webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Vad kan vi göra för dig?


Aktuellt om hiv, 22/6 2011


Tenofovirgel testas nu i en
större uppföljningsstudie
Förra sommaren presenterades glädjande resultat från Caprisa 004-studien. En vaginal gel innehållande virusmedicinen tenofovir visade sig skydda kvinnor från att smittas av hiv. Nu startas en större uppföljningsstudie med namnet FACTS 01 (Follow-on African Consortium for Tenofovir Studies). Cirka 2200 sydafrikanska kvinnor mellan 18 och 30 år kommer att ingå i studien som ska pågå under två år med målet att mäta hur stor hivskyddande effekt tenofovirgel kan ha. Finansieringen för underökningen är klar och även rättighetsavtal för en framtida produkt är fastställda.
pil www.businesslive.co.za
pil www.conrad.org

 

Att kunna hantera påfrestningar förbättrar
mental hälsa bland hivpositiva

En stor kanadensisk studie undersökte hur hivpositivas mentala och fysiska hälsa påverkas av individernas förmåga att hantera både akuta och kroniska påfrestningar i livet. Man fann att deltagarna hade lägre livskvalitet än befolkningen i övrigt och belastningar i livet påverkade dem negativt. De individer som kunde hantera stressorer genom att känna att de hade kontroll över sitt liv hade också en bättre mental hälsa. Att ha ickefungerande strategier för att bemöta och kunna bemästra påfrestningar inverkade negativt. Studien visade också att socialt stöd höjde det psykiska välbefinnandet.
pil www.aidsbeacon.com
pil AIDS Patient Care and STDs

 

FNs toppmöte satte upp höga mål
för att eliminera hiv

pil Lancet analyserar resultaten från FNs toppmöte om hiv och aids.
pil Världens ledare lägger fram en plan för att fram till 2015 eliminera hivsmitta till barn.
pil UNAIDS rapporterar om högt ställda mål för att bekämpa aids
pil FN, pressrelease
pil FNs generalförsamlings deklarationen om hiv och aids i sin helhet
Sverige deltog i toppmötet med en delegation, där bl a Noaks Arks förbundsordförande Karl-Henrik Nanning medverkade. Nedan hittar du ett tal på engelska av Göran Hägglunds statssekreterare Karin Johansson på High Level Meeting on HIV and AIDS i New York.
pil Läs talet
pil Se film av talet
pil RFSL: FN antar för första gången en politisk deklaration om hiv/aids som inkluderar MSM

 

Ny vägledning för hivprevention från Smittskyddsinstitutet  
Smittskyddsinstitutets enhet för hivprevention har i samarbete med Socialstyrelsen gett ut ny upplaga av publikationen ”Att förebygga hiv och STI. Skriften är en vägledning för hivprevention bland framför allt ungdomar och unga vuxna.
pil Läs mer: SMI
pil Ladda ner handledningen

 

Hodgkins lymfom kan upptäckas om
CD4-nivåerna sjunker trots hivbehandling

Hivpositiva löper en viss ökad risk att utveckla Hodgkins lymfom som är en cancerform i lymfcellerna. En ny undersökning analyserade data från flera europeiska studier med mer än 40.000 hivpositiva. Forskarna fann att risken för Hodgkins lymfom var densamma oberoende av om personerna tog hivmediciner eller inte. Däremot uppvisade gruppen som tog hivmediciner och utvecklade lymfomet ett speciellt fenomen. Medicinerna fungerade och minskade hivnivåerna, men samtidigt sjönk antalet CD4-celler bland de cancerdrabbade.
pil www.iasociety.org
pil Blood

 

Ny metod motverkar att hiv skadar B-celler
En obehandlad hivinfektion förstör vita blodkroppar av CD4-sorten. Men nu har forskare upptäckt att även B-celler som producerar antikroppar skadas av viruset. Med en ny metod som påverkar generna i B-cellerna visade det sig vara möjligt att göra cellerna motståndskraftiga mot hiv.
pil www.aidsmap.com
pil NIH News
pil Journal of Clinical Investigation

 

Hivtest var tredje månad föreslås
för sexuellt aktiva MSM i USA

Den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC föreslår att män som har sex med män (MSM) och är sexuellt aktiva bör hivtesta sig var tredje till var sjätte månad. I rapporten slås det fast att egenrapporterat sexuellt risktagande inte speglas fullt ut i hivincidensen.
pil www.infectiousdiseasenews.com
pil CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report

 

WHO ger ut rekommendationer om
hiv för MSM och transpersoner

För första gången har WHO publicerat riktlinjer för arbetet med hivprevention och behandling bland män som har sex med män (MSM) samt för transpersoner. Mänskliga rättigheter måste försvaras bland dessa grupper för att hivsituationen ska kunna påverkas. Detta gäller framförallt i länder där homo- och transsexualitet är kriminaliserat.
pil WHO, pressrelease
pil WHO, riktlinjer

 

Hiv ökar i Japan samtidigt som
medvetenhet om viruset minskar
De senaste åren har allt fler japaner fått en hivdiagnos. Samtidigt har medvetenheten om viruset minskat i samhället. Allt färre tar hivtester och även användandet av kondomer har sjunkit drastiskt.
pil ipsnews.net

 

Herpesmediciner kan sänka hivnivåer
Aciklovir och valaciklovir används som behandling mot herpes simplex typ 2-infektioner. En ny studie har sammanställt data från sju olika undersökningar med hivinfekterade som ännu inte startat hivbehandling. Det visade sig att nivåerna av hiv sjönk bland dessa personer då de fick behandling för sin herpesinfektion.
pil www.iasociety.org
pil AIDS

 

Läkemedelsbolagen samverkar för att
skapa nya kombinationspreparat

Med målet att kunna sälja sina produkter som färdiga kombinationsbehandlingar skapar allt fler läkemedelsbolag samarbetsavtal. 
pil www.reuters.com

 

Tidigare nummer
pil Aktuellt om hiv.

Prenumerera
Vill du prenumerera på Aktuellt om hiv?
Skriv till info.stockholm@noaksark.org

Redaktör
Jonas SandstedtTidigare nummer
pil Aktuellt om hiv
Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org