grupperna. Under uppföljningstiden fick 50 personer hiv, 17 stycken i tenofovirgruppen och 33 stycken i placebogruppen, vilket motsvarar en riskreduktion på 49 procent. Noterbart är att skillnaden mellan grupperna inte framgick förrän efter 36 månades uppföljningstid. Studien kan inte ge något svar på ifall tenofovir förebygger just injektionsorsakad hivsmitta eller om medlet skyddat både mot injektionssmitta och sexuellt överförd infektion bland missbrukare. Det gick inte att hitta några falla av tenofovirresistens bland de deltagare som smittades av hiv trots att de fick läkemedlet. Genom att i en mindre grupp mäta halten av läkemedel i blodet bland de som fick hiv trots profylax såg man tecken på att en del av dem antagligen inte tagit medlet som de skulle. När deltagare exkluderades för att de haft svårt att ta medicinen rätt eller för att de inte hade mätbart tenofovir i blodet gick det att se en skyddseffekt på över 70 procent med profylax. Studien är den första som visar att preexpositionsprofylax kan vara en av åtgärderna som förebygger hivsmitta bland injektionsmissbrukare. I USA har Centers for Disease Control and Prevention, CDC, redan givit ut vägledning om att injektionsmissbrukare som löper hög risk att infekteras av hiv ska erbjudas Truvada (som förutom tenofovir även innehåller emtricitabin) som pre-expositionsprofylax som en del av flera preventionsåtgärder.
pil www.aidsmap.com
pil The Lancet
pil The Lancet, kommentar
pil Morbidity and Mortality Weekly Report
2013-06-18

linje


Osäkert att använda termen ”community viral load” för att beskriva smittspridning av hiv.

Begreppet ”community viral load, CLV ” har snabbt blivit ett redskap som används för att beskriva förändringar i smittspridningen av hiv. Termen används ofta i sammanhang som redogör för hur hivbehandling har inneburit en minskad smittspridning. Nu kritiserar fyra amerikanska forskare, däribland Myron Cohen, användandet av begreppet och anser att andra beräkningar har större säkerhet. CLV beräknas som summan av alla individers virusnivåer i en specifik miljö vid ett bestämt ögonblick. Forskarna vänder sig främst mot att den beräknade nivån blir för låg och inte inkluderar de med högst virusnivåer. En risk i att beräkna CLV är att det innefattar en uppskattning av virusnivåer bland de som inte är diagnostiserade som hivpositiva och som kan vara en väldigt heterogen grupp. Allra högst virusnivåer finns bland de som är nysmittade och dessa är ofta inte hivtestade. Dessutom anser forskarna att CVL inte är relevant om inte hivprevalensen, alltså andelen hivpositiva i en population, inom den aktuella gruppen också ingår. Även olika samhällsfaktorer har större betydelse vid beskrivningen av hivtransmissionen än CLV. En mer korrekt bedömning vore att uppskatta andelen hivpositiva individer med omätbara, eller låga virusnivåer.
pil www.aidsmap.com
pil The Lancet Infectious Diseases
2013-06-18

linje


Redskap för icke-kirurgisk manlig omskärelse nu godkänt av WHO.

Världshälsoorganisationen WHO har gett klartecken till att använda ”PrePex” vid manlig omskärelse av vuxna. Metoden är den första godkända metoden som inte kräver traditionell kirurgi utan kan utföras av annan sjukvårdsutbildad personal. Flera kliniska studier har visat hur manlig omskärelse innebär en markant minskad smittspridning av hiv men metoden begränsas av att det krävs kirurg, annan personal, flera andra resurser och är tidskrävande. Den nya metoden bygger på att ett gummiband sätts över två ringar som stryper blodtillförsen i förhuden och redskapet ska sitta fast under en vecka. Därefter kan förhuden lätt avlägsnas med endast lokalbedövning och med mindre risker för infektioner än vid kirurgi.
pil www.iasociety.org
pil WHO, uttalande
2013-06-18

linje


Två nya rapporter om hiv och lagstiftning.

Nästan samtidigt publicerades två sammaställningar som behandlar olika länders lagstiftningar som reglerar frågor som berör hiv. FN:s samlade program mot hiv/aids, UNAIDS har sammanställt en vägledning där organisationen redogör vad den anser om vilka konsekvenser olika länders kriminalisering av hiv får ur vetenskapliga, medicinska och legala aspekter.
Global Network of People Living with HIV (GNP+) har tillsammans med the HIV Justice Network gjort en rapport om aktuell hivlagstiftning från ett flertal länder och hur frågan har utvecklats den senaste tiden. Rapporten redogör om olika lättnader i kriminaliseringen av hiv som skett, men också om förändringar organisationerna anser behöver göras.
pil UNAIDS: Ending overly broad criminalisation of HIV, non-disclosure, exposure and transmission: Critical scientific, medical and legal considerations.
pil GNP+ and the HIV Justice Network: Advancing HIV Justice, A Progress Report of Achievements and Challenges in Global Advocacy Against HIV Criminalisation.
2013-06-18linje

Tidigare nummer
pil Aktuellt om hiv.

Redaktör
Jonas Sandstedt


linje 

OBS! För tillfället går det inte att prenumerera på Aktuellt om hiv. Vid frågor: webb(at)noaksark.org


Prenumerera idag
Prenumerera på Aktuellt om hiv och bli uppdaterad om vad som är på gång.
Namn

E-postadressTidigare nummer
pil Arkiv - Aktuellt om hiv


Noaks Ark på facebook

Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org